Luận văn Thực hiện pháp luật về cải cách hành chính ở cấp huyện - Qua thực tiễn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 8

1.1. Khái niệm và các các hình thức thực hiện pháp luật 8

1.1.1. Khái niệm thực hiện pháp luật 8

1.1.2. Các hình thức thực hiện pháp luật 9

1.2. Vai trò của thực hiện pháp luật 11

1.3. Thực hiện pháp luật về cải cách hành chính 13

1.3.1. Khái niệm, nội dung cơ bản của cải cách hành chính 13

1.3.2. Pháp luật về cải cách hành chính 19

1.3.3. Khái niệm và các hình thức thực hiện pháp luật về cải cách hành chính 21

1.3.4. Nội dung thực hiện pháp luật về cải cách hành chính 26

1.3.5. Vai trò của thực hiện pháp luật về cải cách hành chính 28

Kết luận Chương 1 33

Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH 34

2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế -xã hội và một số tình hình về cải cách hành chính ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 34

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 34

2.1.2. Đặc điểm về kinh tế - xã hội 35

2.2. Thực trạng thực hiện pháp luật về cải cách hành chính ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn 2011-2015 37

2.2.1. Những kết quả đạt được và hạn chế cần khắc phục 37

2.2.2. Những hạn chế, yếu kém 44

2.3. Nguyên nhân kết quả đạt được và cản trở đến hiệu quả thực hiện pháp luật về cải cách hành chính ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 49

2.3.1. Nguyên nhân kết quả đạt được 49

2.3.2. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế 51

2.4. Một số vấn đề đặt ra và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện pháp luật về cải cách hành chính ở Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 53

Kết luận Chương 2 55

Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở HUYỆN QUẾ VÕ TỈNH BẮC NINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 56

3.1. Quan điểm cơ bản trong thực hiện pháp luật về cải cách hành chính ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 56

3.1.1. Thực hiện pháp luật về cải cách hành chính ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh phải phù hợp với các văn bản pháp luật về cải cách hành chính của nhà nước 56

3.1.2. Thực hiện pháp luật về cải cách hành chính ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh phải minh bạch, công khai, tôn trọng và đảm bảo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức 57

3.1.3. Thực hiện pháp luật về cải cách hành chính ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh phải phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương và không trái Hiến pháp, pháp luật, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả phục vụ cộng đồng 58

3.2. Các giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về cải cách hành chính ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh hiện nay 60

3.2.1. Hoàn thiện pháp luật về cải cách hành chính nói chung và tại Bắc Ninh nói riêng 60

3.2.2. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hành chính chuyên nghiệp, có đạo đức, có trách nhiệm nghề nghiệp, tôn trọng và bảo vệ, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức 62

3.2.3. Tăng cường nhận thức, nâng cao ý thức pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp và đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện pháp luật về cải cách hành chính 65

3.2.4. Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; thường xuyên thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật (nếu có) trong việc thực hiện pháp luật về cải cách hành chính 67

3.2.5. Thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 70

3.2.6. Hiện đại hoá nền hành chính; cải cách tài chính công; bảo đảm điều kiện vật chất cho việc thực hiện pháp luật về cải cách hành chính ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 73

3.2.7. Tăng cường công tác quản lý của Nhà nước; Xây dựng cơ chế phù hợp và tạo lập môi trường xã hội thuận lợi trong việc thực hiện pháp luật về cải cách hành chính ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 77

3.2.8. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện pháp luật về cải cách hành chính ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 81

Kết luận Chương 3 84

KẾT LUẬN 85

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY