Luận văn Thừa kế theo pháp luật trong Hoàng Việt luật lệ thời Nguyễn ở Việt Nam

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Tình hình nghiên cứu .3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.6

4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .7

5. Phương pháp nghiên cứu.8

6. Bố cục của luận văn .8

CHƢƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ PHÁP LUẬT THỪA KẾ

TRONG HOÀNG VIỆT LUẬT LỆ THỜI NGUYỄN . 9

1.1. Những cơ sở của pháp luật thừa kế trong Hoàng Việt luật lệthời Nguyễn .9

1.1.1. Cơ sở Nho giáo .9

1.1.2. Cơ sở về văn hóa truyền thống, tục lệ của dân tộc.18

1.1.3. Sự kế thừa cổ luật của dân tộc và sự ảnh hưởng

của pháp luật nhà Thanh.24

1.2. Những nguyên tắc của pháp luật thừa kế trong Hoàng Việt luật lệ.29

1.2.1. Nguyên tắc bảo vệ quan hệ huyết thống.29

1.2.2. Nguyên tắc hương hỏa.34

1.2.3. Nguyên tắc bảo đảm tuyệt đối Hiếu - Lễ - Nghĩa.37

CHƢƠNG 2. NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

TRONG HOÀNG VIỆT LUẬT LỆ .43

2.1. Khái niệm thừa kế theo pháp luật trong Hoàng Việt luật lệ .43

2.1.1. Khái niệm .434

2.1.2. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật trong Hoàng Việtluật lệ.47

2.2. Thời điểm mở thừa kế .48

2.3. Di sản thừa kế.55

2.4. Phạm vi những người được thừa kế theo pháp luật.67

2.4.1. Quan hệ hôn nhân .67

2.4.2. Quan hệ huyết thống.73

2.4.3. Quan hệ nuôi dưỡng (nghĩa dưỡng).89

2.5. Phân định di sản thừa kế.93

2.5.1. Thừa kế không có chúc thư.93

2.5.2. Thừa kế hương hỏa (thừa kế tự sản) .97

2.5.3. Thừa kế tập ấm (hay thế tập) .100

CHƢƠNG 3. ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ NHỮNG QUY ĐỊNH

VỀ THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT TRONG

HOÀNG VIỆT LUẬT LỆ THỜI NGUYỄN .104

3.1. Đánh giá về quyền lợi của người con gái trong việc hưởng

di sản thừa kế.108

3.2. Đánh giá về quyền hưởng di sản thừa kế của các con .112

3.3. Đánh giá về quyền lợi của người vợ góa.114

3.4. Đánh giá về truyền thống, phong tục tập quán của dân tộc

trong các quy định về thừa kế .116

KẾT LUẬN .120

TÀI LIỆU THAM KHẢO.122

PHỤ LỤC .126

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY