Luận văn Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN .ii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .iii

DANH MỤC CÁC BẢNG .v

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, BẢN ĐỒ .v

MỤC LỤC .vi

PHẦN 1: MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Tình hình nghiên cứu .2

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài .3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .4

5. Phương pháp nghiên cứu và cách thức tiến hành .4

6. Những đóng góp của luận văn 6

7. Kết cấu của luận văn 7

PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .8

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ THU

HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP .8

1.1. Những vấn đề chung về khu công nghiệp và vốn đầu tư vào khu côngnghiệp .8

1.1.1. Một số khái niệm và đặc điểm khu công nghiệp .8

1.1.2. Vốn đầu tư và các loại vốn đầu tư vào khu công nghiệp .12

1.1.3. Vai trò vốn đầu tư phát triển khu công nghiệp đối với phát triển kinh tế -xã hội .17

1.1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư vào khu công

nghiệp 23

1.1.5. Những tiêu chí đánh giá mức độ hiệu quả của việc thu hút vốn đầu tư vào

khu công nghiệp ở Thừa Thiên Huế .28

1.2. Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở một số quốc gia và các địa

phương trong nước .31

1.2.1. Kinh nghiệm ở một số quốc gia .31

1.2.2. Kinh nghiệm ở một số địa phương trong nước 33

1.2.3. Kinh nghiệm rút ra vận dụng ở tỉnh Thừa Thiên Huế .39

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP Ở

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .41

2.1. Đăc điểm tự nhiên và Kinh tế - Xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế .41

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên .41

2.1.2. Đặc điểm Kinh tế - Xã hội .44

2.2. Đánh giá chung về đăc điểm tự nhiên và Kinh tế - Xã hội của tỉnh Thừa ThiênHuế 49

2.2.1. Thuận lợi .49

2.2.2. Khó khăn .50

2.3. Thực trạng thu hút vốn đầu tư khu công nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn

2006-2012 .51

2.3.1. Sơ lược quá trình hình thành khu công nghiệp ở Thừa Thiên Huế .51

2.3.2. Đánh giá chung về khu công nghiệp ở Thừa Thiên Huế 56

2.3.3. Thực trạng thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên

Huế giai đoạn 2006 – 2012 .56

2.3.4. Kết quả điều tra, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới thu hút đầu tư vào khu

công nghiệp Thừa Thiên Huế .78

2.3.5. Những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra trong

việc thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 93

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN ĐẦU

TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .98

3.1. Quan điểm và mục tiêu thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp của tỉnh Thừa

Thiên Huế .98

3.1.1. Những quan điểm thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp của tỉnh Thừa

Thiên Huế .98

3.1.2. Mục tiêu thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp của tỉnh Thừa ThiênHuế 99

3.2.Những giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 100

3.2.1. Quy hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp .100

3.2.2. Đổi mới,đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư 103

3.2.3. Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ .107

3.2.4. Đào tạo nguồn nhân lực .108

3.2.5. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính .111

PHẦN3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .114

1. KẾT LUẬN .114

2. KIẾN NGHỊ .115

TÀI LIỆU THAM KHẢO .116

PHỤ LỤC .119

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY