Luận văn Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi

MỤC LỤC

Trang

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH

MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

2. Tình hình nghiên cứu . 2

3. Mục tiêu nghiên cứu. 3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3

5. Phương pháp nghiên cứu. 4

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài . 4

7. Cấu trúc của luận văn. 5

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 6

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THU HÚT VỐN

ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP . 6

1.1. Cơ sở lý luận về thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp . 6

1.1.1. Các khái niệm vốn đầu tư, thu hút vốn đầu tư. 6

1.1.2. Đặc điểm, vai trò và các nguồn vốn đầu tư vào Khu công nghiệp. 9

1.1.3. Yêu cầu khách quan của việc thu hút vốn đầu tư vào khu côngnghiệp. 16

1.1.4. Khu công nghiệp và sự cần thiết hình thành khu công nghiệp. . 18

1.1.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư vào các khu côngnghiệp. 24

1.1.6. Tiêu chí đánh giá mức độ hiệu quả của việc thu hút vốn đầu tư vào

khu công nghiệp. 31

1.2. Cơ sở thực tiễn thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp và bài học cho

tỉnh Quảng Ngãi:. 33

1.2.1. Kinh nghiệm thu hút vốn đầu ở một số nước trên thế giới. 33

1.2.2. Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư ở một số tỉnh trong nước . 37

1.2.3. Những kinh nghiệm rút ra áp dụng cho tỉnh Quảng Ngãi . 40

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG

NGHIỆP Ở TỈNH QUẢNG NGÃI . 43

2.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ngãi. 43

2.1.1. Điều kiện tự nhiên. 43

2.1.2. Về đặc điểm kinh tế – xã hội . 46

2.1.3. Năng lực cạnh tranh của Tỉnh. 51

2.1.4. Đánh giá địa bàn nghiên cứu . 54

2.2. Quá trình hình thành và công tác quản lý nhà nước ở khu công nghiệp

tỉnh Quảng Ngãi. 57

2.2.1. Tổng quan về các khu công nghiệp ở Quảng Ngãi. 57

2.2.2. Công tác tổ chức quản lý Nhà nước. 59

2.3. Tình hình thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi . 57

2.3.1 Các hoạt động thu hút vốn đầu tư tại KCN Quảng Ngãi. 57

2.3.2. Tổng quan vốn đầu tư qua các năm. 68

2.3.3. Tốc độ giải ngân vốn đầu tư . 75

2.3.4. Tình hình thuê và sử dụng đất tại các KCN. 77

2.3.5. Số lao động tại KCN của tỉnh Quảng Ngãi: . 79

2.3.6 Đánh giá, nhận xét thu hút vốn đầu tư vào các Khu công nghiệp ở

Quảng Ngãi . 81

2.4. Những thành tựu, hạn chế trong thu hút vốn đầu tư vào các khu công

nghiệp tỉnh Quảng Ngãi . 93

2.4.1. Thành tựu. 93

2.4.2. Hạn chế . 95

2.4.3. Những vấn đề đặt ra cho Quảng Ngãi . 98

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾCHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU

TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI. 101

3.1. Quan điểm, định hướng và mục tiêu phát triển các Khu công nghiệp

tỉnh Quảng Ngãi. 101

3.1.1. Quan điểm, định hướng phát triển các Khu công nghiệp tỉnh

Quảng Ngãi. 101

3.1.2. Mục tiêu thu hút vốn đầu tư vào KCN tỉnh Quảng Ngãi. 103

3.2. Những giải pháp thu hút vốn đầu tư vào Khu công nghiệp tỉnh QuảngNgãi. 104

3.2.1. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách và cải cách thủ tục hành chính . 104

3.2.2. Đổi mới và tăng cường công tác xúc tiến đầu tư . 106

3.2.3. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng . 108

3.2.4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với KCN. 110

3.2.5. Đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực . 111

3.2.6. Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ . 113

3.2.7. Các dịch vụ hỗ trợ khác . 113

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 117

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 121

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY