Luận văn Thu hút vốn đầu tư để phát triển du lịch Khánh Hòa đến năm 2020

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯVÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ ĐỂPHÁT TRIỂN DU LỊCH. 41.1. TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ 41.1.1. Khái niệm về đầu tư . 41.1.2. Phân loại đầu tư . 61.2. CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ . 71.2.1. Nguồn vốn đầu tưtrong nước . 71.2.2. Nguồn vốn đầu tưnước ngoài 101.3. DU LỊCH VÀ SỰCẦN THIẾT PHẢI THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ ĐỂPHÁT TRIỂN DU LỊCH . 121.3.1. Khái niệm vềdu lịch . 121.3.2. Sựcần thiết phải thu hút vốn đầu tư đểphát triển du lịch . 131.4. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT VỐN ĐẦU TƯVÀO NGÀNH DU LỊCH 151.4.1. Sự ổn định vềkinh tế, chính trị- xã hội và luật pháp đầu tư . 151.4.2. Lợi thếvềtài nguyên thiên nhiên, tài nguyên du lịch của địa phương . 161.4.3. Chính sách thu hút vốn đầu tư ở địa phương . 171.4.4. Sựphát triển của cơsởhạtầng . 181.4.5. Sựphát triển của đội ngũlao động, của trình độkhoa học- công nghệ . 181.4.6. Sựphát triển của nền hành chính quốc gia . 191.4.7. Hiệu quảcủa các dựán thu hút đầu tư đã triển khai trong ngành . 191.5. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢTHU HÚT VỐN ĐẦU TƯ . 201.5.1. Chỉtiêu đánh giá hiệu quảkinh tế . 201.5.2. Chỉtiêu đánh giá hiệu quảxã hội . 231.6. KINH NGHIỆM THU HÚT VỐN VÀ DU KHÁCH CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH ỞMỘT SỐQUỐC GIA TRONG KHU VỰC ASEAN . 251.6.1. Kinh nghiệm thu hút vốn và thu hút khách du lịch của Malaysia . 251.6.2. Kinh nghiệm thu hút vốn và thu hút khách du lịch của Thái Lan . . 281.6.3. Kinh nghiệm thu hút vốn và thu hút khách du lịch của Singapore. . 31Chương 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯVÀO NGÀNH DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA TRONG THỜI GIAN QUA . 362.1. TỔNG QUAN VỀDU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA . 362.1.1. Chỉtiêu khách du lịch và doanh thu du lịch . 362.1.2. Điều kiện trang bịcơsởvật chất . 382.1.3. Hoạt động kinh doanh lữhành và hướng dẫn du lịch 402.1.4. Vềxây dựng và khai thác các tuyến, điểm du lịch . 412.1.5. Vềhoạt động đón khách du lịch tàu biển . 412.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT VỐN ĐẦU TƯVÀO NGÀNH DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA . 422.2.1. Điều kiện tựnhiên . 422.2.2. Hệthống cơsởhạtầng giao thông . 452.2.3. Hệthống cơsởhạtầng xã hội 472.2.4. Hệthống thông tin liên lạc . 482.2.5. Hệthống các dịch vụtài chính - ngân hàng . 482.2.6. Chính sách thu hút đầu tư . 492.2.7. Công tác xúc tiến đầu tưdu lịch . 492.2.8. Tốc độphát triển kinh tế 502.2.9. Môi trường tựnhiên và môi trường xã hội 512.3. THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯVÀO NGÀNH DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA TRONG THỜI GIAN QUA . 532.3.1. Tình hình thu hút đầu tưtrong ngành du lịch . 532.3.2. Phân tích tình hình đầu tưvốn vào ngành du lịch Khánh Hòa . 542.3.3. Phân tích nguồn vốn đầu tưtrong nước . 562.3.4. Nguồn vốn đầu tưtrực tiếp nước ngoài 602.4. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THU HÚT ĐẦU TƯVÀO DU LỊCH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH TẾ- XÃ HỘI CỦA TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2001 – 2007 642.4.1. Đóng góp đến tăng trưởng kinh tếcủa tỉnh Khánh Hòa . 652.4.2. Tác động đến chuyển dịch cơcấu kinh tếcủa tỉnh Khánh Hòa . 662.4.3. Tác động đến tăng thu ngân sách của tỉnh Khánh Hòa . 672.4.4. Đóng góp vào việc giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương . 682.4.4. Góp phần đẩy nhanh cải cách thủtục hành chính . 692.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀTÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯVÀO NGÀNH DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA . 702.5.1 Những thành công trong công tác thu hút các nguồn vốn đầu tưvào ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa thời gian vừa qua 702.5.2 Những tồn tại trong thu hút vốn đầu tưvào ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa thời gian vừa qua . 72Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯCHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN 2020 763.1.QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHÁNH HOÀ. 76 3.1.1. Các quan điểm phát triển du lịch đến năm 2020 . 763.1.2. Mục tiêu phát triển du lịch đến năm 2020 . 773.2. DỰBÁO GDP, NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯCHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHÁNH HOÀ ĐẾN NĂM 2020 . 793.2.1. Dựbáo GDP của ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 . 79 3.2.2. Dựbáo nhu cầu vốn đầu tưvào ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 803.3. MỘT SỐGIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ ĐẢM BẢO NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯPHÁT TRIỂN DU LỊCH KHÁNH HOÀ ĐẾN NĂM 2020 833.3.1. Huy động nguồn vốn từcác doanh nghiệp và tưnhân trong nước . 843.3.2. Tiếp tục thúc đẩy phát triển các định chếtài chính nhằm tiếp vốn cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch Khánh Hòa . 853.3.3. Huy động vốn qua thịtrường vốn đầu tưmạo hiểm 893.3.4.Thu hút nguồn vốn đầu tưtrực tiếp nước ngoài (FDI) . 913.4. CÁC GIẢI PHÁP HỖTRỢ ĐỒNG BỘTRONG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯVÀO DU LỊCH KHÁNH HÒA 933.4.1. Thu hút đầu tưphát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 theo hướng bền vững . 933.4.2. Sửdụng hợp lý nguồn vốn NSNN đểhoàn thiện cơsởhạtầng du lịch 95 3.4.3. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch, hợp tác liên kết vùng, tìm kiếm và mởrộng thịtrường 973.4.4. Chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụdu lịch . 1003.4.5. Các doanh nghiệp du lịch cần phải đa dạng và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch . 1013.4.6. Tiếp tục cải cách thủtục hành chính, tạo môi trường đầu tưlành mạnh 1033.4.7. Tăng cường công tác hỗtrợcác nhà đầu tưhiện có . 104KẾT LUẬN . 107TÀI LIỆU THAM KHẢO . 109PHỤLỤC . 111

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯVÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ

PHÁT TRIỂN DU LỊCH. 4

1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ 4

1.1.1. Khái niệm về đầu tư . 4

1.1.2. Phân loại đầu tư . 6

1.2. CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ . 7

1.2.1. Nguồn vốn đầu tưtrong nước . 7

1.2.2. Nguồn vốn đầu tưnước ngoài 10

1.3. DU LỊCH VÀ SỰCẦN THIẾT PHẢI THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ

PHÁT TRIỂN DU LỊCH . 12

1.3.1. Khái niệm vềdu lịch . 12

1.3.2. Sựcần thiết phải thu hút vốn đầu tư đểphát triển du lịch . 13

1.4. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ

VÀO NGÀNH DU LỊCH 15

1.4.1. Sự ổn định vềkinh tế, chính trị- xã hội và luật pháp đầu tư . 15

1.4.2. Lợi thếvềtài nguyên thiên nhiên, tài nguyên du lịch của địa phương . 16

1.4.3. Chính sách thu hút vốn đầu tư ở địa phương . 17

1.4.4. Sựphát triển của cơsởhạtầng . 18

1.4.5. Sựphát triển của đội ngũlao động, của trình độkhoa học- công nghệ . 18

1.4.6. Sựphát triển của nền hành chính quốc gia . 19

1.4.7. Hiệu quảcủa các dựán thu hút đầu tư đã triển khai trong ngành . 19

1.5. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢTHU HÚT VỐN ĐẦU TƯ . 20

1.5.1. Chỉtiêu đánh giá hiệu quảkinh tế . 20

1.5.2. Chỉtiêu đánh giá hiệu quảxã hội . 23

1.6. KINH NGHIỆM THU HÚT VỐN VÀ DU KHÁCH CHO PHÁT TRIỂN

DU LỊCH ỞMỘT SỐQUỐC GIA TRONG KHU VỰC ASEAN . 25

1.6.1. Kinh nghiệm thu hút vốn và thu hút khách du lịch của Malaysia . 25

1.6.2. Kinh nghiệm thu hút vốn và thu hút khách du lịch của Thái Lan . . 28

1.6.3. Kinh nghiệm thu hút vốn và thu hút khách du lịch của Singapore. . 31

Chương 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯVÀO NGÀNH DU

LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA TRONG THỜI GIAN QUA . 36

2.1. TỔNG QUAN VỀDU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA . 36

2.1.1. Chỉtiêu khách du lịch và doanh thu du lịch . 36

2.1.2. Điều kiện trang bịcơsởvật chất . 38

2.1.3. Hoạt động kinh doanh lữhành và hướng dẫn du lịch 40

2.1.4. Vềxây dựng và khai thác các tuyến, điểm du lịch . 41

2.1.5. Vềhoạt động đón khách du lịch tàu biển . 41

2.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT VỐN ĐẦU TƯVÀO

NGÀNH DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA . 42

2.2.1. Điều kiện tựnhiên . 42

2.2.2. Hệthống cơsởhạtầng giao thông . 45

2.2.3. Hệthống cơsởhạtầng xã hội 47

2.2.4. Hệthống thông tin liên lạc . 48

2.2.5. Hệthống các dịch vụtài chính - ngân hàng . 48

2.2.6. Chính sách thu hút đầu tư . 49

2.2.7. Công tác xúc tiến đầu tưdu lịch . 49

2.2.8. Tốc độphát triển kinh tế 50

2.2.9. Môi trường tựnhiên và môi trường xã hội 51

2.3. THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯVÀO NGÀNH DU LỊCH

TỈNH KHÁNH HÒA TRONG THỜI GIAN QUA . 53

2.3.1. Tình hình thu hút đầu tưtrong ngành du lịch . 53

2.3.2. Phân tích tình hình đầu tưvốn vào ngành du lịch Khánh Hòa . 54

2.3.3. Phân tích nguồn vốn đầu tưtrong nước . 56

2.3.4. Nguồn vốn đầu tưtrực tiếp nước ngoài 60

2.4. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THU HÚT ĐẦU TƯVÀO DU LỊCH

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH TẾ- XÃ HỘI CỦA TỈNH KHÁNH HÒA

GIAI ĐOẠN 2001 – 2007 64

2.4.1. Đóng góp đến tăng trưởng kinh tếcủa tỉnh Khánh Hòa . 65

2.4.2. Tác động đến chuyển dịch cơcấu kinh tếcủa tỉnh Khánh Hòa . 66

2.4.3. Tác động đến tăng thu ngân sách của tỉnh Khánh Hòa . 67

2.4.4. Đóng góp vào việc giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương . 68

2.4.4. Góp phần đẩy nhanh cải cách thủtục hành chính . 69

2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀTÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯVÀO

NGÀNH DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA . 70

2.5.1 Những thành công trong công tác thu hút các nguồn vốn đầu tưvào

ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa thời gian vừa qua 70

2.5.2 Những tồn tại trong thu hút vốn đầu tưvào ngành du lịch tỉnh Khánh

Hòa thời gian vừa qua . 72

Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯCHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN 2020 76

3.1.QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHÁNH HOÀ. 76

3.1.1. Các quan điểm phát triển du lịch đến năm 2020 . 76

3.1.2. Mục tiêu phát triển du lịch đến năm 2020 . 77

3.2. DỰBÁO GDP, NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯCHO PHÁT TRIỂN DU

LỊCH KHÁNH HOÀ ĐẾN NĂM 2020 . 79

3.2.1. Dựbáo GDP của ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 . 79

3.2.2. Dựbáo nhu cầu vốn đầu tưvào ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 80

3.3. MỘT SỐGIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ ĐẢM BẢO NHU

CẦU VỐN ĐẦU TƯPHÁT TRIỂN DU LỊCH KHÁNH HOÀ ĐẾN NĂM 2020 83

3.3.1. Huy động nguồn vốn từcác doanh nghiệp và tưnhân trong nước . 84

3.3.2. Tiếp tục thúc đẩy phát triển các định chếtài chính nhằm tiếp vốn cho

các doanh nghiệp kinh doanh du lịch Khánh Hòa . 85

3.3.3. Huy động vốn qua thịtrường vốn đầu tưmạo hiểm 89

3.3.4.Thu hút nguồn vốn đầu tưtrực tiếp nước ngoài (FDI) . 91

3.4. CÁC GIẢI PHÁP HỖTRỢ ĐỒNG BỘTRONG THU HÚT VỐN ĐẦU

TƯVÀO DU LỊCH KHÁNH HÒA 93

3.4.1. Thu hút đầu tưphát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 theo hướng bền vững . 93

3.4.2. Sửdụng hợp lý nguồn vốn NSNN đểhoàn thiện cơsởhạtầng du lịch 95

3.4.3. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch, hợp tác liên kết

vùng, tìm kiếm và mởrộng thịtrường 97

3.4.4. Chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụdu lịch . 100

3.4.5. Các doanh nghiệp du lịch cần phải đa dạng và nâng cao chất lượng các

sản phẩm du lịch . 101

3.4.6. Tiếp tục cải cách thủtục hành chính, tạo môi trường đầu tưlành mạnh 103

3.4.7. Tăng cường công tác hỗtrợcác nhà đầu tưhiện có . 104

KẾT LUẬN . 107

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 109

PHỤLỤC . 111

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY