Luận văn Thu hút nhân tài tại Công ty cổ phần IIG Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .I

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . V

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ.VI

LỜI MỞ ĐẦU. 1

1. Lý do chọn đề tài . 1

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. 2

3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu . 4

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu . 4

5. Phương pháp nghiên cứu. 5

6. Những đóng góp mới của luận văn. 6

7. Kết cấu của luận văn. 6

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT NHÂN TÀI . 7

1.1. Một số khái niệm cơ bản . 7

1.1.1. Nguồn nhân lực . 7

1.1.2. Quản trị nhân lực. 8

1.1.3. Nhân tài. 9

1.1.4. Thu hút nhân tài và chính sách thu hút nhân tài.11

1.2. Một số học thuyết liên quan đến thu hút nhân tài.11

1.2.1. Học thuyết Maslow.12

1.2.2. Học thuyết hai yếu tố Herzberg.14

1.2.3. Học thuyết tăng cường tích cực.15

1.2.4. Học thuyết kỳ vọng Vroom.15

1.2.5. Học thuyết công bằng .15

1.2.6. Học thuyết đặt mục tiêu .16

1.3. Vai trò của thu hút nhân tài .16

1.3.1. Giảm thiểu chi phí trong tuyển mộ.16

1.3.2. Giảm thiểu chi phí đào tạo .17III

1.3.3. Biến động nhân sự thấp.17

1.3.4. Tăng năng suất làm việc của người lao động.17

1.3.5. Tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.18

1.4. Nội dung của thu hút nhân tài trong doanh nghiệp .18

1.4.1. Xây dựng các chính sách thu hút nhân tài .18

1.4.2. Tổ chức thực hiện các chính sách thu hút nhân tài .24

1.4.3. Đánh giá hiệu quả thu hút nhân tài.35

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút nhân tài trong doanh nghiệp .36

1.5.1. Yếu tố bên trong.36

1.5.2. Yếu tố bên ngoài .38

1.6. Một số kinh nghiệm về thu hút nhân tài.40

1.6.1. Doanh nghiệp cùng lĩnh vực .40

1.6.2. Doanh nghiệp khác .42

1.6.3. Bài học kinh nghiệm.48

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG THU HÚT NHÂN TÀI TẠI CÔNG TY CỔ

PHẦN IIG VIỆT NAM . 49

2.1. Tổng quan về công ty cổ phần IIG Việt Nam .49

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.49

2.1.2. Đặc điểm ngành nghề .49

2.1.3. Lĩnh vực hoạt động chính của IIG.50

2.1.4. Cơ cấu tổ chức.53

2.1.5. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty .54

2.1.6. Đặc điểm nguồn nhân lực .55

2.2. Thực trạng thu hút nhân tài tại IIG Việt Nam .59

2.2.1. Thực trạng xây dựng các chính sách thu hút nhân tài tại IIG Việt Nam.59

2.2.2. Thực trạng tổ chức thực hiện chính sách thu hút nhân tài tại IIG .65

2.2.3. Thực trạng đánh giá hiệu quả hoạt động thu hút nhân tài tại IIG .80

2.3. Thực trạng các nhân tố ảnh huởng đến thu hút nhân tài tại công ty cổ

phần IIG Việt Nam .80IV

2.3.1. Yếu tố bên ngoài.80

2.3.2. Yếu tố bên trong .82

2.4. Đánh giá chung.84

2.4.1. Ưu điểm.84

2.4.2. Hạn chế .85

2.4.3. Nguyên nhân.86

CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THU HÚT NHÂN

TÀI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM. 88

3.1. Mục tiêu, định hướng phát triển của IIG Việt Nam tới năm 2020 .88

3.2. Quan điểm, tầm nhìn của lãnh đạo IIG Việt Nam về chiến luợc nguồn

nhân lực, thu hút nhân tài .88

3.3. Một số giải pháp đẩy mạnh thu hút nhân tài tại IIG Việt Nam.91

3.3.1. Giải pháp đẩy mạnh việc xây dựng các chính sách thu hút nhân tài.91

3.3.2. Giải pháp đẩy mạnh triển khai các hoạt động thu hút nhân tài tại IIG.92

3.3.3. Giải pháp đánh giá hiệu quả thu hút nhân tài.110

3.3.4. Các giải pháp khác.111

KẾT LUẬN. 114

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 116

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY