Luận văn Thiết kế website hỗ trợ dạy học phần hóa hữu cơ lớp 11 trung học phổ thông

MỤC LỤC

LỜI CÁM ƠN . 1

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . 2

MỤC LỤC . 3

MỞ ĐẦU. 6

1. Lý do chọn đề tài.6

2. Mục đích nghiên cứu .7

3. Nhiệm vụ của đề tài .7

4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu .8

5. Phạm vi nghiên cứu .8

6. Giả thuyết khoa học.8

7. Phương pháp nghiên cứu .8

8. Những đóng góp mới của đề tài nghiên cứu.9

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI. 10

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu.10

1.2. Đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPT .12

1.2.1. Sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học.12

1.2.2. Những nét đặc trưng của đổi mới phương pháp dạy học [12] .13

1.2.3. Một số xu hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện nay [33].14

1.2.4. Vai trò của CNTT trong dạy học.15

1.2.5. Thuận lợi và khó khăn khi tìm kiếm và sử dụng thông tin trong giảng dạy bằngCNTT.17

1.3. Tự học .17

1.3.1. Tự học (Khái niệm, mục đích, vai trò).17

1.3.2. Các hình thức tự học .19

1.3.3. Mối quan hệ giữa dạy và tự học.20

1.3.3. Tự học trên internet (Ưu điểm – Nhược điểm) .21

1.4. Website - website dạy học .23

1.4.1. Khái niệm [48], [15].23

1.4.2. Đặc điểm của website dạy học .23

1.4.3. Tác dụng.24

1.4.4. Nguyên tắc xây dựng website .24

1.4.5. Yêu cầu của website dạy học (nội dung-hình thức).24

1.5. Thực trạng sử dụng CNTT trong dạy học hoá học THPT .254

1.5.1. Mục đích điều tra.25

1.5.2. Đối tượng điều tra .25

1.5.3. Nội dung điều tra.26

1.5.4. Phương pháp xử lý kết quả.26

1.5.5. Kết quả điều tra .27

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ WEBSITE HỖ TRỢ DẠY HỌC PHẦN HÓA HỮU

CƠ LỚP 11 THPT. 33

2.1. Tổng quan về chương trình hóa học hữu cơ lớp 11 THPT.33

2.1.1. Vị trí - Cấu trúc .33

2.1.2. Đặc điểm phần hoá học hữu cơ trong chương trình hoá học phổ thông .33

2.1.3. Yêu cầu về kiến thức - kỹ năng của phần hoá học hữu cơ.34

2.1.4. Ý nghĩa của phần hoá học hữu cơ trong chương trình THPT và các nguyên tắc sư

phạm cần đảm bảo khi giảng dạy [23] .44

2.2. Các định hướng khi thiết kế website.45

2.2.1. Định hướng về nội dung.45

2.2.2. Định hướng về hình thức.46

2.2.3. Định hướng về kỹ thuật và sử dụng .47

2.3. Lựa chọn phần mềm thiết kế website .47

2.3.1. Các phần mềm chính .47

2.3.2. Một số phần mềm hỗ trợ .52

2.4. Quy trình thiết kế website hỗ trợ dạy học phần hóa hữu cơ .55

2.4.1. Bước 1: Xác định mục tiêu và đối tượng sử dụng .55

2.4.2. Bước 2: Lựa chọn nội dung, cấu trúc, các phần mềm thiết kế và hình thức thích

hợp cho website.55

2.4.3. Bước 3: Sử dụng phối hợp các phần mềm thiết kế website .56

2.4.4. Bước 4: Thử nghiệm website .56

2.4.5. Bước 5: Chỉnh sửa và hoàn thiện website.56

2.5. Website hỗ trợ daỵ học phần hóa hữu cơ lớp 11 .57

2.5.1. Cấu trúc website .57

2.5.2. Mục đích thiết kế các trang nội dung website.57

2.5.3. Nội dung website.59

2.6. Cách thức sử dụng website .71

2.6.1. Đối với giáo viên.72

2.6.2. Đối với học sinh .77

2.6.3. Một số chú ý khi sử dụng website.825

2.6.4. Sử dụng website nâng cao hiệu quả dạy học.82

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM. 86

3.1. Mục đích thực nghiệm.86

3.2. Đối tượng thực nghiệm.86

3.3. Nội dung thực nghiệm .86

3.4. Tiến hành thực nghiệm.87

3.5. Phương pháp phân tích kết quả thực nghiệm.87

3.6. Kết quả thực nghiệm .89

3.6.1. Kết quả đánh giá về mặt định lượng .89

3.6.2. Kết quả đánh giá về mặt định tính.97

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 104

1. Kết luận.104

2. Kiến nghị.105

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 108

PHỤ LỤC . 112

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY