Luận văn Thiết kế tài liệu bồi dưỡng học sinh khá giỏi phần kim loại hóa học lớp 12 trung học phổ thông

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cám ơn

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình

MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI.4

1.1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .4

1.2. DạY HọC HIệN ĐạI VÀ VấN Đề NHậN THứC CủA HS.6

1.2.1. Bản chất của dạy học hiện đại.6

1.2.2. Hoạt động nhận thức của HS trong qúa trình dạy học hóa học .7

1.3. MộT Số VấN Đề Về HọC SINH KHÁ GIỏI .12

1.3.1. Khái niệm học sinh khá giỏi .12

1.3.2. Phẩm chất và năng lực của học sinh khá giỏi .12

1.3.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của HSKG .13

1.4. TÀI LIệU BồI DƯỡNG HọC SINH KHÁ GIỏI.14

1.4.1. Một số khái niệm.14

1.4.2. Cấu trúc nội dung của tài liệu bồi dưỡng học sinh khá giỏi .16

1.5. THựC TRạNG CủA VIệC DạY HọC VÀ Sử DụNG TÀI LIệU VớI HSKG THPT.17

TÓM TẮT CHƯƠNG 1.20

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ TÀI LIỆU BD HSKG PHẦN KIM LOẠI HÓA HỌC12 THPT.21

2.1. TổNG QUAN Về PHầN KIM LOạI HÓA HọC LớP 12 CƠ BảN THPT .21

2.1.1. Cấu trúc phần kim loại .21

2.1.2. Mục tiêu, cấu trúc nội dung phần kim loại .21

2.2. NGUYÊN TắC THIếT Kế TÀI LIệU BồI DƯỡNGHọC SINH KHÁ GIỏI .24

2.3. QUI TRÌNH THIếT Kế TÀI LIệU BDHSKG PHầN KIM LOạI HÓA HọC LớP 12 .262.4. TÀI LIệU BDHSKG PHầN KIM LOạI HÓA HọC LớP 12 THPT.29

2.4.1. Giới thiệu tổng quan về tài liệu.29

2.4.2. Tóm tắt lý thuyết phần kim loại hóa học lớp 12 .33

2.4.3. Một số phương pháp giải bài toán hóa học.46

2.4.4. Hệ thống bài tập phần kim loại hóa học lớp 12 THPT .53

2.4.5. Một số đề kiểm tra để HS tự đánh giá kết quả học tập .88

2.4.6. Một số lưu ý khi sử dụng hệ thống bài tập.100

2.5. MộT Số BIệN PHÁP NÂNG CAO HIệU QUả Sử DụNG TÀI LIệU .109

2.5.1. Các biện pháp với GV.109

2.5.2. Các biện pháp với HS .111

2.6. MộT Số GIÁO ÁN THựC NGHIệM.112

2.6.1. Giáo án bài “Luyện tập điều chế kim loại”.112

2.6.2. Giáo án bài“Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và

hợp chất của chúng”.116

TÓM TẮT CHƯƠNG 2.123

CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM.124

3.1. MụC ĐÍCH THựC NGHIệM.124

3.2. ĐốI TƯợNG THựC NGHIệM .124

3.3. TIếN HÀNH THựC NGHIệM .124

3.4. KếT QUả THựC NGHIệM.126

3.5. PHÂN TÍCH KếT QUả THựC NGHIệM.142

TÓM TẮT CHƯƠNG 3.143

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .144

TÀI LIỆU THAM KHẢO .148

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY