Luận văn Thành uỷ Đà Nẵng lãnh đạo liên đoàn lao động thành phố trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC   Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: THÀNH UỶ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 6 1.1. Đặc điểm, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Thành uỷ Đà Nẵng và của Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng 6 1.2. Quan niệm về sự lãnh đạo của Thành uỷ Đà Nẵng đối với Liên đoàn Lao động thành phố 26 1.3. Sự lãnh đạo của Thành uỷ Đà Nẵng đối với Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng - Thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm 38 Chương 2: MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA THÀNH UỶ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 53 2.1. Dự báo tình hình, nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng 53 2.2. Mục tiêu và phương hướng 57 2.3. Những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Thành uỷ Đà Nẵng đối với Liên đoàn Lao động thành phố giai đoạn hiện nay 61 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: THÀNH UỶ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 6

1.1. Đặc điểm, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Thành uỷ Đà Nẵng và của Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng 6

1.2. Quan niệm về sự lãnh đạo của Thành uỷ Đà Nẵng đối với Liên đoàn Lao động thành phố 26

1.3. Sự lãnh đạo của Thành uỷ Đà Nẵng đối với Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng - Thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm 38

Chương 2: MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA THÀNH UỶ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 53

2.1. Dự báo tình hình, nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng 53

2.2. Mục tiêu và phương hướng 57

2.3. Những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Thành uỷ Đà Nẵng đối với Liên đoàn Lao động thành phố giai đoạn hiện nay 61

KẾT LUẬN 94

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY