Luận văn Thẩm định hồ sơ vay vốn tín dụng xuất khẩu của công ty cổ phần chế biến thuỷ sản Việt Á tại chi nhánh ngân hàng phát triển Sóc Trăng

MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU .1 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2 1.2.1. Mục tiêu chung.2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể.2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU.2 1.3.1. Phạm vi về không gian nghiên cứu .2 1.3.2. Phạm vi về thời gian nghiên cứu.2 1.3.3. Phạm vi về nội dung nghiên cứu.2 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .3 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN .3 2.1.1. Khái niệm về tín dụng xuất khẩu . 3 2.1.2. Các hình thức cho vay xuất khẩu .3 2.1.3. Phương thức cho vay .3 2.1.4. Mức vốn cho vay.5 2.1.5. Thời hạn cho vay.5 2.1.6. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp .5 2.1.7. Phương pháp xác định mức vốn cho vay.9 2.1.8. Phương pháp kiểm tra một hợp đồng xuất khẩu .10 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .12 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu .12 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu .12 2.2.3. Phương pháp thẩm định . 13 Chương 3: KHÁI QUÁT CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN SÓC TRĂNG.14 3.1. GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN SÓC TRĂNG.14 3.1.1. Lịch sử hình thành.14 3.1.2. Hoạt động của ngân hàng.14 3.1.3. Nguồn vốn hoạt động.14 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị LangSVTH: Phạm Thị Phương Huyền III3.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Phát triển Sóc Trăng .15 3.1.5. Cơ cấu tổ chức .16 3.1.6. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban.16 3.2. GIỚI THIỆU QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH HỒ SƠ VAY VỐN TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI NGÂN HÀNG .19 3.2.1. Tiếp nhận hồ sơ vay vốn .19 3.2.2. Kiểm tra hồ sơ vay .22 3.2.3. Thẩm định phương án sản xuất kinh doanh .24 3.2.4. Phân tích rủi ro .25 3.2.5. Xác định mức vốn cho vay, thời hạn cho vay,nguồn trả nợ .25 Chương 4: THẨM ĐỊNH HỒ SƠ VAY VỐN TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THUỶ SẢN VIỆT Á.27 4.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY .27 4.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.27 4.1.2. Khái quát về công ty .28 4.1.3. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban .30 4.1.4. Hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm của Công ty.32 4.2. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÀNH THUỶ SẢN.32 4.2.1. Thuận lợi .32 4.2.2. Khó khăn .33 4.3. TIẾP NHẬN HỒ SƠ VAY VỐN .34 4.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THUỶ SẢN VIỆT Á .35 4.4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty .35 4.4.2. Tình hình bố trí về cơ cấu tài chính của công ty.37 4.4.3. Tình hình chỉ tiêu sinh lời của công ty.41 4.4.4. Tình hình chỉ tiêu sử dụng vốn lưu động .43 4.4.5. Tình hình chỉ tiêu về khả năng thanh toán .47 4.5. QUAN HỆ TÍN DỤNG CỦA CÔNG TY VIỆT Á VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC .50 4.6. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH .50 4.6.1. Nội dung của hợp đồng xuất khẩu .50 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị LangSVTH: Phạm Thị Phương Huyền IV 4.6.2. Tính khả thi của phương án sản xuất kinh doanh .51 4.6.3. Tài sản đảm bảo tiền vay.56 4.6.4. Xác định mức vốn cho vay, thời hạn cho vay.56 4.6.5. Ý kiến đánh giá về phương án .584.7. NHẬN XÉT VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH HỒ SƠ VAY VỐN .58 4.7.1. Nhận xét .58 4.7.2. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của côngtác thẩm định hồ sơ vay vốn.59 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .61 5.1. KẾT LUẬN.61 5.2. KIẾN NGHỊ .62 PHỤ LỤC.63 TÀI LIỆU THAM KHẢO .7

MỤC LỤC

Trang

Chương 1: GIỚI THIỆU .1

1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .1

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2

1.2.1. Mục tiêu chung.2

1.2.2. Mục tiêu cụ thể.2

1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU.2

1.3.1. Phạm vi về không gian nghiên cứu .2

1.3.2. Phạm vi về thời gian nghiên cứu.2

1.3.3. Phạm vi về nội dung nghiên cứu.2

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .3

2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN .3

2.1.1. Khái niệm về tín dụng xuất khẩu . 3

2.1.2. Các hình thức cho vay xuất khẩu .3

2.1.3. Phương thức cho vay .3

2.1.4. Mức vốn cho vay.5

2.1.5. Thời hạn cho vay.5

2.1.6. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp .5

2.1.7. Phương pháp xác định mức vốn cho vay.9

2.1.8. Phương pháp kiểm tra một hợp đồng xuất khẩu .10

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .12

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu .12

2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu .12

2.2.3. Phương pháp thẩm định . 13

Chương 3: KHÁI QUÁT CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN SÓC

TRĂNG.14

3.1. GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN SÓC

TRĂNG.14

3.1.1. Lịch sử hình thành.14

3.1.2. Hoạt động của ngân hàng.14

3.1.3. Nguồn vốn hoạt động.14

Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Lang

SVTH: Phạm Thị Phương Huyền III

3.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Phát triển Sóc Trăng .15

3.1.5. Cơ cấu tổ chức .16

3.1.6. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban.16

3.2. GIỚI THIỆU QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH HỒ SƠ VAY VỐN TÍN DỤNG

XUẤT KHẨU TẠI NGÂN HÀNG .19

3.2.1. Tiếp nhận hồ sơ vay vốn .19

3.2.2. Kiểm tra hồ sơ vay .22

3.2.3. Thẩm định phương án sản xuất kinh doanh .24

3.2.4. Phân tích rủi ro .25

3.2.5. Xác định mức vốn cho vay, thời hạn cho vay,nguồn trả nợ .25

Chương 4: THẨM ĐỊNH HỒ SƠ VAY VỐN TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THUỶ SẢN VIỆT Á.27

4.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY .27

4.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.27

4.1.2. Khái quát về công ty .28

4.1.3. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban .30

4.1.4. Hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm của Công ty.32

4.2. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÀNH THUỶ SẢN.32

4.2.1. Thuận lợi .32

4.2.2. Khó khăn .33

4.3. TIẾP NHẬN HỒ SƠ VAY VỐN .34

4.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ

BIẾN THUỶ SẢN VIỆT Á .35

4.4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty .35

4.4.2. Tình hình bố trí về cơ cấu tài chính của công ty.37

4.4.3. Tình hình chỉ tiêu sinh lời của công ty.41

4.4.4. Tình hình chỉ tiêu sử dụng vốn lưu động .43

4.4.5. Tình hình chỉ tiêu về khả năng thanh toán .47

4.5. QUAN HỆ TÍN DỤNG CỦA CÔNG TY VIỆT Á VỚI CÁC TỔ CHỨC

TÍN DỤNG KHÁC .50

4.6. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH .50

4.6.1. Nội dung của hợp đồng xuất khẩu .50

Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Lang

SVTH: Phạm Thị Phương Huyền IV

4.6.2. Tính khả thi của phương án sản xuất kinh doanh .51

4.6.3. Tài sản đảm bảo tiền vay.56

4.6.4. Xác định mức vốn cho vay, thời hạn cho vay.56

4.6.5. Ý kiến đánh giá về phương án .58

4.7. NHẬN XÉT VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT

LƯỢNG CỦA CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH HỒ SƠ VAY VỐN .58

4.7.1. Nhận xét .58

4.7.2. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của côngtác thẩm định hồ sơ vay

vốn.59

Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .61

5.1. KẾT LUẬN.61

5.2. KIẾN NGHỊ .62

PHỤ LỤC.63

TÀI LIỆU THAM KHẢO .7

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY