Luận văn Tạo việc làm thông qua đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT. V

DANH MỤC BẢNG BIỂU .VI

DANH MỤC HÌNH VẼ. VII

LỜI MỞ ĐẦU. 1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. 2

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 4

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 5

5. Phương pháp nghiên cứu. 5

6. Những đóng góp mới của luận văn. 6

7. Kết cấu của luận văn. 6

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO VIỆC LÀM THÔNG QUA ĐƯA

NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI. 7

1.1. Một số khái niệm cơ bản. 7

1.1.1. Nguồn lao động và nguồn nhân lực . 7

1.1.2. Việc làm . 8

1.1.3. Thất nghiệp. 10

1.1.4. Tạo việc làm . 11

1.1.5. Đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và một số khái

niệm khác . 13

1.1.6. Tạo việc làm thông qua đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở

nước ngoài. 15

1.2. Vai trò và đặc điểm của hoạt động đưa người lao động đi làm việc có

thời hạn ở nước ngoài . 15

1.2.1. Vai trò của hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước

ngoài .15II

1.2.2. Đặc điểm của hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở

nước ngoài. 19

1.3. Các hình thức tổ chức đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở

nước ngoài. 22

1.3.1. Thông qua các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, tổ chức sự nghiệp được

phép đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 22

1.3.2. Thông qua doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu

tư ra nước ngoài. 23

1.3.3. Thông qua doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

dưới hình thức thực tập, nâng cao tay nghề. 24

1.3.4. Người lao động tự đi theo hình thức hợp đồng cá nhân. 24

1.4. Nội dung tạo việc làm thông qua đưa người lao động đi làm việc có

thời hạn ở nước ngoài . 25

1.4.1. Tạo nguồn vốn để NLĐ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài . 25

1.4.2. Bảo đảm về số lượng và chất lượng nguồn lao động đi làm việc có thời

hạn ở nước ngoài . 26

1.4.3. Tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. 30

1.4.4. Tạo việc làm cho lao động trở về nước sau khi đi làm việc có thời hạn ở

nước ngoài. 32

1.5. Một số nhân tố ảnh hưởng đến tạo việc làm thông qua đưa người lao

động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 33

1.5.1. Đặc điểm của địa phương. 33

1.5.2. Đặc điểm nguồn lao động. 33

1.5.3. Đặc điểm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi

làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 34

1.5.4. Chính sách, quan điểm của Nhà nước về công tác đưa người lao động đi

làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 35

1.5.5. Công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn về hoạt động đưa người lao

động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tới người dân. 36III

1.5.6. Nhân tố thuộc về phía thị trường tiếp nhận lao động. 36

1.6. Kinh nghiệm tạo việc làm thông qua đưa người lao động đi làm việc

có thời hạn ở nước ngoài của một số huyện . 38

1.6.1. Kinh nghiệm của một số huyện . 38

1.6.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho huyện Như Xuân . 40

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM THÔNG QUA ĐƯA NGƯỜI

LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI TẠI HUYỆN

NHƯ XUÂN, TỈNH THANH HÓA. 41

2.1. Tổng quan về thực trạng tạo việc làm của huyện Như Xuân, tỉnh

Thanh Hóa giai đoạn 2010 – 2014 . 41

2.2. Thực trạng tạo việc làm thông qua đưa người lao động đi làm việc

có thời hạn ở nước ngoài tại huyện Như Xuân giai đoạn 2010 - 2014. 46

2.2.1. Nội dung tạo việc làm thông qua đưa người lao động đi làm việc có thời

hạn ở nước ngoài tại huyện Như Xuân . 46

2.2.2. Kết quả tạo việc làm thông qua đưa người lao động đi làm việc có thời

hạn ở nước ngoài của Huyện Như Xuân giai đoạn 2010 – 2014. 63

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo việc làm thông qua đưa người lao

động đi làm việc ở nước ngoài của huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa . 74

2.3.1. Đặc điểm của địa phương. 74

2.3.2. Đặc điểm của người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 77

2.3.3. Đặc điểm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi

làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 79

2.3.4. Chính sách, quan điểm của huyện Như Xuân về công tác đưa người lao

động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài . 79

2.3.5. Nhân tố thuộc về phía thị trường tiếp nhận lao động. 80

2.4. Đánh giá chung . 80

2.4.1. Những mặt đạt được . 80

2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân. 82IV

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM QUA

ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC

NGOÀI TẠI HUYỆN NHƯ XUÂN, TỈNH THANH HÓA . 90

3.1. Phương hướng phát triển của huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

đến năm 2020 . 90

3.1.1. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội. 90

3.1.2. Phương hướng tạo việc làm thông qua hoạt động đưa người lao động đi

làm việc có thời hạn ở nước ngoài tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa giai

đoạn 2015 - 2020 . 91

3.2. Một số giải pháp chủ yếu tạo việc làm thông qua đưa người lao động

đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tại Như Xuân, Thanh Hóa . 94

3.2.1. Giải pháp về hỗ trợ vay vốn . 94

3.2.2. Giải pháp về công tác thông tin, tuyên truyền . 96

3.2.3. Giải pháp về phát triển thị trường tiếp nhận lao động. 98

3.2.4. Giải pháp về hỗ trợ hoàn thiện thủ tục đi làm việc ở nước ngoài . 99

3.2.5. Giải pháp về công tác tạo nguồn lao động . 100

3.2.6. Giải pháp phát triển hệ thống doanh nghiệp hoạt động dịch vụ . 104

3.2.7. Giải pháp về quản lý người lao động làm việc ở nước ngoài. 104

3.2.8. Giải pháp về hỗ trợ việc làm cho NLĐ trở về nước. 106

3.2.9. Một số giải pháp khác . 108

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 111

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 116

PHỤ LỤC. 118

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY