Luận văn Tạo việc làm cho người lao động huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.I

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI

LAO ĐỘNG. 9

1.1. Một số khái niệm cơ bản . 9

1.1.1. Việc làm, tạo việc làm . 9

1.1.2. Thất nghiệp, thiếu việc làm. 11

1.2. Khái lược một số mô hình lý thuyết về tạo việc làm:. 13

1.2.1. Lý thuyết tạo việc làm của John Maynard Keynes. 13

1.2.2. Lý thuyết của Harry Toshima . 14

1.2.3. Lý thuyết về tạo việc làm bằng chuyển giao lao động giữa hai khu vực

của nền kinh tế. . 15

1.2.4. Lý thuyết về tạo việc làm bằng di chuyển lao động của Harris Todaro . 15

1.3. Nội dung tạo việc làm . 16

1.3.1. Tạo việc làm thông qua phát triển kinh tế . 16

1.3.2. Tạo việc làm thông qua xuất khẩu lao động. 26

1.3.3. Đào tạo nghề cho người lao động: . 30

1.3.4. Phát triển thị trường lao động . 32

1.3.5. Chương trình mục tiêu quốc gia về giải quyết việc làm: . 34

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tạo việc làm . 35

1.4.1. Điều kiện tự nhiên của địa phương . 35

1.4.2. Nhân tố thuộc về cơ chế chính sách. 37

1.4.3. Nhân tố thuộc về đầu tư, nguồn lực tài chính. 38

1.4.4. Nhân tố thuộc về cung lao động. 39

1.5. Kinh nghiệm tạo việc làm ở một số địa phương trong nước . 41

1.5.1. Kinh nghiệm về tạo việc làm của một số địa phương. 41

1.5.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. 43II

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO

ĐỘNG HUYỆN YÊN DŨNG TỈNH BẮC GIANG . 45

2.1. Khái quát về huyện Yên Dũng. 45

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên . 45

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội. 46

2.1.3. Đặc điểm về dân số - lao động:. 48

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới tạo việc làm cho người lao động huyện Yên

Dũng . 50

2.2.1. Điều kiện tự nhiên của huyện Yên Dũng, Bắc Giang. 50

2.2.2. Các nhân tố tác động thuộc về cơ chế chính sách. 52

2.2.3. Nhân tố thuộc về đầu tư, nguồn lực tài chính. 54

2.2.4. Nhân tố thuộc về cung lao động huyện Yên Dũng. 55

2.3. Phân tích thực trạng tạo việc làm cho người lao động huyện Yên

Dũng giai đoạn 2010 - 2014. 57

2.3.1. Thực trạng việc làm của người lao động huyện Yên Dũng . 57

2.3.2. Tạo việc làm thông qua phát triển kinh tế . 66

2.3.3. Tạo việc làm thông qua xuất khẩu lao động. 78

2.3.4. Tạo việc làm qua đào tạo nghề. 80

2.3.5. Tạo việc làm thông qua vay vốn quốc gia giải quyết việc làm . 83

2.3.6. Phát triển thị trường lao động . 85

2.4. Đánh giá chung về tạo việc làm cho người lao động huyện Yên Dũng . 88

2.4.1. Những kết quả đạt được. 88

2.4.2. Hạn chế: . 90

2.4.3. Nguyên nhân: . 92

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG . 94

3.1. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Dũng . 94

3.1.1. Phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2020 . 94

3.1.2. Phương hướng tạo việc làm của huyện giai đoạn 2015 - 2020 . 94III

3.2. Một số giải pháp tạo việc làm cho người lao động huyện Yên Dũng . 96

3.2.1. Tạo việc làm trong nông nghiệp . 96

3.2.2. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội: . 98

3.2.3. Hỗ trợ về vốn cho NLĐ huyện:. 100

3.2.4. Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ:. 102

3.2.5. Thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp tạo việc làm cho người

lao động . 104

3.2.6. Tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn . 109

3.2.7. Phát triển làng nghề, tiểu thủ công nghiệp . 111

3.2.8. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề . 113

3.2.9. Phát triển thị trường lao động trên địa bàn. 116

KẾT LUẬN. 118

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 119

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY