Luận văn Tạo việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Savannakhet, Lào

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU.v

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ . vi

MỤC LỤC. vii

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ .1

1. Tính cấp thiết đề tài.1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Nội dung nghiên cứu.3

PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.5

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNGNÔNG THÔN.5

1.1. LÝ LUẬN VỀ LAO ĐỘNG VÀ NGUỒN LAO ĐỘNG .5Lao động.5

1.2. LÝ LUẬN VỀ VIỆC LÀM .7

Khái niệm việc làm .7

1.3. VIỆC LÀM LAO ĐỘNG NÔNG THÔN .11

1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NÔNGTHÔN.14

1.4.1. Các yếu tố tự nhiên (Vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, khí hậu địa hình,thủy văn).14

14.2. Dân số và lao động.15

1.4.3. Vốn đầu tư, cơ sở vật chất kỹ thuật.16

1.4.4. Các chính sách của nhà nước đối với nông nghiệp, nông thôn.16

1.4.5. Nhu cầu của lao động và thị trường lao động .16

1.5. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNGNÔNG THÔN .17

1.5.1. Tỷ lệ thất nghiệp.17

1.5.2. Tỷ suất sử dụng quỹ thời gian làm việc của lao động nông thôn trong năm.18

1.5.3. Các chỉ tiêu bình quân.18

1.6. KINH NGHIỆM TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở MỘT

SỐ ĐỊA PHƯƠNG CỦA LÀO VÀ CỦA CÁC NƯỚC KHÁC TRÊN THẾ GIỚI.19

1.6.1. Kinh nghiệm tạo việc làm cho lao động nông thôn ở một số nước Châu Á.19

1.6.2. Kinh nghiệm tạo việc làm cho lao động nông thôn một số tỉnh ở Lào.26

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

TỈNH SAVANNAKHET CHDCND LÀO .29

2.1. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA TỈNH SAVANNAKHET CHDCND LÀO.29

2.1.1. Điều kiện tự nhiên.29

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội của Tỉnh.31

2.1.3. Tình hình phát triển kinh tế.32

2.2. KHÁIQUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH LAOĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CỦA TỈNH.35

2.2.1 Tình hình dân số và lao động .35

2.3. THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH

SAVANNAKHET CHDCND LÀO .38

2.3.1. Thực trạng chung về việc làm.38

2.3.2. Cơ cấu việc làm.39

2.3.3. Thời gian làm việc của lao động nông thôn tỉnh Savannakhet CHDCND Lào.40

2.4. THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN.43

2.4.1. Thu nhập và cơ cấu thu nhập của lao động nông thôn tỉnh Savannakhet

CHDCND Lào.43

2.4.2. Phân tổ thu nhập của lao động nông thôn tỉnh Savannakhet CHDCND Lào.45

2.5. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG

THÔN TỈNH SAVANNAKHET.47

2.5.1. Ảnh hưởng của cơ cấu ngành nghề.47

2.5.2. Ảnh hưởng của diện tích đất nông nghiệp bình quân 1 lao động .49

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾix

2.5.3. Ảnh hưởng của đầu tư vốn.52

2.6. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ TRỞ NGẠI XUNG QUANH VẤN ĐỀ GIẢI

QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN.56

2.6.1. Cơ cấu kinh tế theo ngành chuyển đổi còn chậm 56

2.6.2. Tiềm năng của ngành sản xuất nông nghiệp chưa được khai thác có hiệu

quả .56

2.6.3. Tiềm năng đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác chưa được sử dụng đầy

đủ và khai thác có hiệu quả.57

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHAP DỂ TẠO VIỆC LÀM, TĂNG THU NHẬP

CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH SAVANNAKHET CHDCND LÀO .59

3.1. PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG

THÔN TỈNH SAVANNAKHET CHDCND LÀO.59

3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO

NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH SAVANAKHET .60

3.2.1. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đạihóa .60

3.2.2. Huy động và khai thác có hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế .61

3.2.3. Giải quyết việc làm cho người lao động thông qua các chương trình quốc gia

về giải quyết việc làm .63

3.2.4. Giải quyết việc làm cho người lao động tỉnh thông qua xuất khẩu lao động.65

3.2.5. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho người lao động tỉnh.67

3.2.6. Nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của lao động tỉnh .69

3.2.7. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của

chính quyền và sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị đối với công tác việc

làm ở tỉnh.72

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .73

I. KẾT LUẬN.73

II. KIẾN NGHỊ.73

TÀI LIỆU THAM KHẢO .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY