Luận văn Tạo động lực lao động tại trường trung cấp nghề Hà Tĩnh

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . v

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ. vi

MỞ ĐẦU. 1

1. Lý do chọn đề tài . 1

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài . 2

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu . 4

3.1. Mục đích nghiên cứu . 4

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu. 5

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu . 5

4.1. Đối tượng nghiên cứu . 5

4.2. Phạm vi nghiên cứu . 5

5. Phương pháp nghiên cứu . 5

6. Đóng góp mới của luận văn . 6

7. Kết cấu luận văn. 7

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG

TRONG TỔ CHỨC . 8

1.1. Các khái niệm cơ bản. 8

1.1.1. Nhu cầu, động cơ và lợi ích . 8

1.1.2. Động lực lao động . 10

1.1.3. Tạo động lực lao động . 11

1.2. Các học thuyết về tạo động lực lao động. 11

1.2.1. Học thuyết về nhu cầu của Maslow. 11

1.2.2. Học thuyết công bằng của J. Stacey Adam. 14

1.2.3. Học thuyết tăng cường tích cực của Burrhus Frederic Skinner. 15

1.2.4. Học thuyết kỳ vọng của Victor H. Vroom. 16

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực của người lao động. 17

1.4. Nội dung của tạo động lực lao động . 19

1.4.1. Các biện pháp tạo động lực bằng kích thích vật chất. 19iii

1.4.2. Các biện pháp tạo động lực bằng kích thích tinh thần . 22

1.5. Kinh nghiệm tạo động lực lao động tại một số tổ chức . 25

1.5.1. Kinh nghiệm tạo động lực lao động tại trường Cao đẳng nghề Việt –Đức .25

1.5.2. Kinh nghiệm tạo động lực lao động tại trường Cao đẳng nghề Côngnghệ Hà Tĩnh . 26

1.5.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh . 28

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HÀ TĨNH . 29

2.1. Tổng quan về trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh . 29

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển . 29

2.1.2. Một số đặc điểm của trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh ảnh hưởng đến

tạo động lực lao động. 30

2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực tại trường Trung

cấp nghề Hà Tĩnh. 39

2.3. Phân tích thực trạng tạo động lực tại trường Trung cấp nghề HàTĩnh . 42

2.3.1. Tạo động lực bằng các biện pháp kích thích vật chất. 43

2.3.2. Tạo động lực bằng các biện pháp kích thích tinh thần . 57

Biểu đồ 2.4: Ý kiến đánh giá của người lao động về môi trường làm việc tại

Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh. 59

Bảng 2.13: Mức độ hài lòng với vị trí công việc hiện tại phân theo. 70chức danh. 70

2.4. Đánh giá chung về tạo động lực tại trường Trung cấp nghề HàTĩnh. . 72

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI TRƯỜNG

TRUNG CẤP NGHỀ HÀ TĨNH. 79

3.1. Phương hướng phát triển của nhà trường trong thời gian tới . 79

3.1.1. Mục tiêu, phương hướng phát triển của nhà trường . 79

3.1.2. Định hướng tạo động lực lao động tại trường Trung cấp nghề HàTĩnh.80iv

3.2. Một số giải pháp tạo động lực lao động tại trường Trung cấp nghềHà Tĩnh . 81

3.2.1. Cải tiến chính sách tiền lương . 81

3.2.2. Thực hiện tốt các chính sách khen thưởng về vật chất và tinh thần. 83

3.2.3. Sử dụng nhân lực sau đào tạo hợp lý . 87

3.2.4. Làm tốt công tác đánh giá thực hiện công việc cho người lao động. 90

3.2.5. Hoàn thiện công tác phân tích công việc làm cơ sở phân công lao

động hợp lý . 92

3.2.6. Một số giải pháp khác . 98

KẾT LUẬN. 100

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 101

PHỤ LỤC. 104

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY