Luận văn Tạo động lực lao động tại trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT. I

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ .II

DANH MỤC BIỂU ĐỒ . III

LỜI MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: Cơ sở lý luận về động lực và tạo động lực cho người lao động

trong tổ chức . 7

1.1. Các khái niệm cơ bản . 7

1.1.1. Động lực và nhu cầu của con người. 7

1.1.2. Tạo động lực lao động . 10

1.2. Một số học thuyết về động lực lao động . 12

1.2.1. Học thuyết nhu cầu của Abraham Maslow. 12

1.2.2. Học thuyết hệ thống hai yếu tố của F. Herzberg . 13

1.2.3. Học thuyết công bằng của J.Stacy Adams. 14

1.3. Nội dung và các phương thức tạo động lực lao động . 14

1.3.1. Xác định nhu cầu của người lao động. 14

1.3.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện biện pháp kích thích về tài chính. 15

1.3.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện biện pháp kích thích phi tài chính . 21

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực lao động. 27

1.4.1.Nhân tố thuộc về người lao động. 27

1.4.2.Nhân tố thuộc về tổ chức . 31

1.4.3. Nhân tố thuộc môi trường bên ngoài. 34

1.5. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả tạo động lực lao động . 35

1.5.1. Năng suất lao động . 35

1.5.2. Kỷ luật lao động . 36

1.5.3.Tỷ lệ người lao động thôi việc . 37

1.5.4.Mức độ hài lòng của người lao động với công việc . 381.6. Kinh nghiệm tạo động lực của một số doanh nghiệp. 38

1.6.1. Kinh nghiệm của một số đơn vị. 38

1.6.2. Bài học rút ra cho các doanh nghiệp Việt Nam . 40

Chương 2: Thực trạng tạo động lực lao động tại Trung tâm nghiên cứu gia

cầm Thụy Phương . 41

2.1. Khái quát tình hình phát triển của Trung tâm nghiên cứu gia cầm ThụyPhương. 41

2.1.1. Quá trình phát triển của Trung tâm . 41

2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của Trung tâm. 44

2.1.3. Đặc điểm về nhân lực . 46

2.2. Thực trạng tạo động lực cho người lao động tại Trung tâm nghiên cứu

gia cầm Thụy Phương . 49

2.2.1. Xác định nhu cầu của cán bộ, công nhân viên. 49

2.2.2. Thực trạng xây dựng và tổ chức thực hiện biện pháp kích thích

tài chính . 52

2.2.3. Thực trạng xây dựng và tổ chức thực hiện biện pháp kích thích

phi tài chính. 64

2.3. Đánh giá hiệu quả tạo động lực lao động tại Trung tâm nghiên cứu gia

cầm Thụy Phương . 73

2.3.1. Năng suất lao động . 73

2.3.2. Kỷ luật lao động . 73

2.3.3. Tỷ lệ người lao động thôi việc . 74

2.3.4. Mức độ hài lòng của người lao động với công việc . 74

2.4. Đánh giá chung về công tác tạo động lực lao động tại Trung tâm nghiên

cứu gia cầm Thụy Phương. 77

2.4.1. Kết quả đạt được . 77

2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân. 78

Chương 3 : Một số giải pháp tạo động lực lao động tại Trung tâm nghiên cứugia cầm Thụy Phương . 82

3.1. Cơ sở xây dựng giải pháp . 82

3.1.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của Trung tâm . 82

3.1.2. Các nguồn lực phát triển và cơ chế quản lý của Trung tâm. 84

3.1.3. Nhu cầu của con người ngày càng cao và hoàn thiện. 84

3.1.4. Trình độ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước ngày càng cao hơn . 85

3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác tạo động lực cho người lao

động tại Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương . 85

3.2.1. Xác định nhu cầu của từng nhóm đối tượng lao động làm căn cứ để đưa

ra các biện pháp tạo động lực phù hợp . 85

3.2.2. Hoàn thiện các biện pháp kích thích tài chính. 86

3.2.3. Hoàn thiện các biện pháp kích thích phi tài chính. 94

KẾT LUẬN. 106

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 108

Phụ lục . 110

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY