Luận văn Tạo động lực lao động tại trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . V

DANH MỤC BẢNG BIỂU.VI

DANH MỤC SƠ ĐỒ .VI

MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài .1

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .3

5. Phương pháp nghiên cứu .4

6. Đóng góp mới của đề tài 4

7. Kết cấu luận văn .4

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG

TRONG DOANH NGHIỆP . 5

1.1. Các khái niệm cơ bản . 5

1.1.1. Động lực lao động . 5

1.1.2. Tạo động lực lao động . 6

1.2. Các học thuyết về động lực lao động . 7

1.2.1. Học thuyết nhu cầu của Maslow (Abraham Maslow) . 7

1.2.2. Học thuyết về sự tăng cường tích cực (B.F.Skinner). 8

1.2.3. Học thuyết về sự kỳ vọng (Victor H.Vroom). 8

1.2.4. Học thuyết công bằng (J.Stacy Adams) . 9

1.2.5. Học thuyết về hệ thống hai yếu tố (Frederick Herzberg). 9

1.3. Nội dung tạo động lực lao động . 10

1.3.1. Xác định nhu cầu của người lao động. 10II

1.3.2. Các biện pháp kích thích tài chính . 11

1.3.3. Các biện pháp kích thích phi tài chính . 15

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực lao động . 20

1.4.1. Nhân tố thuộc về cá nhân người lao động . 20

1.4.2. Nhân tố thuộc về doanh nghiệp. 22

1.4.3. Nhân tố thuộc môi trường bên ngoài. 25

1.5. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả tạo động lực lao động . 26

1.5.1. Năng suất lao động . 26

1.5.2. Kỷ luật lao động . 27

1.5.3. Tỷ lệ người lao động thôi việc . 28

1.5.4. Mức độ hài lòng của người lao động với công việc . 28

1.6. Kinh nghiệm tạo động lực lao động của một số doanh nghiệp và

bài học kinh nghiệm cho Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội . 29

1.6.1. Kinh nghiệm tạo động lực lao động của một số doanh nghiệp . 29

1.6.2. Bài học kinh nghiệm cho Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội . 30

Tiểu kết chương 1. 32

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI

TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM HÀ NỘI . 33

2.1. Tổng quan về Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội . 33

2.1.1. Lịch sử hình thành của Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội. 33

2.1.2. Mô hình tổ chức . 34

2.1.3. Đặc điểm về lao động . 36

2.1.4. Một số lĩnh vực hoạt động chính của trung tâm . 39

2.2. Phân tích thực trạng tạo động lực lao động tại Trung tâm giới

thiệu việc làm Hà Nội . 40

2.2.1. Xác định nhu cầu của cán bộ, công nhân viên trung tâm. 40

2.2.2. Các biện pháp kích thích tài chính . 45III

2.2.3. Các biện pháp kích thích phi tài chính . 60

2.3. Đánh giá thực trạng tạo động lực lao động tại Trung tâm giới

thiệu việc làm Hà Nội . 70

2.3.1. Ưu điểm. 70

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân. 75

Tiểu kết chương 2. 80

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI

TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM HÀ NỘI . 81

3.1. Phương hướng tạo động lực lao động của Trung tâm giới thiệu

việc làm Hà Nội trong những năm tiếp theo. . 81

3.1.1. Mục tiêu phát triển của Trung tâm. 81

3.1.2. Phương hướng tạo động lực lao động của Trung tâm. 82

3.2. Một số giải pháp tạo động lực lao động tại Trung tâm giới thiệu

việc làm Hà Nội . 83

3.2.1. Tiến hành xác định nhu cầu của từng nhóm đối tượng lao động

trong cơ quan làm căn cứ để đưa ra các biện pháp tạo động lực phù hợp. 83

3.2.2. Hoàn thiện chính sách tiền lương. 84

3.2.3. Hoàn thiện chính sách tiền thưởng. 86

3.2.4. Hoàn thiện chương trình phúc lợi và dịch vụ . 90

3.2.5. Công tác phân tích công việc. 91

3.2.6. Đánh giá thực hiện công việc. 92

3.2.7. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 95

3.2.8. Cải thiện mối quan hệ đồng nghiệp, bầu không khí làm việc . 97

3.2.9. Công tác bố trí nhân lực. 98

3.2.10. Cải thiện môi trường và điều kiện làm việc thuận lợi. 99

Tiểu kết chương 3. 101

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. 102IV

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 105

PHỤ LỤC. 108

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY