Luận văn Tạo động lực lao động tại Tổng công ty 789 - Bộ quốc phòng

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài . 1

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài . 1

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu . 3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 4

5. Phương pháp nghiên cứu. 4

6. Dự kiến những đóng góp mới của luận văn:. 5

7. Bố cục của luận văn .5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG

TRONG DOANH NGHIỆP. 6

1.1. Một số khái niệm liên quan . 6

1.1.1 Khái niệm động lực lao động . 6

1.1.2. Khái niệm tạo động lực lao động. 8

1.2. Các học thuyết tạo động lực lao động. 9

1.2.1. Hệ thống thứ bậc các nhu cầu của Maslow. 9

1.2.2. Hệ thống hai yếu tố của Fredeic Herzberg.11

1.2.3. Học thuyết thúc đẩy bằng sự tăng cường của Skinner .12

1.2.4. Học thuyết kỳ vọng của Victor Vroom.12

1.3. Nội dung tạo động lực lao động trong doanh nghiệp .14

1.3.1. Xác định nhu cầu của người lao động.14

1.3.2. Tạo động lực lao động thông qua kích thích vật chất.15

1.3.3. Tạo động lực lao động thông qua kích thích tinh thần .19

1.4. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả tạo động lực lao động trong doanhnghiệp .24iii

1.4.1. Kết quả thực hiện công việc .25

1.4.2. Thái độ làm việc của người lao động.25

1.4.3. Ý thức chấp hành kỷ luật.26

1.4.4. Mức độ gắn bó của người lao động với tổ chức.27

1.4.5. Sự hài lòng của người lao động.27

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng tới tạo động lực lao động trong doanh nghiệp .27

1.5.1. Các yếu tố thuộc về môi trường bên trong.27

1.5.2. Các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài .29

1.6. Kinh nghiệm tạo động lực lao động của một số công ty .30

1.6.1. Kinh nghiệm tạo động lực của Công ty Cơ giới và Xây dựng ThăngLong .30

1.6.2. Kinh nghiệm tạo động lực của Công ty xây dựng 319 .31

1.6.3. Bài học kinh nghiệm rút ra về tạo động lực lao động của Tổng công

ty 789 – Bộ quốc phòng .32

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI

TỔNG CÔNG TY 789 – BỘ QUỐC PHÒNG.34

2.1. Khái quát về Tổng công ty 789 – Bộ quốc phòng.34

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển .34

2.1.2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy.35

2.1.3. Kết quả hoạt động SXKD trong 4 năm (2011 – 2014).38

2.1.4. Đặc điểm lao động của Tổng công ty 789 – Bộ quốc phòng.39

2.2. Thực trạng tạo động lực lao động tại Tổng công ty 789 - Bộ quốcphòng.40

2.2.1. Xác định nhu cầu của người lao động.40

2.2.2. Tạo động lực lao động thông qua kích thích vật chất.42

2.2.3. Tạo động lực lao động thông qua kích thích tinh thần .58

2.3.2. Thái độ làm việc của người lao động.75iv

2.3.3. Ý thức chấp hành kỷ luật.75

2.3.4. Mức độ gắn bó .76

2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tạo động lực lao động tại Tổng công ty 789 -

Bộ quốc phòng.77

2.4.1 Các yếu tố thuộc môi trường bên trong .77

2.4.2. Các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài. .79

2.5. Đánh giá chung về thực trạng tạo động lực động tại Tổng công ty 789

– Bộ quốc phòng.80

2.5.1.Những mặt đạt được.80

2.5.2.Những mặt hạn chế và nguyên nhân.81

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TẠO ĐỘNG LỰC LAO

ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY 789 – BỘ QUỐC PHÒNG .85

3.1.Định hướng phát triển của Tổng công ty đối với tạo động lực lao động

đến năm 2020.85

3.2.Một số giải pháp tạo động lực lao động tại Tổng công ty 789 – Bộ quốcphòng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY