Luận văn Tạo động lực lao động tại khối cơ quan Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu Viettel

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . vi

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ . vii

PHẦN MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG

TRONG DOANH NGHIỆP. 7

1.1. Các khái niệm có liên quan . 7

1.1.1. Nhu cầu . 7

1.1.2. Động lực. 8

1.1.3. Động lực lao động . 9

1.1.4. Tạo động lực lao động . 11

1.2. Một số học thuyết liên quan đến động lực lao động. 12

1.2.1 Học thuyết nhu cầu của Abarham Maslow. 12

1.2.2 Học thuyết công bằng của Stacy Adams. 14

1.2.3 Học thuyết hai yếu tố của Herzberg. 15

1.2.4 Học thuyết kỳ vọng của Victor Vrom . 16

1.3. Nội dung của tạo động lực lao động trong doanh nghiệp. 17

1.3.1. Tạo động lực bằng biện pháp kích thích phi tài chính . 17

1.3.2. Tạo động lực bằng biện pháp kích thích tài chính. 22

1.4. Các chỉ tiêu cơ bản đo lường động lực lao động . 24

1.4.1. Tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong công việc . 25

1.4.2. Lòng trung thành của nhân viên. 26

1.4.3 Mức độ hài lòng, thỏa mãn của người lao động . 27

1.4.3. Năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc . 28

1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực lao động trong doanhnghiệp. 29

1.5.1 Các nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài doanh nghiệp. 29

1.5.2 Các nhân tố thuộc về môi trường bên trong doanh nghiệp . 30

1.5.3 Các nhân tố thuộc bản thân người lao động . 33II

1.6. Kinh nghiệm tạo động lực lao động của một số đơn vị và bài học rút

ra cho Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất

nhập khẩu Viettel . 34

1.6.1. Kinh nghiệm tạo động lực lao động tại một số đơn vị. 34

1.6.2. Bài học kinh nghiệm cho Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel. 36

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI KHỐI CƠ

QUAN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH

VIÊN THƯƠNG MẠIVÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL.38

2.1. Khái quát về Khối cơ quan Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel. 38

2.1.1 Quá trình thành lập Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương

mại và Xuất nhập khẩu Viettel . 38

2.1.2 Mô hình tổ chức . 39

2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty. 39

2.1.4 Đặc thù của Khối cơ quan Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel. 42

2.2. Phân tích thực trạng tạo động lực lao động tại Khối cơ quan Công ty

TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel. 46

2.2.1. Các hoạt động tạo động lực bằng kích thích phi tài chính . 46

2.2.2. Các hoạt động tạo động lực bằng kích thích tài chính . 60

2.3. Động lực lao động của CBCNV khối Cơ quan Công ty TNHH Nhà

nước Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel qua các chỉ

tiêu cơ bản . 65

2.3.1. Tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong công việc . 65

2.3.2. Lòng trung thành của nhân viên. 66

2.3.3. Năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc . 66

2.3.4 Mức độ hài lòng, thỏa mãn của người lao động . 71

2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực lao động tại Khối cơ quan Công ty

TNHH Nhà nước Mộtthành viên Thươngmạivà Xuấtnhập khẩu Viettel.73

2.4.1 Các nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài Công ty . 73III

2.4.2 Các nhân tố thuộc về môi trường bên trong Công ty. 75

2.4.3 Các nhân tố thuộc bản thân người lao động . 77

2.5. Đánh giá thực trạng tạo động lực lao động trong Khối cơ quan

Viettelimex. 77

2.5.1 Các thành tựu đạt được . 77

2.5.2 Các hạn chế và nguyên nhân. 80

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TRONG KHỐI CƠ

QUAN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH

VIÊN THƯƠNG MẠIVÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL.82

3.1 Phương hướng tạo động lực lao động của Công ty TNHH Nhà nước

Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel . 82

3.1.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển của công ty . 82

3.1.2. Phương hướng tạo động lực lao động của Khối Cơ quan Công ty

TNHH Nhà nước một thành viên. 83

3.2. Giải pháp tạođộng lực laođộng tạiKhốicơquan Viettelimex.85

3.2.1. Hoàn thiện công tác phân tích công việc. 85

3.2.3. Đổi mới công tác đánh giá thực hiện công việc . 87

3.2.2. Hoàn thiện công tác tiền lương gắn với kết quả thực hiện công việc. 89

3.2.3. Xây dựng chế độ khen thưởng và phúc lợi phù hợp. 91

3.2.4. Xây dựng môi trường làm việc thuận lợi . 94

3.2.5. Tăng cường các biện pháp kích thích tinh thần cho người lao động. 95

3.2.6. Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động. 96

3.3. Khuyến nghị. 99

3.3.1. Khuyến nghị với Bộ Quốc phòng . 99

3.3.2. Khuyến nghị với lãnh đạo Công ty . 100

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. 103

DANH MỤC THAM KHẢO. 103

PHỤ LỤC.106

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY