Luận văn Tạo động lực lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tanaka Precision Việt Nam

MỤC LỤC

DANH MỤC VIẾT TẮT.vii

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ.viii

LỜI MỞ ĐẦU. 1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài . 2

3. Mục tiêu nghiên cứu. 4

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 5

5. Phương pháp nghiên cứu . 5

6. Kết cấu luận văn. 6

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG

TRONG DOANH NGHIỆP . 7

1.1. Một số khái niệm cơ bản . 7

1.1.1. Động lực. 7

1.1.2. Tạo động lực lao động . 7

1.2. Các học thuyết tạo động lực lao động cơ bản. 8

1.2.1. Học thuyết nhu cầu của Maslow. 9

1.2.2. Học thuyết công bằng của J.Stacy Adam . 10

1.2.3. Học thuyết đặt mục tiêu của Edwin Locke. 12

1.2.4. Học thuyết hai yếu tố của Herzberg. 12

1.3. Nội dung cơ bản của hoạt động tạo động lực trong doanh nghiệp. 13

1.3.1. Tạo động lực lao động thông qua công cụ tài chính . 13

1.3.2 . Tạo động lực thông qua công cụ phi tài chính. 16

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực lao động. 20

1.4.1. Các yếu tố thuộc bản thân người lao động . 20

1.4.2. Các yếu tố thuộc về doanh nghiệp . 22

1.4.3. Các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài khác . 27v

1.5. Các tiêu chí đánh giá kết quả tạo động lực lao động . 28

1.5.1. Kết quả sản xuất kinh doanh. 28

1.5.2. Tính chủ động, sáng tạo trong công việc. 29

1.5.3. Mức độ hài lòng trong công việc . 29

1.5.4.Tỷ lệ chảy máu chất xám, nhảy việc thấp . 30

1.6. Kinh nghiệm tạo động lực lao động của một số doanh nghiệp và bài học

cho công ty trách nhiệm hữu hạn Tanaka Precision Việt Nam. 31

1.6.1. Kinh nghiệm tạo động lực lao động của một số doanh nghiệp . 31

1.6.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho công ty TNHH Tanaka Precison ViệtNam . 36

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG

TY TNHH TANAKA PRECISION VIỆT NAM. 38

2.1. Khái quát về công ty TNHH Tanaka Precision Việt Nam. 38

2.1.1.Tổng quan về công ty TNHH Tanaka Precision Việt Nam . 38

2.1.2.Đặc điểm kinh doanh của công ty. 39

2.1.3.Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty . 40

2.1.4. Đặc điểm về lao động tại công ty. 43

2.2. Phân tích thực trạng tạo động lực lao động tại công ty TNHH Tanaka

Precision Việt Nam . 46

2.2.1. Tạo động lực lao động thông qua công cụ tài chính . 46

2.2.2. Tạo động lực lao động thông qua công cụ phi tài chính . 59

2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tạo động lực tại công ty TNHH Tanaka

Precision Việt Nam . 68

2.3. Đánh giá chung về tạo động lực lao động tại công ty TNHH Tanaka

Precision Việt Nam . 70

2.3.1. Kết quả tạo động lực. 70

2.3.2. Hiệu quả tạo động lực. 73vi

2.3.3. Hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. 75

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TẠO ĐỘNG LỰC TẠI

CÔNG TY TNHH TANAKA PRECISION VIỆT NAM. 77

3.1.Định hướng phát triển của công ty TNHH Tanaka Precision Việt Nam giai

đoạn 2015 - 2020. 77

3.1.1.Định hướng, mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2015 – 2020. 77

3.1.2. Định hướng công tác quản trị nhân lực và tạo động lực cho người lao

động trong thời gian tới. 77

3.2.Giải pháp hoàn thiện tạo động lực lao động tại công ty TNHH Tanaka

Precision Việt Nam . 78

3.2.1. Thực hiện trả lương hợp lý . 78

3.2.2. Xây dựng hệ thống khen thưởng đa dạng. 80

3.2.3. Hoàn thiện hệ thống phúc lợi của công ty. 82

3.2.4. Thiết lập lục tiêu hiệu quả cho nhân viên gián tiếp . 84

3.2.5. Bố trí nhân lực phù hợp với năng lực. 86

3.2.6. Hoàn thiện công tác đào tạo. 88

3.2.7. Hoàn thiện các văn bản phân tích công việc . 91

3.2.8. Tiếp tục xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp. 91

3.2.9. Hoàn thiện công tác bảo hộ lao động . 92

3.2.10. Tạo môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động, xây dựng quan

hệ lao động tốt đẹp . 94

KẾT LUẬN. 95

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 96

PHỤ LỤC . 98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY