Luận văn Tạo động lực lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Vĩnh Thành

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.VI

DANH MỤC BẢNG BIỂU.VII

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ. VIII

LỜI NÓI ĐẦU . 1

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TẠO ĐỘNG

LỰC LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP . 6

1.1. Các khái niệm cơ bản . 6

1.1.1. Động cơ lao động . 6

1.1.2. Nhu cầu . 6

1.1.3. Lợi ích. 7

1.1.4. Động lực lao động . 8

1.1.5. Tạo động lực lao động . 9

1.2. Một số học thuyết về tạo động lực lao động . 10

1.2.1. Học thuyết hệ thống nhu cầu của Maslow (1943) . 10

1.2.2. Học thuyết công bằng của J. Stacy Adams. 12

1.2.3. Học thuyết tăng cường tích cực của Burrhus Frederic Skinner . 13

1.2.4. Học thuyết kỳ vọng của Victor H. Vroom . 14

1.3. Nội dung tạo động lực lao động trong doanh nghiệp. 15

1.3.1. Xác định nhu cầu của người lao động. 15

1.3.2. Các biện pháp kích thích về vật chất. 15

1.3.3. Các biện pháp kích thích về tinh thần . 20

1.4. Các tiêu chí đánh giá tạo động lực lao động trong doanh nghiệp. 24

1.4.1. Mức độ hài lòng của người lao động trong công việc . 24

1.4.2. Tính chủ động, sáng tạo của người lao động trong công việc. 25iv

1.4.3. Hiệu quả và năng suất thực hiện công việc của người lao động . 25

1.5. Các yếu tố tác động đến tạo động lực lao động trong doanh nghiệp 26

1.5.1. Các yếu tố thuộc về doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp . 26

1.5.2. Các yếu tố thuộc về người lao động. 28

1.5.3. Các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài. 29

1.6. Kinh nghiệm tạo động lực lao động ở một số doanh nghiệp . 31

1.6.1. Kinh nghiệm tạo động lực lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam(EVN) . 31

1.6.2. Kinh nghiệm của Tập đoàn First Horizon . 32

1.6.3. Bài học rút ra cho Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vĩnh Thành. 33

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO

ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠIVĨNHTHÀNH. 35

2.1. Tổng quan về Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vĩnh Thành 35

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 35

2.1.2. Lĩnh vực và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. 36

2.1.3. Đặc điểm nguồn nhân lực của công ty có ảnh hưởng đến tạo động lựclao động . 40

2.2. Phân tích thực trạng tạo động lực lao động tại công ty. 46

2.2.1. Xác định nhu cầu của người lao động tại Công ty TNHH sản xuất và

thương mại Vĩnh Thành . 46

2.2.2. Các biện pháp kích thích về vật chất. 49

2.2.3. Các biện pháp kích thích về mặt tinh thần . 61

2.3. Các yếu tố tác động tới tạo động lực lao động trong công ty . 73

2.3.1. Các yếu tố thuộc về doanh nghiệp . 73

2.3.2. Các yếu tố thuộc về người lao động. 75v

2.3.3. Các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài. 76

2.4. Đánh giá tạo động lực lao động tại Công ty TNHH sản xuất và

thương mại Vĩnh Thành . 78

2.4.1. Đánh giá kết quả đạt được của tạo động lực lao động tại công ty dựa

vào các tiêu chí. 78

2.4.2. Ưu điểm của tạo động lực lao động tại Công ty . 81

2.4.3. Hạn chế và nguyên nhân của tạo động lực lao động tại công ty . 82

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TẠO ĐỘNG LỰC

LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠIVĨNH THÀNH. 85

3.1. Mục tiêu và phương hướng phát triển sản xuất, kinh doanh tại công ty. 85

3.1.1. Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh, mục tiêu đến năm 2020. 85

3.1.2. Phương hướng tạo động lực lao động của công ty . 87

3.2. Các giải pháp tạo động lực lao động tại Công ty TNHH sản xuất và

thương mại Vĩnh Thành . 88

3.2.1. Giải pháp xác định nhu cầu của người lao động trong Công ty. . 88

3.2.2. Hoàn thiện các giải pháp kích thích về vật chất . 90

3.2.3. Hoàn thiện các giải pháp kích thích về mặt tinh thần. 97

KẾT LUẬN. 105

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 107

PHỤ LỤC. 109vi

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY