Luận văn Tạo động lực lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Đối ngoại

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .VI

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ. VII

PHẦN MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC TRONG

LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP. 8

1.1. Một số khái niệm cơ bản . 8

1.1.1. Động cơ, động cơ lao động. 8

1.1.2. Động lực lao động . 9

1.1.3. Tạo động lực lao động . 11

1.2. Các học thuyết tạo động lực lao động. 11

1.2.1. Học thuyết hệ thống nhu cầu của Maslow. 11

1.2.2. Học thuyết tăng cường tích cực của B.F.Skinner . 12

1.2.3. Học thuyết về sự kỳ vọng của Victor Vroom. 12

1.2.4. Học thuyết hai nhóm yếu tố của Frederic Herzberg . 13

1.2.5. Học thuyết về sự công bằng của Stacy Adams. 13

1.3. Nội dung cơ bản của hoạt động tạo động lực lao động trong doanh

nghiệp. 14

1.3.1. Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc cho nhân viên. 14

1.3.1.1. Xác định mục tiêu hoạt động của tổ chức và làm cho người lao động

hiểu rõ mục tiêu đó:. 14

1.3.1.3. Đánh giá thường xuyên và công bằng mức độ hoàn thành nhiệm vụ

của người lao động, từ đó giúp làm việc tốt hơn. 15

1.3.2. Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động hoàn thành nhiệm vụ . 16

1.3.2.1. Cung cấp các điều kiện cần thiết cho công việc . 16

1.3.2.2. Tuyển chọn và bố trí người phù hợp để thực hiện công việc:. 16II

1.3.3. Kích thích lao động . 17

1.3.3.1. Sử dụng tiền công, tiền lương như một công cụ cơ bản để kích thích

vật chất đối với người lao động: . 17

1.3.3.2. Sử dụng hợp lý các hình thức khuyến khích tài chính . 17

1.3.3.3. Sử dụng hợp lý các hình thức khuyến khích phi tài chính. 18

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực lao động . 19

1.4.1. Các nhân tố thuộc về người lao động. 19

1.4.2. Các nhân tố thuộc về môi trường bên trong doanh nghiệp . 21

1.4.3. Các nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài doanh nghiệp. 22

1.5. Kinh nghiệm tạo động lực lao động của một số công ty ở Việt Nam 23

1.5.1. Kinh nghiệm tạo động lực lao động tại tập đoàn FPT . 23

1.5.2. Kinh nghiệm tạo động lực của Samsung Vina . 25

1.5.3. Kinh nghiệm tạo động lực lao động tại công ty Cồ phần cơ điện dầu khí

Việt Nam. 26

1.5.4. Kinh nghiệm tạo động lực lao động rút ra cho Công ty trách nhiệm hữu

hạn một thành viên Dịch vụ Đối ngoại . 27

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG

TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THANH

VIÊN DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI . 29

2.1 Khái quát về Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ

Đối ngoại . 29

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn

một thành viên Dịch vụ Đối ngoại. 29

2.1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh . 30

2.1.2.1 Mục tiêu . 30

2.1.2.2 Nhiệm vụ. 30

2.1.2.3. Ngành nghề kinh doanh. 31III

2.2. Một số đặc điểm của công ty ảnh hưởng đến tạo động lực. 32

2.2.1. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty một số năm gần đây. 32

2.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 35

2.2.3. Nhận thức về công tác tạo động lực lao động của lãnh đạo, cấp quản lý

ở công ty . 36

2.2.4. Đặc điểm về lực lượng lao động . 37

2.2.5. Đặc điểm về sản phẩm. 40

2.2.6. Đặc điểm về môi trường làm việc. 41

2.3. Thực trạng tạo động lực lao động ở công ty trách nhiệm hữu hạn một

thành viên Dịch vụ Đối ngoại. 41

2.3.1. Tạo động lực thông qua việc xác định nhiệm vụ tiêu chuẩn thực hiện

công việc cho nhân viên . 41

2.3.1.1. Xây dựng và phổ biến mục tiêu hoạt động của công ty . 41

2.3.1.2. Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc . 42

2.3.1.3. Đánh giá kết quả thực hiện công việc của người lao động . 44

2.3.2. Tạo động lực thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động

hoàn thành nhiệm vụ . 47

2.3.2.1. Tuyển chọn, bố trí sắp xếp người lao động phù hợp để thực hiện côngviệc . 47

2.3.2.2. Cải thiện điều kiện lao động . 50

2.3.3. Tạo động lực thông qua kích thích vật chất. 52

2.3.3.1. Tạo động lực cho người lao động thông qua tiền lương . 52

2.3.3.2. Tạo động lực cho người lao động thông qua tiền thưởng . 57

2.3.3.3. Tạo động lực thông qua phúc lợi và dịch vụ . 58

2.3.4. Tạo động lực cho người lao động từ các hình thức kích khích tinh thần. 60

2.3.4.1. Tạo cơ hội học tập và phát triển, cơ hội thăng tiến. 60IV

2.3.4.2. Kỷ luật, đề bạt, thăng tiến người lao động . 63

2.3.4.3. Các phong trào đoàn thể, tổ chức đời sống cho cán bộ công nhân viên. 65

2.4 Đánh giá thực trạng tạo động lực lao động tại Công ty trách nhiệm

hữu hạn một thành viên Dịch vụ Đối ngoại. 68

2.4.1 Những kết quả đạt được. 68

2.4.2 Một số hạn chế và nguyên nhân. 70

2.4.2.1 Một số hạn chế . 70

2.4.2.2.Nguyên nhân . 72

CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC

LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI. 74

3.1 Định hướng phát triển và quan điểm về tạo động lực lao động củacông ty. 74

3.2. Giải pháp tạo động lực lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn

một thành viên Dịch vụ Đối ngoại . 76

3.2.1. Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc cho nhân viên. 76

3.2.1.1. Xác định nhiệm vụ cụ thể và các tiêu chuẩn thực hiện công việc cho

người lao động . 76

3.2.1.2. Đánh giá thường xuyên và công bằng mức độ hoàn thành nhiệm vụ

của người lao động. 78

3.2.2. Tạo điều kiện cho người lao động hoàn thành nhiệm vụ. 81

3.2.2.1. Tuyển chọn và bố trí người phù hợp để thực hiện công việc. 81

3.2.2.2. Cung cấp đầy đủ, hợp lý và ngày càng hiện đại các điều kiện cần thiết

cho công việc . 83

3.3.3. Nâng cao hiệu quả kích thích lao động thông qua tiền lương, tiền

thưởng và các khoản phúc lợi. 84V

3.2.3.1. Cải tiến công tác tiền lương ngày càng công bằng, chính xác và hiệuquả . 84

3.2.3.2. Thực hiện các chế độ tiền thưởng đảm bảo công bằng, xứng đáng với

những đóng góp của người lao động. 86

3.2.3.3. Sử dụng hiệu quả các khoản phúc lợi của công ty để kích thích laođộng . 87

3.2.4. Các khuyến khích tinh thần . 88

3.2.4.1. Chú trọng đào tạo và tạo cơ hội phát triển cho người lao động . 88

3.2.4.2. Xây dựng các phong trào đoàn thể, khen ngợi, tổ chức thi đua trong

công ty ngày càng đa dạng, phong phú. 89

3.2.4.3. Duy trì và xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp tích cực và nâng

cao tinh thần tuân thủ giờ giấc trong công ty . 90

KẾT LUẬN . 93

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 95

PHỤ LỤC 1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY