Luận văn Tạo động lực lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí ô tô Thanh Xuân, Tổng cục IV, Bộ Công an

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU. iv

MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài.

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài . 2

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. 3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 4

5. Phương pháp nghiên cứu . 4

CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO

ĐỘNGTRONG DOANH NGHIỆP . 7

1.1 Các khái niệm cơ bản . 7

1.1.1 Nhu cầu . 7

1.1.2 Lợi ích. 8

1.1.3 Động cơ. 8

1.1.4 Động lực. 9

1.1.5 Tạo động lực lao động . 9

1.2 Một số học thuyết về tạo động lực lao động . 10

1.2.1 Hệ thống nhu cầu của Maslow. 10

1.2.2 Học thuyết hệ thống hai yếu tố của Frederic Herzberg. 12

1.2.3 Học thuyết kỳ vọng của Victor Vroom . 13

1.2.4 Học thuyết công bằng của J. Stacy Adams. 14

1.2.5 Học thuyết tăng cường tích cực của B.F. Skinner . 14

1.2.6 Ứng dụng các học thuyết vào công tác tạo động lực lao động. 15

1.3 Nội dung tạo động lực lao động . 16

1.3.1 Kích thích bằng vật chất . 16

1.3.3 Kích thích bằng tinh thần. 20

1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tạo động lực lao động trong doanh nghiệp. 25ii

1.4.1 Nhân tố thuộc về người lao động. 26

1.4.2 Nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp . 27

1.4.3 Nhân tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp. 28

1.5. Kinh nghiệm về tạo động lực lao động . 29

1.5.1.Kinh nghiệm của Công ty Honda Việt Nam . 29

1.5.2 Kinh nghiệm của Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa sen . 31

1.5.3 Bài học kinh nghiệm cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành

viênThanh Xuân. 32

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNGTẠI

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊNCƠ KHÍ Ô

TÔ THANH XUÂN, TỔNG CỤC IV, BỘ CÔNG AN . 34

2.1 Tổng quan về Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí

ô tô Thanh Xuân. 34

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 34

2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty. 38

2.2 Phân tích thực trạng tạo động lực lao động tại Công ty trách nhiệm

hữu hạn một thành viên cơ khí ô tô Thanh Xuân. 43

2.2.1 Thực trạng tạo động lực bằng vật chất. 43

2.2.2 Thực trạng tạo động lực bằng tinh thần. 57

2.3 Đánh giá thực trạng tạo động lực lao động tại Công ty trách nhiệm

hữu hạn một thành viên cơ khí ô tô Thanh Xuân. 70

2.3.1 Ưu điểm . 70

2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân. 71

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG

TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ Ô TÔ

THANHXUÂN, TỔNG CỤC IV, BỘ CÔNG AN. 74iii

3.1 Những căn cứ đề ra giải pháp tạo động lực lao động lao động tại Công

tytrách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí ô tô Thanh Xuân . 74

3.1.1 Phương hướng phát triển của Công ty. 74

3.1.2 Mục tiêu tạo động lực lao động . 75

3.1.3 Định hướng tạo động lực lao động. 75

3.2 Đề xuất các giải pháp tạo động lực lao động tại Công ty trách nhiệm

hữuhạn một thành viên cơ khí ô tô Thanh Xuân. 77

3.2.1 Giải pháp kích thích về vật chất. 77

3.2.2 Giải pháp kích thích về tinh thần . 83

3.3 Khuyến nghị. 93

KẾT LUẬN. 94

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 95

PHỤ LỤC. 97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY