Luận văn Tạo động lực lao động tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .I

DANH MỤC CÁC BẢNG. II

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ .IV

LỜI MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠO ĐỘNG LỰC

LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP. 9

1.1. Các khái niệm liên quan đến tạo động lực lao động . 9

1.1.1. Động lực, nhu cầu, lợi ích. 9

1.1.2. Tạo động lực lao động . 11

1.2. Các học thuyết tạo động lực lao động. 11

1.2.1. Học thuyết hệ thống nhu cầu của Maslow. 11

1.2.2. Học thuyết tăng cường tích cực của B.F.Skinner . 13

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực lao động . 14

1.3.1. Các nhân tố về bản thân người lao động . 14

1.3.2. Các nhân tố thuộc về môi trường bên trong tổ chức. 15

1.3.3. Các nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài tổ chức . 18

1.4. Các nội dung cơ bản của tạo động lực lao động trong doanh

nghiệp. 20

1.4.1. Xác định mục tiêu tạo động lực lao động. 20

1.4.2. Xác định nhu cầu của người lao động. 20

1.4.3. Thiết kế và thực hiện các biện pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu của

người lao động . 221.4.4. Đánh giá và tăng cường các biện pháp tạo động lực lao động trong

doanh nghiệp. 30

1.5. Các chỉ tiêu đánh giá động lực của người lao động . 31

1.6. Kinh nghiệm tạo động lực lao động của một số doanh nghiệp. Bài

học kinh nghiệm rút ra cho công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh

địa ốc Hòa Bình. . 32

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒABÌNH . 34

2.1. Tổng quan về công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốcHòa Bình . 34

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 34

2.1.2. Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty . 35

2.1.3. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. 35

2.2. Phân tích thực trạng tạo động lực lao động tại công ty cổ phần

xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình . 37

2.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực lao động. 37

2.2.2. Xác định mục tiêu tạo động lực . 45

2.2.3. Nhu cầu và các mức độ thỏa mãn nhu cầu của người lao động tạicông ty . 45

2.2.4. Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc . 51

2.2.5. Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động hoàn thành nhiệm vụ . 55

2.2.6. Kích thích lao động . 592.2.7. Một số chỉ tiêu đánh giá tạo động lực lao động tại công ty cổ phần

xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình . 70

2.3. Đánh giá thực trạng tạo động lực lao động tại công ty cổ phần xây

dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình. 72

2.3.1. Những mặt đã đạt được . 72

2.3.2. Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân. 74

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG

TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH. 79

3.1. Chiến lược phát triển, chiến lược phát triển nguồn nhân lực và

quan điểm tạo động lực lao động tại công ty cổ phần xây dựng và

kinh doanh và địa ốc Hòa Bình. 79

3.1.1. Chiến lược phát triển của công ty . 79

3.1.2. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực . 80

3.1.3. Quan điểm tạo động lực lao động của công ty . 80

3.2. Các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần xây dựng

và kinh doanh và địa ốc Hòa Bình. 81

3.2.1. Triển khai nghiên cứu xác định nhu cầu người lao động. 81

3.2.2. Hoàn thiện tạo động lực lao động thông qua công tác xác định nhiệm

vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc. 82

3.2.3. Hoàn thiện tạo động lực lao động qua việc tạo điều kiện thuận lợi để

người lao động hoàn thành nhiệm vụ. 87

3.2.4. Hoàn thiện công tác tạo động lực lao động qua việc kích thích người

lao động làm việc. . 89

KẾT LUẬN. 102

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY