Luận văn Tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần vận tải Thăng Long

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .IV

DANH MỤC BẢNG BIỂU. V

DANH MỤC SƠ ĐỒ. V

MỞ ĐẦU . 1

1.Lý do chọn đề tài . 1

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu . 2

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài. 5

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài. 6

5. Phương pháp nghiên cứu . 6

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO

ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP . 10

1.1. Một số khái niệm liên quan đến động lực và tạo động lực trong

doanh nghiệp . 10

1.1.1. Nhu cầu . 10

1.1.2. Động cơ. 10

1.1.3. Lợi ích. 11

1.1.4. Động lực. 11

1.1.5. Tạo động lực. 11

1.2.Các học thuyết về tạo động lực lao động . 12

1.2.1. Học thuyết hệ thống nhu cầu của Maslow .12

1.2.2. Học thuyết kỳ vọng của Victor- Vroom . 13

1.2.3. Học thuyết về sự tăng cường tích cực của Skinner . 14

1.3.Nội dung của hoạt động tạo động lực lao động trong doanh nghiệp . 15

1.3.1. Kích thích vật chất . 15

1.3.2. Kích thích tinh thần . 16

1.4. Các tiêu chí đánh giá động lực lao động trong doanh nghiệp . 19

1.4.1.Mức độ nỗ lực trong công việc . 20

1.4.2.Tính chủ động, tự nguyện trong công việc. 20

1.4.3. Trách nhiệm trong công việc . 20II

1.4.4. Sự sáng tạo trong công việc . 21

1.4.5. Sự gắn bó và trung thành với tổ chức . 21

1.5.Các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực lao động . 22

1.5.1.Các nhân tố thuộc về bản thân người lao động. 22

1.5.2 .Các nhân tố thuộc về tổ chức. 23

1.5.3. Các nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài tổ chức . 24

1.6. Kinh nghiệm tạo động lực lao động của một số doanh nghiệp. 26

1.6.1.Kinh nghiệm tạo động lực lao động ở một số công ty. 26

1.6.2.Một số bài học kinh nghiệm rút ra . 28

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC

LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THĂNGLONG.29

2.1. Tổng quan về công ty cổ phần vận tải Thăng Long. 29

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty . 29

2.1.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty . 31

2.2. Đánh giá về hoạt động tạo động lực lao động tại công ty cổ phần vận

tải Thăng Long . 32

2.2.1. Các kích thích vật chất. 32

2.2.2. Các kích thích tinh thần . 36

2.3. Đánh giá thực trạng động lực lao động tại công ty cổ phần vận tảiThăng Long. .44

2.3.1. Mức độ nỗ lực trong công việc .44

2.3.2. Tính chủ động, tự nguyện trong công việc .44

2.3.3.Trách nhiệm trong công việc .46

2.3.4.Sự sáng tạo trong công việc . .47

2.3.5. Sự gắn bó, trung thành của người lao động với doanh nghiệp .47

2.4.Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực lao động tại côngty. .49

2.4.1. Các yếu tố thuộc về cá nhân người lao động .49

2.4.2.Các yếu tố thuộc về công ty .50

24.3. Các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài . .52

2.5. Những kất luận cơ bản về động lực và tạo động lực lao động tại công ty

cổ phần vận tải Thăng Long . 54

2.5.1. Ưu điểm. 54III

2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân . .55

CHƯƠNG 3 : CÁC GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LAO

ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THĂNG LONG.62

3.1. Phương hướng phát triển của công ty cổ phần vận tải Thăng Long

đến năm 2025. 62

3.1.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển của công ty . 62

3.1.2. Phương hướng hoạt động tạo động lực lao động cho nguồn nhân lực

của công ty . 64

3.2. Một số giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần vận tải

Thăng Long. 65

3.2.1. Hoàn thiện các biện pháp tạo động lực lao động thông qua kích thích

vật chất. 68

3.2.2.Hoàn thiện các biện pháp tạo động lực thông qua kích thích tinh thần. 73

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 73

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 87

PHỤ LỤC. 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY