Luận văn Tạo động lực lao động tại bệnh viện tâm thần Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . V

DANH MỤC BẢNG BIỂU.VI

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ . VII

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ . VII

MỞ ĐẦU. 1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. 2

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu . 4

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu . 4

5. Phương pháp nghiên cứu . 4

6. Đóng góp mới của đề tài. 6

7. Kết cấu của luận văn . 6

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG. 7

1.1. Một số khái niệm có liên quan . 7

1.1.1. Nhu cầu, động lực lao động . 7

1.1.2. Tạo động lực lao động . 9

1.1.3. Kích thích vật chất. 9

1.1.4. Kích thích tinh thần . 10

1.2. Một số học thuyết về tạo động lực lao động . 11

1.2.1. Học thuyết nhu cầu của Abraham Maslow. 11

1.2.2. Học thuyết kỳ vọng của Victor H. Vroom . 14

1.2.3. Học thuyết công bằng của John Stacy Adams. 15

1.2.4. Học thuyết tăng cường tích cực của Burrhus Frederic Skinner . 16

1.2.5. Vận dụng các học thuyết tạo động lực lao động. 17II

1.3. Nội dung tạo động lực lao động . 18

1.3.1. Xác định nhu cầu. 18

1.3.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp kích thích vật chất . 19

1.3.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp kích thích tinh thần. 23

1.4. Đánh giá kết quả tạo động lực lao động . 26

1.4.1. Các tiêu chí đánh giá . 26

1.4.2. Phương pháp đánh giá . 28

1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới tạo động lực lao động . 29

1.5.1. Các nhân tố bên trong tổ chức . 29

1.5.2. Các nhân tố bên ngoài tổ chức. 31

1.6. Kinh nghiệm và bài học tạo động lực lao động của một số cơ sở y tế33

1.6.1. Kinh nghiệm của một số cơ sở y tế. 33

1.6.2. Bài học rút ra cho Bệnh viện Tâm thần Hà Nội . 35

Tiểu kết Chương 1. 36

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI

BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI. 38

2.1. Khái quát về Bệnh viện Tâm thần Hà Nội . 38

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. 38

2.1.2. Vị trí, chức năng của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. 38

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội . 39

2.1.4. Một vài nét về hoạt động và kết quả của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội 39

2.1.5. Nguồn nhân lực tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội . 40

2.2. Phân tích thực trạng tạo động lực lao động . 41

2.2.1. Thực trạng xác định nhu cầu của người lao động tại Bệnh viện Tâm

thần Hà Nội. 42

2.2.2. Phân tích thực trạng tạo động lực lao động thông qua các biện pháp

kích thích vật chất . 46III

2.2.3. Phân tích thực trạng tạo động lực lao động thông qua các biện pháp

kích thích tinh thần. 61

2.3. Đánh giá kết quả tạo động lực lao động . 75

2.3.1. Hiệu suất sử dụng thời gian làm việc . 75

2.3.2. Năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc . 76

2.3.3. Ý thức chấp hành kỷ luật . 77

2.3.4. Mức độ yên tâm làm việc . 77

2.4. Phân tích các nhân tố chính ảnh hưởng đến tạo động lực lao động . 78

2.4.1. Nhân tố bên trong . 78

2.4.2. Nhân tố bên ngoài. 81

2.5. Đánh giá thực trạng tạo động lực lao động . 82

2.5.1. Ưu điểm. 82

2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân. 83

Tiểu kết Chương 2. 86

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI BỆNH

VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI. 87

3.1. Mục tiêu, phương hướng tạo động lực lao động tại Bệnh viện Tâm

thần Hà Nội. 87

3.1.1. Mục tiêu . 87

3.1.2. Phương hướng . 88

3.2. Một số giải pháp tạo động lực lao động tại Bệnh viện Tâm thần HàNội . 88

3.2.1. Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu của người lao động. 88

3.2.2. Hoàn thiện hệ thống lương, phụ cấp . 89

3.2.3. Hoàn thiện công tác thưởng - phạt . 92

3.2.4. Hoàn thiện chế độ phúc lợi . 93

3.2.5. Hoàn thiện công tác phân công công việc . 94IV

3.2.6. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc . 98

3.2.7. Hoàn thiện công tác tạo môi trường, điều kiện lao động thuận lợi choNLĐ. 99

3.2.8. Hoàn thiện công tác tạo cơ hội đào tạo, phát triển nhân lực và thăng tiếncho NLĐ . 102

3.2.9. Đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý. 103

3.2.10. Hoàn thiện công tác đánh giá kết quả tạo động lực lao động. 104

3.3. Khuyến nghị. 105

3.3.1. Khuyến nghị đối với Nhà nước. 105

3.3.2. Khuyến nghị đối với Sở Y tế Hà Nội. 107

Tiểu kết Chương 3. 108

KẾT LUẬN. 109

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 111

PHỤ LỤC. 114

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY