Luận văn Tạo động lực lao động cho nhân lực của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . V

DANH MỤC BẢNG .VI

DANH MỤC BIỂU ĐỒ. VII

MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài. 1

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. 2

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 5

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 6

5. Phương pháp nghiên cứu . 6

6. Những đóng góp mới của luận văn. 8

7. Kết cấu của bài luận văn. 8

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG

TRONG DOANH NGHIỆP . 9

1.1. Một số khái niệm liên quan đến động lực lao động và tạo động lực lao

động trong doanh nghiệp . 9

1.1.1. Khái niệm động lực lao động. 9

1.1.2. Khái niệm tạo động lực lao động cho nhân lực. . 12

1.2. Một số lý thuyết về tạo động lực . 14

1.2.1. Hệ thống thứ bậc các nhu cầu của Maslow . 14

1.2.2. Hệ thống hai yếu tố của Fredeic Herzberg . 16

1.2.3. Học thuyết thúc đẩy bằng sự tăng cường của Skinner. 18

1.2.4. Học thuyết kỳ vọng của Victor Vroom . 18

1.2.5. Học thuyết công bằng của J.Staycy. Adam . 18

1.3. Các biện pháp tạo động lực lao động. 19

1.3.1. Các biện pháp thông qua công cụ tài chính. 19

1.3.2. Các biện pháp thông qua công cụ phi tài chính . 22II

1.4. Các tiêu chí đánh giá động lực lao động. 26

1.4.1. Sự tự nguyện. 26

1.4.2. Sự nỗ lực. 26

1.4.3. Tính chủ động . 26

1.4.4. Tính sáng tạo. 27

1.4.5. Tinh thần trách nhiệm trong công việc . 27

1.4.6. Lòng trung thành. 27

1.5. Nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực lao động . 28

1.5.1. Các yếu tố thuộc về môi trường bên trong. 28

1.5.2. Các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài. 31

1.6. Một số kinh nghiệm tạo động lực của các công ty . 32

1.6.1. Kinh nghiệm tạo động lực của Tập đoàn Viễn thông quân đội-Viettel . 32

1.6.2. Kinh nghiệm tạo động lực của Công ty Unilever Việt Nam. 33

1.6.3. Bài học kinh nghiệm tạo động lực lao động cho Công ty Hanel. 34

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO

ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA. 36

2.1. Khái quát về Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa . 36

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 36

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty. 37

2.2. Các đặc điểm và nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực lao động tại

Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa . 41

2.2.1. Đặc điểm về ngành nghề. 41

2.2.2. Đặc điểm về công nghệ sản xuất. 42

2.2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 43

2.2.4. Đặc điểm về lao động . 44

2.2.5. Đặc điểm đặc thù khác của doanh nghiệp . 45III

2.3. Đánh giá thực trạng động lực lao động tại Công ty Hanel. 46

2.3.1. Sự tự nguyện . 46

2.3.2. Sự nỗ lực . 47

2.3.3. Tính chủ động trong công việc . 47

2.3.4. Tính sáng tạo . 48

2.3.5. Tinh thần trách nhiệm trong công việc. 49

2.3.6. Lòng trung thành . 50

2.4. Phân tích thực trạng các biện pháp tạo động lực lao động tại Công ty

cổ phần Hanel xốp nhựa . 51

2.4.1. Các biện pháp thông qua công cụ tài chính. 51

2.2.2. Các biện pháp thông qua công cụ phi tài chính . 59

2.4. Những nhận xét cơ bản về động lực và tạo động lực lao động cho

nhân lực của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa. 72

2.4.1 Đánh giá động lực lao động. 72

2.4.2. Hoạt động tạo động lực lao động. 73

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CẢI TIẾN TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA. 79

3.1. Định hướng phát triển Công ty và quan điểm cải tiến tạo động lực

lao động của Công ty trong thời kỳ 2016 – 2020. 79

3.1.1. Định hướng phát triển Công ty thời kỳ 2016 – 2020. 79

3.1.2. Quan điểm cải tiến tạo động lực lao động cho nhân lực của Công ty

trong thời kỳ 2016 – 2020. . 80

3.2. Các giải pháp cải tiến tạo động lực cho nhân lực. 81

3.2.1. Cần thường xuyên khảo sát nhu cầu để đáp ứng kịp thời mong muốn

của nhân lực Công ty. 81

3.2.2. Giải pháp cải tiến tạo động lực lao động thông qua công cụ tài chính. 83

3.2.3 Giải pháp cải tiến tạo động lực lao động thông qua công cụ phi tài chính 88

KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHỊ . 99IV

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 101

PHỤ LỤC. 103

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY