Luận văn Tạo động lực lao động bằng kích thích phi vật chất tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thiết bị lưới điện – EEMC

MỤC LỤC

MỤC LỤC I

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . V

DANH MỤC BẢNG BIỂU.VI

DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ. VII

1. Lý do chọn đề tài . 1

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài . 2

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu. 4

4. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu . 4

5. Phương pháp nghiên cứu . 5

6. Đóng góp mới của luận văn . 5

7. Kết cấu của luận văn. 6

CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG

BẰNG KÍCH THÍCH PHI VẬT CHẤT TRONG DOANH NGHIỆP . 7

1.1 Một số khái niệm . 7

1.1.1 Động lực lao động . 7

1.1.2 Tạo động lực lao động và tạo động lực lao động phi vật chất . 8

1.2 Một số học thuyết về tạo động lực lao động. 8

1.2.1 Học thuyết về nhu cầu của Maslow . 8

1.2.2 Học thuyết tăng cường tích cực của B.F.Skinner . 11

1.2.3 Học thuyết về sự công bằng của J.Stacy Adams . 12

1.3 Nội dung tạo động lực lao động. 13II

1.3.1 Phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc . 13

1.3.2 Bố trí, sử dụng hợp lý lao động và cải thiện điều kiện làm việc. . 17

1.3.3 Tạo động lực thông qua đào tạo, phát triển nhân lực và cơ hội thăngtiến .20

1.3.4 Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. . 23

1.4 Một số nhân tố ảnh hưởng đến việc tạo động lực lao động phi vật chất. 27

1.4.1 Các nhân tố thuộc về bản thân NLĐ . 27

1.4.2 Các nhân tố thuộc về tổ chức. 28

1.4.3 Các nhân tố bên ngoài . 30

1.5 Các tiêu chí đánh giá hiệu quả tạo động lực lao động . 32

1.5.1 Năng suất lao động . 32

1.5.2 Kỷ luật lao động . 33

1.5.3 Mức độ gắn bó với tổ chức . 34

1.5.4 Mức độ hài lòng của người lao động với công việc . 34

1.6 Kinh nghiệm tạo động lực lao động tại một số công ty và bài học rút ra

cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thiết bị lưới điện –

EEMC .35

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG BẰNG

KÍCH THÍCH PHI VẬT CHẤT TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU

HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊLƯỚI ĐIỆN – EEMC . 38

2.1 Giới thiệu khái quát về công ty. 38

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một

thành viên thiết bị lưới điện – EEMC. . 38III

2.1.2 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh. 39

2.1.3 Cơ cấu tổ chức. 40

2.1.4 Tình hình nhân sự của công ty. 43

2.1.5 Tình hình sản xuất kinh doanh giai đoạn từ 2012 - 2014. 45

2.2 Thực trạng tạo động lực lao động bằng kích thích phi vật chất tại Công ty

Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thiết bị lưới điện – EEMC. 47

2.2.1 Phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc . 47

2.2.2 Bố trí, sử dụng hợp lý lao động, cải thiện môi trường và điều kiện làmviệc .56

2.2.3 Đào tạo, phát triển nhân lực và cơ hội thăng tiến trong công việc. 63

2.2.4 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 67

2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực lao động tại Công ty Trách

nhiệm hữu hạn một thành viên thiết bị lưới điện – EEMC. 71

2.3.1 Nhân tố thuộc về bản thân NLĐ . 71

2.3.2 Nhóm nhân tố thuộc về tổ chức . 72

2.3.3 Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài . 73

2.4 Các tiêu chí đánh giá hiệu quả tạo động lực lao động. . 74

2.4.1 Năng suất lao động . 74

2.4.2 Kỷ luật lao động . 75

2.4.3 Mức độ gắn bó với tổ chức . 75

2.4.4 Mức độ hài lòng của người lao động với công việc . 76

2.5 Đánh giá chung. 76IV

2.5.1 Những mặt đạt được. . 76

2.5.2 Một số hạn chế và nguyên nhân. 77

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TẠO ĐỘNG LỰC LAO

ĐỘNG BẰNG KÍCH THÍCH PHI VẬT CHẤT TẠI CÔNG TY TRÁCH

NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ LƯỚI ĐIỆN -EEMC.80

3.1 Định hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới. 80

3.2 Quan điểm về tạo động lực lao động cho người lao động trong công ty

3.3 Một số giải pháp tạo động lực lao động bằng kích thích phi vật chất tại

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thiết bị lưới điện – EEMC. . 82

3.3.1 Hoàn thiện công tác phân tích công việc làm cơ sở đánh giá thực hiệncông việc. 82

3.3.2 Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc . 85

3.3.3 Cải thiện điều kiện làm việc và môi trường làm việc . 89

3.3.4 Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo. 91

3.3.5 Xây dựng văn hóa công ty . 95

3.4 Kiến nghị .100

KẾT LUẬN. 101

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY