Luận văn Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Khu nghỉ dưỡng Sun Spa Resort

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN .ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN.

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . iii

DANH MỤC CÁC BẢNG.iv

MỤC LỤC.vi

PHẦN I: MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Câu hỏi nghiên cứu .3

3. Mục tiêu nghiên cứu.3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.3

5. Phương pháp nghiên cứu.4

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .6

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ TẠO ĐỘNG

LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP.6

1.1. LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC .6

1.1.1. Khái niệm và vai trò.6

1.1.2. Một số học thuyết về tạo động lực làm việc .10

1.2. ĐẶC ĐIỂM LAO ĐÔNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH.20

1.2.1. Đặc điểm lao động trong ngành du lịch .20

1.2.2. Tầm quan trọng của lao động đối với phát triển du lịch .21

1.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA

NGƯỜI LAO ĐỘNG.22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC

LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG .36

TẠI SUN SPA RESORT .36

2.1. KHÁI QUÁT VỀ SUN SPA RESORT.36

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾvii

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Sun Spa Resort .36

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Sun Spa Resort.37

2.1.3. Tình hình cơ sở vật chất.39

2.1.4. Tình hình lao động của Sun Spa Resort giai đoạn 2011 -2013.41

2.1.5. Kết quảvà hiệu quả sản xuất kinh doanh của Sun Spa Resort giai đoạn 2011 –2013.45

2.2. CÁC CHÍNH SÁCH TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO

ĐỘNG TẠI SUN SPA RESORT QUẢNG BÌNH.48

2.2.1.Công việc .48

2.2.2. Môi trường vật chất.49

2.2.3. Tiền lương và phụ cấp.50

2.2.4. Khen thưởng và kỷ luật.52

2.2.5. Phúc lợi .53

2.2.6. Môi trường tinh thần .55

2.2.7. Đào tạo và thăng tiến.56

2.3. ĐÁNH GIÁ CỦA NLĐ VỀ CÁC CHÍNH SÁCH TẠO ĐỘNG LỰC LÀM

VIỆC CỦA SUN SPA RESORT BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NHÂN TỐ

VÀ HỒI QUY TƯƠNG QUAN .57

2.3.1. Mô tả mẫu điều tra .57

2.3.2. Kiểm định độ tin cậy của các thang đo .58

2.3.3. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc bằng phương pháp

phân tích nhân tố khám phá (EFA) .59

2.3.4. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ĐLLV của nhân viên bằng phương pháp

phân tích hồi quy tương quan.64

2.4. ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NLĐ VỀ CÁC CHÍNH SÁCH TẠO ĐLLV

CỦA SUN SPA RESORT BẰNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH T-TEST VÀ

KIỂM ĐỊNH ANOVA .67

2.4.1. Đánh giá sự hài lòng của nhân viên về các yếu tố thuộc Công việc.67

2.4.2. Đánh giá sự hài lòng về các yếu tố thuộc Môi trường vật chất .69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY