Luận văn Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Quản lý Đường bộ và Xây dựng Công trình Thừa Thiên Huế

MỤC LỤC

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . iii

Danh mục các chữ viết tắt.v

Danh mục các biểu đồ, sơ đồ .vi

Danh mục các bảng .vii

Mục lục.ix

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .1

1. Lý do chọn đề tài.1

2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu .2

3. Phương pháp nghiên cứu.3

PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .7

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO

NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP.7

1.1. Cơ sở lý luận .7

1.1.1. Một số vấn đề về tạo động lực làm việc của nhân viên .7

1.1.1.1. Khái niệm .7

1.1.1.2. Vai trò của việc tạo động lực làm việc cho nhân viên trong công ty.10

1.1.2. Các học thuyết tạo động lực trong lao động .11

1.1.2.1. Thuyết cổ điển của Taylor (đầu thế kỷ XX) .11

1.2.1.2. Thuyết cổ điển tâm lý xã hội.12

1.1.2.3. Thuyết nhu cầu của Maslow .12

1.1.2.4. Lý thuyết về bản chất con người của Mc.Gregor.14

1.1.2.5. Lý thuyết hai yếu tố của Herzberg (1959) .16

1.1.2.6. Thuyết ERG của Alderfer (1969).17

1.1.2.7. Thuyết kỳ vọng của Victor Vroom (1964).18

1.1.2.8. Thuyết công bằng của Stacy Adam (1963).20

1.1.2.9. Thuyết về các nhu cầu thúc đẩy của McClelland (1988).21

1.1.2.10. Quan điểm của Hackman và Oldham .22

1.1.2.11. Thuyết thiết lập mục tiêu.22

1.2. Mô hình nghiên cứu và chỉ số đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm

việc của nhân viên.23

1.2.1. Mô hình nghiên cứu .23

1.2.2. Định nghĩa các nhân tố.24

1.3. Cơ sở thực tiễn .29

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO

NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ VÀ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỪA THIÊN HUẾ .32

2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Quản lý Đường bộ và Xây dựng Công trình

Thừa Thiên Huế .32

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty .32

2.1.1.1. Các giai đoạn phát triển của Công ty .32

2.1.1.2. Sứ mệnh.34

2.1.1.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của công ty .34

2.1.1.4. Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu .35

2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý.36

2.1.3. Mô tả nguồn lực hiện có.38

2.1.3.1. Nguồn nhân lực .38

2.1.3.2. Cơ sở vật chất.41

2.2. Sơ lược về tình hình hoạt động của công ty.42

2.2.1. Nhà cung cấp.42

2.2.2. Thị trường tiêu thụ .42

2.2.3 Đối thủ cạnh tranh.42

2.2.4 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.42

2.3. Thực trạng về công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty.44

2.3.1. Nội dung công việc .44

2.3.2. Công tác đào tạo và phát triển.44

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾxi

2.3.3. Chính sách lương .45

2.3.4. Chính sách phúc lợi xã hội.47

2.3.5. Chính sách giờ làm việc .47

2.3.6. Môi trường làm việc.48

2.3.7. Các hình thức khen thưởng và kỷ luật được công ty áp dụng .49

2.3.8. An toàn và vệ sinh lao động.51

2.4. Kết quả nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng công tác tạo động lực làm việc

đối với nhân viên tại Công ty Cổ phần Quản lý Đường bộ và Xây dựng Công trình

Thừa Thiên Huế .51

2.4.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu .51

2.4.1.1. Giới tính .51

2.4.1.2. Độ tuổi.52

2.4.1.3. Bộ phận làm việc.52

2.4.1.4. Trình độ học vấn .53

2.4.1.5. Thâm niên.53

2.4.1.6. Thu nhập.54

2.4.2. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực làm việc đối với

nhân viên tại Công ty Cổ phần Quản lý Đường bộ và Xây dựng Công trình Thừa

Thiên Huế.54

2.4.2.1. Kiểm định thang đo bằng Cronbach’s Alpha.54

2.4.2.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA.58

2.4.2.3. Kiểm định giả thuyết và mô hình nghiên cứu thông qua phân tích hồi quy 65

2.5. Phân tích đánh giá của nhân viên về công tác tạo động lực làm việc tại Công ty

Cổ phần Quản lý Đường bộ và Xây dựng Công trình Thừa Thiên Huế.72

2.5.1. Đánh giá của nhân viên về yếu tố phúc lợi .72

2.5.2. Yếu tố hứng thú công việc .74

2.5.3. Đánh giá của nhân viên về yếu tố lương, thưởng .77

2.5.4. Đánh giá của nhân viên về đào tạo và thăng tiến.81

2.5.5. Đánh giá của nhân viên về yếu tố kỷ luật công việc.84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY