Luận văn Tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .IV

DANH MỤC BẢNG BIỂU . V

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ .VI

LỜI MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG.7

1.1. Một số khái niệm . 7

1.1.1. Khái niệm động lực lao động. 7

1.1.2. Tạo động lực lao động . 8

1.2. Các học thuyết liên quan đến tạo động lực cho người lao động. 9

1.2.1. Lý thuyết hệ thống nhu cầu của Maslow. 9

1.2.2. Học thuyết về Hệ thống hai yếu tố của Frederic Herzberg . 11

1.2.3. Thuyết kỳ vọng của Victor-Vroom . 12

1.2.4. Học thuyết về sự công bằng của Stacy Adams. 13

1.2.5. Học thuyết về sự tăng cường tích cực của Skinner. 16

1.3.Nội dung tạo động lực lao động . 17

1.3.1. Xác định nhu cầu của người lao động. 17

1.3.2. Các biện pháp tạo động lực cho người lao động . 18

1.3.2.1. Các giải pháp khuyến khích vật chất .18

1.3.2.2. Các giải pháp khuyến khích tinh thần.20

1.3.3. Đánh giá mức độ tạo động lực cho người lao động. 25

1.4. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực cho người lao động . 28

1.4.1. Nhân tố bên trong tổ chức: . 28

1.4.1.1. Người lao động .28

1.4.1.2. Nhân tố tổ chức.31

1.4.2. Các nhân tố bên ngoài tổ chức. 33

1.4.2.1. Thị trường lao động.33

1.4.2.2. Cạnh tranh.33

1.4.2.3. Chính sách, luật pháp về lao động .33

1.4.2.4. Một số yếu tố khác.34II

1.5. Kinh nghiệm về tạo động lực lao động của một số đơn vị. 34

1.5.1. Kinh nghiệm của Công ty Thoát nước Hải Phòng. 34

1.5.2. Kinh nghiệm của Công ty Môi trường đô thị TP. Đà Nẵng. 36

1.5.3. Bài học rút ra cho Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị TP.

Ninh Bình. 36

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY

CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤĐÔ THỊ THÀNH PHỐ NINH BÌNH .38

2.1. Những đặc điểm của Công ty Cổ phần Môi trường & Dịch vụ Đô thị

TP. Ninh Bình ảnh hưởng đến công tác tạo động lực cho người lao động38

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 38

2.1.1.1. Quá trình hình thành.38

2.1.1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm.39

2.1.2. Đặc điểm ảnh hưởng đến tạo động lực cho người lao động. 39

2.1.2.1. Đặc điểm sản phẩm .39

2.1.2.2. Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật .40

2.2. Phân tích thực trạng tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ

phần Môi trường & DVĐT TP. Ninh Bình. 45

2.2.1. Phân tích thực trạng xác định nhu cầu của NLĐ trong Công ty . 45

2.2.2. Phân tích thực trạng giải pháp tạo động thông qua hệ thống khuyến

khích vật chất và tinh thần. 51

2.2.2.1.Hệ thống khuyến khích vật chất .51

2.2.2.2. HÖ thèng khuyÕn khÝch tinh thÇn .

2.2.3. Đánh giá mức độ thỏa mãn nhu cầu cho NLĐ ở Công ty Cổ phần Môi

trường và DVĐT TP. Ninh Bình . 66

2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới tạo động lực cho người lao động

tại Công ty trong những năm qua. . 67

2.3.1. Các nhân tố bên trong tổ chức . 67

2.3.2. Các nhân tố bên ngoài tổ chức:. 70

2.4. Đánh giá chung thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động

tại Công ty Môi trường và Dịch vụ Đô thị TP. Ninh Bình . 71III

2.4.1. Những kết quả đạt được. 71

2.4.2. Những mặt hạn chế. 73

2.4.3. Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ .72

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI

LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤĐÔ

THỊ TP. NINH BÌNH .75

3.1. Phương hướng phát triển của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch

vụ Đô thị TP. Ninh Bình giai đoạn 2015 - 2020. 75

3.1.1. Chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2015 - 2020 . 75

3.1.2. Mục tiêu đối với nguồn nhân lực của Công ty . 76

3.2. Giải pháp hoàn thiện tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ

phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị TP. Ninh Bình . 77

3.2.1. Nhóm giải pháp xác định nhu cầu của người lao động trong Công ty. 77

3.2.2. Nhóm giải pháp hoàn thiện hệ thống khuyến khích vật chất . 78

3.2.2.1. Hoàn thiện chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng .78

3.2.2.2. Hoàn thiện chính sách phúc lợi.81

3.2.3. Nhóm giải pháp hoàn thiện hệ thống khuyến khích tinh thần. 82

3.2.3.1. Hoàn thiện hệ thống phân tích công việc và bố trí nhân viên .82

3.2.3.2. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc .89

3.2.3.3. Hoàn thiện công tác đào tạo, nâng cao trình độ của người lao động.92

3.2.3.4. Giải pháp về tạo điều kiện làm việc thuận lợi .93

3.2.3.5. Tổ chức các phong trào thi đua trong công ty.95

3.2.4. Nhóm giải pháp hoàn thiện đánh giá kết quả tạo động lực cho người lao

động tại Công ty. 95

3.2.4.1. Hoàn thiện các chỉ tiêu đánh giá.95

3.2.4.2. Hoàn thiện phương pháp đánh giá .99

3.3. Kiến nghị. 101

KẾT LUẬN .103

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.10

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY