Luận văn Tạo động lực cho giảng viên trường cao đẳng du lịch Hà Nội

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.IV

DANH MỤC BẢNG BIỂU. V

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ.VI

LỜI MỞ ĐẦU. 1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. 2

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu. 4

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 5

5. Phương pháp nghiên cứu. 5

6. Những đóng góp mới của Luận văn . 6

7. Kết cấu của Luận văn. 7

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC

LAO ĐỘNG TRONG TỔ CHỨC. 8

1.1. Khái niệm, vai trò, mục đích và ý nghĩa của động lực và tạo động lực. 8

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản . 8

1.1.2. Vai trò của tạo động lực trong quản trị nguồn nhân lực .12

1.1.3. Mục đích của tạo động lực trong tổ chức.14

1.1.4. Ý nghĩa của tạo động lực.15

1.2. Các học thuyết cơ bản về tạo động lực. 15

1.2.1. Học thuyết phân cấp nhu cầu của Maslow.15

1.2.2. Học thuyết về sự công bằng của Stacy Adams.18

1.2.3. Mô hình hai yếu tố động cơ của Frederic Herzberg .18

1.2.4. Học thuyết kỳ vọng của Victor Vroom.19

1.2.5. Học thuyết đặt mục tiêu của Edwin Locke .20

1.3. Các chỉ tiêu cơ bản đo lường động lực làm việc của giảng viên. 21

1.3.1. Tính chủ động, sáng tạo trong công việc của người giảng viên.21

1.3.2. Hiệu suất làm việc của giảng viên .21iv

1.3.3. Mức độ hài lòng của người giảng viên .22

1.4. Nội dung cơ bản của hoạt động tạo động lực cho giảng viên . 23

1.4.1. Nghiên cứu hệ thống nhu cầu của giảng viên.23

1.4.2. Giúp nhân viên đặt ra mục tiêu hiệu quả.24

1.4.3. Sử dụng các biện pháp kích thích tài chính.24

1.4.4. Sử dụng các biện pháp kích thích phi tài chính.27

1.5. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến việc tạo động lực làm việc của người lao động. 30

1.5.1. Các yếu tố khách quan thuộc về môi trường bên ngoài.30

1.5.2. Các yếu tố thuộc chủ quan thuộc về môi trường bên trong tổ chức.32

1.5.3. Các yếu tố thuộc chủ quan thuộc về bản thân người lao động.34

1.6. Kinh nghiệm tạo động lực cho giảng viên tại một số trường Đại học, Cao đẳng. 35

1.6.1. Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội . 35

1.6.2. Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. 37

1.6.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. 38

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1. 39

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO GIẢNG

VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI. 40

2.1. Tổng quan về Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. 40

2.1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của trường Cao đẳng Du lịch HàNội .40

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ lao động của trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội .43

2.1.3. Ngành nghề và quy mô đào tạo .44

2.1.4. Hoạt động nghiên cứu khoa học .45

2.1.5. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo.46

2.2. Thực trạng đội ngũ giảng viên của trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. 47

2.2.1. Thực trạng về số lượng.47

2.2.2. Thực trạng về cơ cấu.49v

2.2.3. Thực trạng về chất lượng.52

2.2.4. Những thuận lợi và khó khăn trong việc vấn đề tạo động lực làm việc cho

giảng viên của trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.56

2.3. Phân tích thực trạng tạo động lực cho giảng viên trường CĐDLHN. 57

2.3.1. Nghiên cứu hệ thống nhu cầu của GV trường CĐDLHN.58

2.3.2. Thực trạng hoạt động thiết lập mục tiêu làm việc cho đội ngũ giảng viên nhà

trường.60

2.3.3. Phân tích thực trạng hoạt động tạo động lực bằng các biện pháp kích thích tàichính .62

2.4. Phân tích thực trạng hoạt động tạo động lực bằng các biện pháp kích.

thích phi tài chính (tinh thần) .70

2.4.1. Công tác phân công và bố trí công việc.70

2.4.2. Công tác đánh giá thực hiện công việc gắn với hệ thống trả lương, trả thưởng.73

2.4.3. Công tác đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ GV.76

2.4.4. Tạo cơ hội thăng tiến cho GV.80

2.4.5. Môi trường và điều kiện làm việc.81

2.5. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực cho GV trườngCĐDLHN. 83

2.5.1. Các yếu tố khách quan (thuộc môi trường bên ngoài).83

2.5.2. Các yếu tố chủ quan (thuộc về tổ chức).85

2.6. Đánh giá chung về công tác tạo động lực cho GV trường CĐDLHN. 88

2.6.1. Ưu điểm của hoạt động tạo động lực tại trường.88

2.6.2. Hạn chế và nguyên nhân .89

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2. 91

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY LÀM VIỆC CHO GV

TRƯỜNG CĐDLHN. 93

3.1. Các căn cứ cho việc đề xuất giải pháp. 93

3.1.1. Xu thế phát triển của nền kinh tế tri thức và toàn cầu hóa. 93vi

3.1.2. Xu thế nâng cao chất lượng cuộc sống . 93

3.1.3. Mục tiêu và định hướng phát triển trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội trong thời giantới . 94

3.1.4. Định hướng tạo động lực cho giảng viên nhà trường trong thời gian sắp tới. 96

3.1.5. Một số quan điểm có tính nguyên tắc khi đề xuất giải pháp.97

3.2. Một số giải pháp tạo động lực cho giảng viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.. 98

3.2.1. Thiết lập mục tiêu làm việc hiệu quả cho GV để giúp họ hoàn thành tốt nhất công

việc của mình . 98

3.2.2. Hoàn thiện các giải pháp kích thích tài chính .100

3.2.3. Hoàn thiện các giải pháp kích thích phi tài chính.104

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3. 113

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 114

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 116

PHỤ LỤC 01 . 118

PHỤ LỤC 02 . 123

PHỤ LỤC 03. 128

PHỤ LỤC 04 . 130

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY