Luận văn Tạo động lực cho cán bộ công nhân viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Ishigaki Việt Nam

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. 1

3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu . 4

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. 5

5. Phương pháp nghiên cứu . 5

6. Những đóng góp của đề tài . 8

7. Kết cấu của luận văn . 8

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG

TRONG DOANH NGHIỆP . 9

1.1. Các khái niệm cơ bản . 9

1.1.1. Nhu cầu . 9

1.1.2. Động lực lao động. 9

1.1.3. Tạo động lực lao động . 11

1.2. Một số học thuyết về tạo động lực. 12

1.2.1. Hệ thống thứ bậc các nhu cầu của Maslow . 12

1.2.2. Hệ thống hai yếu tố của Fredeic Herzberg . 13

1.2.3 Học thuyết thúc đẩy bằng sự tăng cường của Skinner. 14

1.2.4. Học thuyết kỳ vọng của Victor Vroom . 14

1.2.5 . Học thuyết công bằng của J.Staycy. Adam . 15

1.3. Nội dung hoạt động tạo động lực lao động trong doanh nghiệp . 16

1.3.1. Xác định nhu cầu của người lao động. 17

1.3.2. Thực hiện các biện pháp kích thích thông qua công cụ tài chính. 17

1.3.3. Thực hiện các biện pháp kích thích thông qua công cụ phi tàichính . 19II

1.4. Các tiêu chí đánh giá động lực lao động. 22

1.4.1. Sự tự nguyện . 22

1.4.2. Sự nỗ lực . 23

1.4.3. Tính chủ động . 23

1.4.4. Tính sáng tạo. 23

1.4.5. Tinh thần trách nhiệm trong công việc . 24

1.4.6. Lòng trung thành . 24

1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực lao động . 25

1.5.1.Các nhân tố bên trong. 25

1.5.2. Các nhân tố bên ngoài. 26

1.6. Kinh nghiệm của một số doanh nghiệp về tạo động lực lao động và

bài học rút ra cho Công Ty trách nhiệm Ishigaki Việt Nam. . 28

1.6.1. Kinh nghiệm của một số doanh nghiệp về tạo động lực. 28

1.6.2. Bài học rút ra cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Ishigaki Việt Nam . 31

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG CHO

CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU

HẠN ISHIGAKI VIỆT NAM . 32

2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty trách nhiệm hữu hạn Ishigaki

Việt Nam . 32

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty . 32

2.1.2. Cơ cấu tổ chức Công ty. 33

2.1.3. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty . 35

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực lao động . 35

2.2.1. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty . 35

2.2.2. Đặc điểm về lao động trong Công ty. 36

2.2.3. Đặc điểm thị trường lao động tỉnh Hà Nam . 40

2.2.4. Văn hóa của Công ty. 41III

2.2.5. Phong cách lãnh đạo của Công ty. 41

2.3. Đánh giá thực trạng động lực lao động tại Công ty trách nhiệm

hữu hạn Ishigaki Việt Nam .42

2.3.1. Sự tự nguyện 42

2.3.2. Sự nỗ lực .42

2.3.3. Tính chủ động trong công việc 43

2.3.4. Tính sáng tạo 43

2.3.5. Tinh thần trách nhiệm trong công việc 43

2.3.6. Lòng trung thành .44

2.4. Phân tích thực trạng tạo động lực tại Công ty trách nhiệm hữu

hạn Ishigaki Việt Nam . 44

2.4.1. Xác định nhu cầu của người lao động. 44

2.4.2. Thực hiện các biện pháp thông qua công cụ kích thích tài chính . 536 2

.5. Đánh giá thực trạng tạo động lực lao động tại Công ty trách nhiệm

hữu hạn Ishigaki Việt Nam . 88

2.5.1. Ưu điểm. 88

2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân. 89

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG CHO

CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM

HỮU HẠN ISHIGAKI VIỆT NAM . 93

3.1. Mục tiêu, phương hướng tạo động lực lao động tại Công ty trách

nhiệm hữu hạn Ishigaki Việt Nam 93

3.1.1. Mục tiêu . 93

3.1.2. Phương hướng . 94

3.2. Một số giải pháp tạo động lực lao động cho cán bộ công nhân

viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Ishigaki Việt Nam . 97IV

3.2.1. Giải pháp cải tiến tạo động lực lao động thông qua công cụ tàichính . 97

3.2.2. Giải pháp cải tiến tạo động lực lao động thông qua công cụ phi tàichính . 102

KẾT LUẬN VÀ KHUYỄN NGHỊ. 112

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 114

PHỤ LỤC.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY