Luận văn Tăng trưởng kinh tế gắn với công bằng và tiến bộ xã hội ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢT LUẬN VĂN . iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .v

MỤC LỤC. vi

DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ. viii

PHẦN 1. MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Tình hình nghiên cứu đề tài .3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.4

4. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.5

5. Phương pháp nghiên cứu.5

6. Những đóng góp mới của đề tài .6

7. Bố cục của đề tài .6

PHẦN 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.7

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

GẮN VỚI CÔNG BẰNG VÀ TIẾN BỘ XÃ HỘI.7

1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ GẮN VỚI

CÔNG BẰNG VÀ TIẾN BỘ XÃ HỘI .7

1.1.1. Khái niệm, vai trò và các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.7

1.1.2. Khái niệm, nội dung của công bằng và tiến bộ xã hội.14

1.1.3. Các tiêu chí đo lường tăng trưởng kinh tế và công bằng, tiến bộ xã hội.17

1.1.4. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng và tiến bộ xã hội -

tính tất yếu phải gắn tăng trưởng kinh tế với công bằng và tiến bộ xã hội .21

1.2. KINH NGHIỆM THỰC TIỄN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ

MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG NƯỚC VỀ VIỆC THỰC HIỆN TĂNG

TRƯỞNG KINH TẾ GẮN VỚI CÔNG BẰNG VÀ TIẾN BỘ XÃ HỘI .24

1.2.1. Kinh nghiệm của một số nước và địa phương trong nước .25

1.2.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.27

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ GẮN VỚI CÔNG

BẰNG VÀ TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2006 ĐẾN NAY.29

2.1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ TỰ NHIÊN VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

CỦA THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .29

2.1.1. Điều kiện tự nhiên.29

2.1.2. Những đặc điểm kinh tế - xã hội của thành phố Huế, tỉnh Thừa ThiênHuế.31

2.2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH

TẾ VỚI CÔNG BẰNG VÀ TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH

THỪA THIÊN HUẾ.38

2.2.1. Tình hình tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2006 - 2012.38

2.2.2. Tình hình thực hiện các nội dung về công bằng và tiến bộ xã hội ở thànhphố Huế.50

2.2.3. Những khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân .61

CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP GẮN TĂNG

TRƯỞNG KINH TẾ VỚI CÔNG BẰNG VÀ TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở THÀNH

PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.68

3.1. QUAN ĐIỂM VÀ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA

THÀNH PHỐ HUẾ.68

3.1.1. Quan điểm.68

3.1.2. Một số chỉ tiêu .70

3.2. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THỰC HIỆN

TỐT SỰ KẾT HỢP GẮN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VỚI CÔNG BẰNG VÀ

TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ HUẾ .72

3.2.1. Định hướng .72

3.2.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm đảm bảo sự gắn kết giữa tăng trưởng

kinh tế với công bằng và tiến bộ xã hội.76

PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.93

TÀI LIỆU THAM KHẢO.96

PHỤ LỤC.100

BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NHẬN XÉT LUẬN VĂN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY