Luận văn Tăng cường vai trò của luật sư trong việc ký kết thoả thuận dân sự để thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VAI TRÒ LUẬT SƯ VÀ BẢN

THOẢ THUẬN GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP.6

1.1. Luật sư và những đóng góp của Luật sư trong một số lĩnh

vực quan trọng của đời sống xã hội . 6

1.1.1. Khái niệm Luật sư . 6

1.1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề Luật sư. 6

1.1.3. Khái quát chung về vai trò và chức năng của Luật sư . 7

1.2. Về hợp đồng góp vốn để thành lập doanh nghiệp.16

1.2.1. Khái quát chung.16

1.2.2. Cơ sở hình thành hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp.20

1.2.3. Đặc trưng cơ bản của hợp đồng góp vốn để thành lập Doanh nghiệp.23

1.3. Sự cần thi t của vi ệc t hợp đồng góp vốn.29

1.4. nghĩ a của ản thoả thuận góp vốn .33

1.4.1. Bảo đảm, gắn kết quyền lợi và trách nhiệm cũng như giải quyết

tranh chấp giữa các thành viên sáng lập của công ty .33

1.4.2. Ý nghĩa trong việc xây dựng điều lệ, nội quy, quy chế công ty .34

1.4.3. Ý nghĩa trong việc điều hành quản lý và phát triển doanh nghiệp.35

Chương 2: SỰ CẦN THIẾT TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA

LUẬT SƯ TRONG THOẢ THUẬN GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP .37

2.1. Đánh giá nhu cầu và sự cần thi t tham gia của Luật sư

trong thoả thuận góp vốn để thành lập doanh nghiệp .37

2.1.1. Nhu cầu cần Luật sư tư vấn đối với hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp.37

2.1.2. Sự cần thiết tham gia của Luật sư trong thoả thuận góp vốn để

thành lập doanh nghiệp .38

2.1.3. Những đòi hỏi đối với Luật sư tư vấn khi tư vấn thỏa thuận góp

vốn thành lập doanh nghiệp.41

2.2. Vai trò của l uật sư trong hợp đồng góp vốn thành l ập

doanh nghiệp.43

2.2.1. ai trò về tư vấn giải đá p các quy đ nh pháp luật .432

2.2.2. ai trò hướng dẫn kết nối các nhà đầu tư .46

2.2.3. ai trò tư vấn giải pháp cho các yêu cầu cụ thể .49

2.2.4. ai trò của Luật sư trong việc soạn thảo và tham gia làm chứng

vào hợp đồng góp vốn.50

2.2.5. ai trò Luật sư đối với nhóm nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào

iệt Nam .53

2.3. nghĩa của hoạt động tư vấn của Luật sư trong t thoả

thuận góp vốn thành lập doanh nghiệp.56

2.4. Sự cần thi t phải tăng cường vai trò của Luật sư trong việc

t thỏa thuận góp vốn thành lập doanh nghiệp .58

2.4.1. Đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển kinh tế đất nước .58

2.4.2. Nhu cầu ký kết hợp đồng góp vốn .60

2.4.3. Những tranh chấp phát sinh t hợp đồng góp vốn .62

Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG VAI

TRÒ CỦA LUẬT SƯ TRONG VIỆC K KẾT THỎA

THUẬN GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP.66

3.1. Ki n nghị tạo ra nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luậtcủa Luật sư.66

3.1.1. Đối với nhu cầu sử dụng d ch vụ tư vấn pháp luật của luật sưnói chung.66

3.1.2. Đối với nhu cầu sử dụng tư vấn pháp luật của luật sư trong thỏa

thuận góp vốn cho những chủ thể liên quan .69

3.2. Ki n nghị hoàn thiện các quy định pháp luật .77

3.2.1. Đối với các quy đ nh pháp luật về quyền hạn, nhiệm vụ Luật sư.77

3.2.2. Kiến ngh hoàn thiện các qui đ nh Luật Doanh nghiệp về nội

dung hợp đồng tiền doanh nghiệp.78

3.2.3. Kiến ngh hoàn thiện các qui đ nh pháp luật liên quan hợp đồng

góp vốn .81

3.3. Ki n nghị các chính sách của Nhà nước đối với việc phát

triển và nâng cao chất lượng đội ngũ Luật sư .83

3.3.1. ề phát triển đội ngũ Luật sư .85

3.3.2. Kiến ngh nâng cao chất lượng đội ngũ Luật sư tư vấn kinh doanh.85

KẾT LUẬN .91

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .93

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY