Luận văn Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

MỤC LỤC

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn . iii

Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu .iv

Danh mục các biểu đồ, sơ đồ, đồ thị .v

Danh mục các bảng .vi

Mục lục. viii

PHẦN I: MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục đích nghiên cứu.3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.3

4. Kết cấu của luận văn .4

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ THUẾ, QUẢN LÝ THUẾ GTGT VÀ

THUẾ TNDN .5

1.1. LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ THUẾ, THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN.5

1.1.1. Khái niệm, bản chất, chức năng của thuế .5

1.1.1.1 Khái niệm.5

1.1.1.2. Bản chất.6

1.1.1.3. Chức năng, vai trò của thuế .7

1.1.2. Thuế giá trị gia tăng .11

1.1.2.1. Khái niệm.11

1.1.2.2. Đặc điểm của thuế GTGT .11

1.1.2.3. Vai trò của thuế GTGT .12

1.1.2.4. Nội dung cơ bản của Luật thuế GTGT.13

1.1.3. Luật thuế nhập doanh nghiệp .15

1.1.3.1. Khái niệm.15

1.1.3.2. Đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp .16

1.1.3.3. Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp .16

1.1.3.4. Nội dung cơ bản của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.17

1.2. QUẢN LÝ THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN ĐỐI VỚI CÁC DOANHNGHIỆP .19

1.2.1. Quản lý thu thuế GTGT và thuế TNDN .19

1.2.1.1. Khái niệm quản lý thuế .19

1.2.1.2. Sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với các doanhnghiệp.19

1.2.1.3. Nội dung quản lý thu thuế.21

1.2.2. Doanh nghiệp, vai trò của doanh nghiệp trong việc thực hiệnnghĩa vụ NSNN .26

1.2.2.1. Khái niệm.26

1.2.2.2. Vai trò của doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ NSNN .26

1.2.2.3. Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước .27

CHƯƠNG 2: QUẢN LÝ THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN ĐỐI VỚI CÁC

DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

GIAI ĐOẠN 2007-2009 .28

2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN QUẢNG ĐIỀN .28

2.1.1 Vị trí địa lý và địa hình .28

2.1.1.1 Vị trí địa lý .28

2.1.1.2. Địa hình đất đai .28

2.1.2 Thời tiết, khí hậu và thủy văn .29

2.1.3.Tài nguyên thiên nhiên.30

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội .31

2.1.2.1. Tình hình dân số và lao động .31

2.1.2.2. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội .32

2.1.2.3. Tình hình phát triển kinh tế xã hội.33

2.1.3. Tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Điền.34

2.1.3.1. Số lượng doanh nghiệp, vốn đầu tư chia theo loại hình doanh nghiệp.34

2.1.3.2. Số lượng doanh nghiệp, vốn đầu tư chia theo ngành nghề kinh doanh .35

2.1.3.3. Doanh thu thực hiện của các doanh nghiệp giai đoạn 2007-2009 .37

2.2. KHÁI QUÁT VỀ CHI CỤC THUẾ QUẢNG ĐIỀN .37

2.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy.37

2.2.2. Tình hình sử dụng lao động, công chức Chi cục thuế Quảng Điền .39

2.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác thu ngân sách .40

2.3. PHƯƠNG PHÁP VÀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU .40

2.3.1. Phương pháp nghiên cứu.40

2.3.1.1.Phương pháp luận.40

2.3.1.2. Các phương pháp cụ thể.41

2.3.2. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu.43

2.3.2.1. Các chỉ tiêu phân tích công tác quản lý thu thuế .43

2.3.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng công tác công tác quản lý thuế .43

2.4. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT VÀ

THUẾ TNDN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIAI ĐOẠN 2007-2009 .45

2.4.1. Tình hình thực hiện dự toán thu thuế GTGT và thuế TNDN .45

2.4.1.1. Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách trên địa bàn.45

2.4.1.2. Thực hiện dự toán thuế GTGT và thuế TNDN ngoài quốc doanh .47

2.4.1.3. Tình hình thực hiện dự toán thuế GTGT và thuế TNDN của doanh nghiệp.48

2.4.2. Tổ chức quản lý thu thuế GTGT và thuế TNDN đối với các doanh nghiệp.50

2.4.2.1. Quản lý doanh nghiệp kê khai đăng ký thuế (cấp mã số thuế) .50

2.4.2.2. Quản lý thu nộp thuế GTGT và thuế TNDN của các doanh nghiệp.53

2.4.3. Công tác quản lý thu nộp và quản lý nợ thuế.58

2.4.3.1. Công tác quản lý thu nộp thuế .58

2.4.3.2. Công tác quản lý nợ thuế cưỡng chế nợ thuế.59

2.4.4. Công tác kiểm tra thuế .62

2.4.5. Đánh giá của CBCC thuế đối với doanh nghiệp trong quá trình kê khai, nộp

thuế GTGT, thuế TNDN .64

2.4.6. Đánh giá của doanh nghiệp đối với Chi cục thuế Quảng Điền trong quá trình

quản lý thu thuế GTGT và thuế TNDN các doanh nghiệp .78

2.5. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ

GTGT VÀ THUẾ TNDN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾQUẢN ĐIỀN.92

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ

THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA

BÀN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .97

3.1. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU THUẾ. .97

3.1.1. Định hướng .97

3.1.1.1. Định hướng chung.97

3.1.1.2. Định hướng cụ thể.97

3.1.2. Mục tiêu .98

3.2. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT VÀ THUẾ

TNDN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP .98

3.2.1. Tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật thuế GTGT và luật thuế TNDN .98

3.2.2. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thuế đáp ứng yêu cầu cải cách

và hiện đại hóa ngành thuế.101

3.2.3. Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.102

3.2.4. Đẩy nhanh việc phát triển công nghệ tin học theo hướng hiện đại hóa công tác

quản lý thu thuế, tăng cường các dịch vụ qua mạng để tạo điều kiện thuận lợi choDN .104

3.2.5. Phát triển hệ thống dịch vụ kế toán, tư vấn, kê khai thuế .104

3.2.6. Triển khai có hiệu quả quy trình quản lý thuế theo cơ chế tự tính, tự khai, tựnộp thuế.105

3.2.7. Tăng cường công tác kiểm tra doanh nghiệp và kiểm tra nội bộ Chi cục .106

3.2.8. Tăng cường công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế.107

3.2.9. Tranh thủ sự đồng tỉnh ủng hộ của Hội đồng nhân dân và UBND địa

phươngphương 108

3.2.10. Triển khai có hiệu quả quy chế phối hợp giữa các ngành.109

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .110

1. KẾT LUẬN.110

2. KIẾN NGHỊ .111

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY