Luận văn Tăng cường quản lý thu thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

MỤC LỤC

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn .ii

Danh mục các chử viết tắt và ký hiệu . iii

Danh mục các bảng .iv

Danh mục các biểu đồ, sơ đồ .vi

Mục lục.vii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ

THU THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN.6

1.1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN.6

1.1.1. Khái niệm, bản chất, chức năng của thuế.6

1.1.1.1. Khái niệm .6

1.1.1.2. Bản chất của thuế .7

1.1.1.3. Chức năng, vai trò của thuế.8

1.1.2. Thuế Giá trị gia tăng.8

1.1.2.1.Khái niệm .8

1.1.2.2. Đặc điểm của thuế GTGT .9

1.1.2.3. Vai trò của thuế Giá trị gia tăng .10

1.1.2.4. Nội dung cơ bản của Luật thuế GTGT.11

1.1.3. Thuế Thu nhập doanh nghiệp .13

1.1.3.1. Khái niệm .13

1.1.3.2. Đặc điểm thuế Thu nhập doanh nghiệp .13

1.1.3.3. Vai trò của thuế TNDN .14

1.1.3.4. Nội dung cơ bản của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp .15

1.2. QUẢN LÝ THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN ĐỐI VỚI CÁC DN .17

1.2.1. Quản lý thu thuế GTGT và thuế TNDN.17

1.2.1.1. Khái niệm quản lý thuế .17

1.2.1.2. Sự cần thiết phải tăng cường quản lý thu thuế GTGT và Thuế

TNDN đối với các doanh nghiệp .17

1.2.1.3. Mục tiêu và yêu cầu quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp.18

1.2.1.4. Nội dung quản lý thu thuế.18

1.2.2. Doanh nghiệp, vai trò của DN trong việc thực hiện nghĩa vụ NSNN.20

1.2.2.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp.20

1.2.2.2. Vai trò của Doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ NSNN .21

1.2.2.3. Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước .22

1.3. PHƯƠNG PHÁP VÀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU .22

1.3.1. Phương pháp nghiên cứu.22

1.3.2. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu.22

1.3.2.1. Các chỉ tiêu phân tích công tác quản lý thu thuế .22

1.3.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác quản lý thu thuế.23

1.4. CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT; THUẾ TNDN

MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM THỜI GIAN QUA.25

1.4.1. Một số nước trên thế giới .25

1.4.1.1. Anh.25

1.4.1.2. Nhật bản .28

1.4.1.3. Hàn quốc .29

1.4.2. Công tác quản lý thu thuế GTGT và thuế TNDN ở Việt nam

những năm qua .30

1.4.2.1. Những kết quả đạt được .30

1.4.2.2 Những tồn tại trong công tác quản lý thuế.32

1.4.3. Bài học kinh nghiệm.36

1.4.3.1. Về thuế GTGT.36

1.4.3.2. Về cơ chế tự khai, tự tính, tự nộp.37

1.4.3.3. Về đại lý thuế .38

1.4.3.4. Về quản lý nợ và cưởng chế nợ thuế.39

CHƯƠNG 2: QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN ĐỐI VỚI

CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ

HUYỆN QUẢNG TRẠCH GIAI ĐOẠN 2005 – 2007.40

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA

HUYỆN QUẢNG TRẠCH .40

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên.40

2.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội.41

2.1.2.1. Dân số và lao động.41

2.1.2.2. Cơ sở hạ tầng.42

2.1.3. Tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Trạch.42

2.1.3.1. Số lượng DN, vốn đầu tư chia theo loại hình doanh nghiệp.43

2.1.3.2. Số lượng DN, vốn đầu tư chia theo ngành nghề kinh doanh .44

2.1.3.3 Doanh thu thực hiện của các DN giai đoạn 2005-2007 .44

2.1.4. Đánh giá chung.45

2.1.4.1. Thuận lợi .45

2.1.4.2. Khó khăn .46

2.2. KHÁI QUÁT VỀ CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG TRẠCH .47

2.2.1. Sự hình thành và phát triển.47

2.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy .48

2.2.3. Chức năng nhiệm vụ.49

2.2.4. Tình hình sữ dụng lao động công chức ngành thuế.50

2.2.4.1. Phân theo trình độ .50

2.2.4.2. Phân theo nhiệm vụ công tác .51

2.2.4.3. Về cơ cấu độ tuổi CBCC trong biên chế.51

2.2.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật .53

2.2.6. Quy trình quản lý thu thuế theo chức năng đối với các DN.53

2.2.7. Đánh giá chung.56

2.3. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT

VÀ THUẾ TNDN TRÊN ĐỊA BÀN GIAI ĐOẠN 2005-2007 .56

2.3.1. Tình hình thực hiện dự toán thu thuế GTGT và thuế TNDN.56

2.3.1.1. Tình hình chung về thực hiện dự toán thu ngân sách .56

2.3.1.2. Thực hiện dự toán thuế GTGT và thuế TNDN ngoài quốc doanh 59

2.3.1.3. Thực hiện dự toán thu thuế GTGT và thuế TNDN của DN .60

2.3.2. Tình hình thu thuế trên địa bàn.61

2.3.2.1. Tình hình chung .61

2.3.2.2. Đối với thuế ngoài quốc doanh .62

2.3.2.3. Thuế GTGT và thuế TNDN thu từ doanh nghiệp.64

2.3.3. Tổ chức quản lý thu thuế GTGT và thuế TNDN trên địa bàn.65

2.3.3.1. Quản lý doanh nghiệp kê khai đăng ký thuế (cấp mã số thuế) .65

2.3.3.2. Tình hình nộp thuế GTGT và thuê TNDN của các doanh nghiệp 69

2.3.3.3. Công tác thanh tra, kiểm tra xữ lý nợ đọng, chống thất thu thuế.77

2.3.3.4. Ưu đãi, miễn giảm thuế.82

2.3.4. Đánh giá của các doanh nghiệp và CBCC thuế về quản lý thu thuế

GTGT và thuế TNDN của Chi Cục Thuế Quảng Trạch.83

2.3.4.1. Đánh giá của doanh nghiệp.83

2.3.4.2. Đánh giá của CBCC thuế .87

2.3.4.3. Phân tích và so sánh ý kiến đánh giá giữa DN và CBCC thuế về

các nội dung điều tra .91

2.3.5. Hiệu quả quản lý thu thuế của Chi Cục Thuế Quảng Trạch.98

2.3.5.1. Hiệu quả hoạt động quản lý thu thuế .98

2.3.5.2. Hiệu quả kinh tế xã hội .99

2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT;

THUẾ TNDN TRÊN ĐỊA BÀN GIAI ĐOẠN 2005-2007 .102

2.4.1. Tình hình chung.102

2.4.2. Những tồn tại ở Chi Cục Thuế Quảng Trạch.103

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG

QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN ĐỐI VỚI

CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN

HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH .107

3.1. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ

THU THUẾ.107

3.1.1. Định hướng.107

3.1.1.1. Định hướng chung.107

3.1.1.2. Định hướng cụ thể.107

3.1.2. Mục tiêu.108

3.2. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT VÀ THUẾ

TNDN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP.109

3.2.1. Nhóm giải pháp vĩ mô .109

3.2.1.1. Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật thuế GTGT và TNDN 109

3.2.1.2. Xây dựng quy trình quản lý thu thuế phù hợp .113

3.2.1.3. Tăng cường đào tạo đội ngủ công chức ngành thuế .113

3.2.1.4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ pháp luật thuế .114

3.2.1.5. Hiện đại hoá công nghệ thông tin ngành thuế.115

3.2.2. Nhóm giải pháp vi mô tại Chi Cục Thuế huyện Quảng Trạch.116

3.2.2.1. Quản lý chặt chẽ DN kê khai đăng ký thuế, nộp thuế.116

3.2.2.2. Đẩy mạnh công tác TTHT pháp luật thuế cho doanh nghiệp .116

3.2.2.3. Công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ thuế, kế toán DN.117

3.2.2.4. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp.118

3.2.2.5. Tăng cường công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế.119

3.2.2.6. Tăng cường xữ lý khiếu nại, khiếu tố .120

3.2.2.7. Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong QLT .120

3.2.2.8. Tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của HĐND và UBND các cấp.121

3.2.2.9. Tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành trong tổ chức

quản lý thu thuế.121

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .124

1. KẾT LUẬN.124

2. KIẾN NGHỊ.126

TÀI LIỆU THAM KHẢO .129

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY