Luận văn Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT. iv

DANH MỤC BẢNG.v

DANH MỤC SƠ ĐỒ . vi

MỤC LỤC. vii

PHẦN 1. LỜI MỞ ĐẦU .1

PHẦN 2. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.6

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ.6

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC .6

1.1. Tổng quan lý luận về ngân sách nhà nước và quản lý ngân sách nhà nước .6

1.1.1. Khái niệm về Ngân sách Nhà nước.6

1.1.2. Phân loại Ngân sách Nhà nước .8

1.1.3. Đặc điểm và ý nghĩa của ngân sách nhà nước .10

1.1.3.1. Đặc điểm của ngân sách nhà nước.10

1.1.3.2. Ý nghĩa của ngân sách nhà nước.11

1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý ngân sách địa phương .12

1.1.5. Nội dung quản lý ngân sách cấp huyện.14

1.1.5.1. Công tác lập dự toán NSNN huyện (quận) .14

1.1.5.2. Công tác chấp hành dự toán ngân sách nhà nước huyện (quận).14

1.1.5.3. Công tác quyết toán ngân sách nhà nước huyện (quận).15

1.1.5.4. Công tác thanh tra, kiểm tra ngân sách nhà nước huyện (quận).15

1.2. Thực tiễn Quản lý ngân sách nhà nước.16

1.2.1. Tình hình quản lý ngân sách nhà nước một số quốc gia trên Thế giới .16

1.2.2. Tình hình quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam.17

1.2.2.1. Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam .17

1.2.2.2. Quy trình quản lý Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam .18

1.2.3. Kinh nghiệm quản lý của một số địa phương điển hình trong tỉnh .34

1.2.3.1. Huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.34

1.2.3.2 Huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.34

Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 36

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA.36

2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu.36

2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên của huyện Tĩnh Gia.36

2.1.1.2. Địa hình.36

2.1.1.3. Đất đai .36

2.1.1.4. Khí hậu, thuỷ văn .37

2.1.1.5. Tài nguyên nhiên nhiên.37

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội .37

2.1.2.1. Tình hình dân số và lao động .37

2.1.2.2. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội .38

2.1.2.3. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế .38

2.1.3. Cơ hội phát triển kinh tế - xã hội huyện Tĩnh Gia trong thời gian tới .40

2.1.4. Những khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội huyện Tĩnh

Gia trong thời gian tới .41

2.2. Kết quản thu - chi ngân sách qua các năm.42

2.2.1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tĩnh Gia .42

2.2.2. Chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tĩnh Gia .51

2.2.2.1. Các khoản chi chủ yếu .51

2.2.2.2. Các khoản chi thường xuyên.55

2.3. Thực trạng quản lý ngân sách nhà nước của huyện Tĩnh Gia.63

2.3.1. Hệ thống tổ chức quản lý ngân sách nhà nước huyện Tĩnh Gia .63

2.3.2. Công tác lập dự toán Ngân sách Nhà nước.64

2.3.2.1. Phương pháp lập dự toán .64

2.3.2.2. Các cơ quan, ban ngành tham gia lập dự toán .65

2.3.2.3. Dự toán thu NSNN hàng năm .65

2.3.2.4. Dự toán chi NSNN hàng năm .67

2.3.3. Phân cấp quản lý ngân sách .68

2.3.3.1. Phân cấp ngân sách .68

2.3.3.2. Cơ chế quản lý NSNN.71

2.3.3.3. Quản lý thu ngân sách .72

2.3.3.4. Quản lý chi ngân sách địa phương.73

2.3.3.5. Đánh giá chung và nguyên nhân .75

Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG

CƯỜNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TĨNH

GIA, TỈNH THANH HÓA .79

3.1. Định hướng và các giải pháp tăng cường quản lý ngân sách nhà nước trên địa

bàn huyện Tĩnh Gia.79

3.1.1. Căn cứ đề xuất định hướng và giải pháp.79

3.1.2. Định hướng quản lý ngân sách nhà nước.79

3.1.3. Giải pháp tăng cường quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện TĩnhGia .80

3.1.3.1. Nhóm giải pháp tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước .80

3.1.3.2. Nhóm giải pháp quản lý chi ngân sách nhà nước .86

3.1.3.3. Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ quản lý tài

chính ngân sách .91

3.1.3.4. Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi ngân sách của kho bạc Nhà

nước Tĩnh Gia .93

3.1.3.5. Tăng cường công tác công tác thanh tra tài chính, kịp thời phát hiện và xử

lý nghiêm các trường hợp vi phạm .94

3.1.3.6. Tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy và sự điều hành của Uỷ ban nhân

dân huyện Tĩnh Gia đối với quản lý chi ngân sách nhà nước.94

3.1.3.7. Thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính các cấp .95

3.1.3.8. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan tài chính, thuế, kho bạc

Nhà nước và các cơ quan liên quan trong công tác quản lý ngân sách.96

Phần 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .97

1. Kết luận. .97

2. Kiến nghị.98

TÀI LIỆU THAM KHẢO.101

NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1

NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY