Luận văn Tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực hải quan ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC  Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT LĨNH VỰC HẢI QUAN 5 1.1. Các khái niệm liên quan đến quản lý nhà nước bằng pháp luật lĩnh vực hải quan 5 1.2. Đặc điểm, nội dung của quản lý nhà nước bằng pháp luật lĩnh vực hải quan 20 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT LĨNH VỰC HẢI QUAN 36 2.1. Thực trạng pháp luật về quản lý nhà nước lĩnh vực hải quan 36 2.2. Thực trạng thực hiện pháp luật về quản lý nhà nước lĩnh vực hải quan 51 2.3. Thực trạng vi phạm pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật hải quan 58 2.4. Nguyên nhân hạn chế hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật lĩnh vực hải quan 61 Chương 3: YÊU CẦU KHÁCH QUAN, QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT LĨNH VỰC HẢI QUAN GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 67 3.1. Yêu cầu khách quan tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật lĩnh vực hải quan ở Việt Nam hiện nay 67 3.2. Quan điểm chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực hải quan 73 3.3. Giải pháp cơ bản tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực hải quan 86 KẾT LUẬN 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 PHỤ LỤC 120

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT LĨNH VỰC HẢI QUAN 5

1.1. Các khái niệm liên quan đến quản lý nhà nước bằng pháp luật lĩnh vực hải quan 5

1.2. Đặc điểm, nội dung của quản lý nhà nước bằng pháp luật lĩnh vực hải quan 20

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT LĨNH VỰC HẢI QUAN 36

2.1. Thực trạng pháp luật về quản lý nhà nước lĩnh vực hải quan 36

2.2. Thực trạng thực hiện pháp luật về quản lý nhà nước lĩnh vực hải quan 51

2.3. Thực trạng vi phạm pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật hải quan 58

2.4. Nguyên nhân hạn chế hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật lĩnh vực hải quan 61

Chương 3: YÊU CẦU KHÁCH QUAN, QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT LĨNH VỰC HẢI QUAN GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 67

3.1. Yêu cầu khách quan tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật lĩnh vực hải quan ở Việt Nam hiện nay 67

3.2. Quan điểm chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực hải quan 73

3.3. Giải pháp cơ bản tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực hải quan 86

KẾT LUẬN 109

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112

PHỤ LỤC 120

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY