Luận văn Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU . iv

DANH MỤC BẢNG.v

MỤC LỤC. vii

LỜI MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu .1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .2

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài .3

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Kết cấu của luận văn .5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ

HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .6

1.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .6

1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại .6

1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại.7

1.1.3. Vai trò của ngân hàng thương mại.7

1.1.4. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại .8

1.2. NGUỒN VỐN NGÂN HÀNG .9

1.2.1. Vốn điều lệ và các quỹ.10

1.2.2. Vốn huy động.11

1.2.3. Vốn đi vay.12

1.2.4. Nguồn vốn khác .12

1.3. TỔNG QUAN NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG.12

1.3.1. Tầm quan trọng của nghiệp vụ huy động vốn.12

1.3.2. Phân loại nguồn vốn huy động.14

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến nghiệp vụ huy động vốn.19

1.3.4. Chi phí và rủi ro trong công tác huy động vốn .22

1.4.1 Tình hình sản phẩm huy động vốn của các ngân hàng thương mại.27

1.4.2. Tình hình phát triển kênh phân phối huy động vốn của các ngân hàng

thương mại .27

1.4.3.Kinh nghiệm huy động vốn của một số ngân hàng.28

1.4.4. Một số bài học kinh nghiệm đối với ngân hàng thương mại Việt Nam.31

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN

HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM –

CHI NHÁNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 .33

2.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG

MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM -

CHI NHÁNH THANH HÓA.33

2.1.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển

Việt Nam .33

2.1.2. Đặc điểm của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt

Nam – Chi nhánh Thanh Hóa.34

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM –

CHI NHÁNH THANH HÓA.41

2.2.1. Mô tả sản phẩm dịch vụ huy động vốn hiện hành của BIDV Thanh Hóa .41

2.2.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động .47

2.3. SỰ HÀI LÒNG VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI

NHÁNH THANH HÓA.51

2.3.1 Thống kê mô tả đối tượng nghiên cứu .52

2.3.2 Thống kê mô tả đối tượng khách hàng cá nhân .53

2.3.3 Kiểm tra độ tin cậy của thang đo .54

2.3.4 Phân tích nhân tố khám phá EFA.57

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾix

2.3.5 Ảnh hưởng của các yếu tố đến sự hài lòng về công tác huy động vốn của Ngân

hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Thanh Hóa .59

2.3.6 Kiểm định giá trị trung bình các yếu tố tác động đến sự hài lòng về công tác

huy động vốn của BIDV Thanh Hóa .63

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HUY

ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT

TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH HÓA .68

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN.68

3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN

HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM –

CHI NHÁNH THANH HÓA.69

3.2.1 Giải pháp về giao dịch.69

3.2.2 Giải pháp về nhân viên.72

3.2.3. Giải pháp về xúc tiến hỗn hợp .73

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.78

1.KẾT LUẬN.78

2.KIẾN NGHỊ .79

2.1. Đối với Nhà nước, Chính phủ.79

2.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước .80

2.3. Đối với BIDV.81

2.4. Đối với BIDV Thanh Hóa.82

TÀI LIỆU THAM KHẢO.83

PHỤ LỤC.84

Biên bản hội đồng chấm luận văn

Nhận xét phản biện 1 và 2

Bản giải trình chỉnh sửa luận văn

Xác nhận hoàn thiện luận văn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY