Luận văn Tăng cường công tác thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Thành Phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

MỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn .ii

Danh mục các chữ viết tắt .iii

Danh mục bảng biểu .iv

Mục lục

PHẦN 1: MỞ ĐẦU. 1

1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu . 1

2. Mục tiêu của đề tài . 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2

4. Phương pháp nghiên cứu. 3

5. Kết cấu luận văn. 4

PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU. 5

CHƯƠNG 1 . 5

CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 5

1.1. Những vấn đề chung về thuế. 5

1.1.1. Khái niệm. 5

1.1.2. Vai trò của thuế trong nền kinh tế. 6

1.1.3. Chức năng của thuế. 7

1.1.4. Phân loại thuế. 10

1.1.5. Thuế ở một số nước trên thế giới. 12

1.2. Khái niệm, vai trò của thuế GTGT . 13

1.2.1. Khái niệm. 13

1.2.2. Vai trò của thuế GTGT . 16

1.3. Nội dung cơ bản Luật thuế GTGT . 17

1.3.1. Phạm vi áp dụng thuế GTGT . 17

1.3.2. Căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế. 18

1.3.2.1. Giá tính thuế GTGT . 18

1.3.2.2. Thuế suất thuế GTGT . 21

1.3.2.3. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. 22

1.3.2.4 Hoá đơn chứng từ mua bán hàng hoá, dịch vụ: . 23

1.3.3. Đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế. 25

1.3.3.1. Đăng ký nộp thuế . 25

1.3.3.2. Kê khai thuế GTGT phải nộp NSNN. 27

1.3.3.3. Nộp thuế GTGT . 27

1.3.4. Hoàn thuế giá trị gia tăng. 28

1.4. Một số vấn đề về kinh tế NQD, doanh nghiệp NQD. 30

1.4.1. Đặc điểm của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh . 30

1.4.2. Vai trò của khu vực kinh tế NQD . 31

1.4.3. Thất thu thuế doanh nghiệp NQD. 33

1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thu thuế . 35

1.5.1. Chính sách thuế. 35

1.5.2. Tổ chức bộ máy quản lý. 35

1.5.3. Điều kiện kinh tế, cơ sở vật chất kỹ thuật. 35

1.5.4. Sự tuân thủ chế độ kế toán, hoá đơn chứng từ, quan hệ thanh toán . 35

1.5.5. Tâm lý, ý thức của người tiêu dùng . 36

1.5.6. Công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý Nhà nước . 36

1.5.7. Qui trình quản lý thu thuế . 36

1.6. Một số nội dung của Luật quản lý thuế. 36

1.7. Thuế GTGT một số nước trên thế giới . 40

1.7.1. Trung Quốc . 40

1.7.2. Inđônêxia. 42

CHƯƠNG 2 . 44

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU THUẾ GTGT . 44

Trường Đại học Kinh tế Huế111

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NQD TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI. 44

2.1. Đặc điểm Thành phố Đồng Hới. 44

2.1.1. Vị trí địa lý . 45

2.1.2. Điều kiện tự nhiên. 46

2.1.3. Đơn vị hành chính. 47

2.1.4. Định hướng phát triển kinh tế-xã hội. 47

2.2. Tổng quan về DN NQD tại Thành phố Đồng Hới. 48

2.3. Chi cục Thuế Thành phố Đồng Hới. 50

2.3.1. Tổ chức bộ máy Chi cục Thuế Đồng Hới. 50

2.3.2. Nhiệm vụ, chức năng của các Đội thuế . 50

2.3.3. Tình hình cán bộ . 52

2.4. Thực trạng công tác thu thuế GTGT đối với DN NQD. 53

2.4.1. Thu Ngân sách Thành phố Đồng Hới thời kỳ 2005-2007 . 53

2.4.2. Công tác thu thuế GTGT đối với DN NQD. 54

2.4.2.1. Phân cấp quản lý Doanh nghiệp. 54

2.4.2.2. Tình hình kê khai thuế DN NQD. 55

2.4.2.3. Tình hình thu thuế GTGT . 55

2.4.2.4 Công tác hoàn thuế GTGT. 59

2.4.2.5 Công tác thanh kiểm tra thuế GTGT. 61

2.5. Điều tra thất thu thuế GTGT đối với DN NQD . 62

2.5.1. Kết quả điều tra . 64

2.5.1.1. Điều tra doanh nghiệp. 64

2.5.1.2. Điều tra người mua hàng. 65

2.5.2. Kết luận qua điều tra . 68

2.6. Đánh giá thực trạng công tác thu thuế GTGT tại Chi cục Thuế Thành phố

Đồng Hới. 69

CHƯƠNG 3 . 79

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG. 79

CÔNG THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NQD . 79

TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI . 79

3.1. Định hướng về công tác thu thuế GTGT đối với DN NQD . 79

3.2.1. Giải pháp đối với ngành thuế. 81

3.2.1.1. Hoàn thiện hệ thống quy trình quản lý thu thuế . 81

3.2.1.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ thuế. 82

3.2.1.3. Tăng cường công tác thanh kiểm tra thuế. 84

3.2.1.4. Qui định về tiêu chuẩn định mức kinh tế-kỹ thuật trong SXKD. 86

3.2.1.5. Bổ sung qui định cấp mã số thuế và xử lý DN không khai thuế . 87

3.2.1.6. Đẩy mạnh công tác hoàn thuế GTGT . 87

3.2.1.7. Kiểm soát DN ngoại tỉnh hoạt động xây dựng trên địa bàn . 87

3.2.1.8. Tăng cường phối kết hợp giữa các cơ quan chức năng . 88

3.2.1.9. Kiểm soát sử dụng hoá đơn. 88

3.2.2. Giải pháp mang tính vĩ mô. 90

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 95

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 107

Trường Đạ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY