Luận văn Tăng cường công tác quản trị nguồn nhân lực tại Viễn Thông Tiền Giang

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CÁM ƠN .ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN.iii

DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT .iv

DANH MỤC CÁC BẢNG.v

MỤC LỤC.vii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Phương pháp nghiên cứu và thu thập số liệu .2

4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu.3

5. Ý nghĩa của đề tài.4

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC.5

1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực .5

1.1.2 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực.6

1.1.3 Vai trò của quản trị nguồn nhân lực.7

1.1.4 Ý nghĩa của quản trị nguồn nhân lực .7

1.2.2 Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.10

1.2.3 Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực.10

1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực.11

1.4 Tầm quan trọng, mục tiêu của phát triển NNL và quy hoạch phát triển Viễn

thông quốc gia đến năm 2020 .13

1.4.1 Tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực BCVT – CNTT .13

1.4.2 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực BCVT – CNTT .14

1.5 Phát triển Viễn thông quốc gia đến năm 2020 .15

1.5.1 Mục tiêu .15

1.5.2 Chỉ tiêu phát triển đến năm 2020 .15

1.5.3 Định hướng phát triển mạng lưới.16

1.5.4 Định hướng phát triển dịch vụ .16

1.6 Đặc điểm và chất lượng dịch vụ của ngành BCVT .17

1.6.1 Đặc điểm dịch vụ của ngành BCVT .17

1.6.2 Chất lượng dịch vụ của ngành BCVT.18

1.7 Bài học kinh nghiệm từ Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh .19

1.8 Bài học kinh nghiệm .20

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1.22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI

VIỄN THÔNG TIỀN GIANG .23

2.1 Khái quát tổng quan về Viễn thông Tiền Giang .23

2.1.1 Quá trình hình thành.23

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Viễn thông Tiền Giang.23

2.1.3 Cơ cấu tổ chức, chức năng của từng phòng ban, đơn vị trực thuộc của Viễn

thông Tiền Giang.24

2.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Viễn thông Tiền Giang .25

2.2 Thực trạng về công tác QTNNL tại VNPT Tiền Giang.28

2.2.1 Về cơ cấu nguồn nhân lực.28

2.2.2 Thực trạng về thực hiện chức năng thu hút, bố trí nhân lực tại VNPT

Tiền Giang.31

2.2.2.1 Phân tích công việc tại VNPT Tiền Giang.31

2.2.2.2 Công tác tuyển dụng tại VNPT Tiền Giang.31

2.2.3 Phân công bố trí công việc tại VNPT Tiền Giang .37

2.2.4 Đánh giá về công tác thực hiện chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân

lực tại Viễn thông Tiền Giang.38

2.2.5 Đánh giá công tác thực hiện chức năng duy trì nguồn nhân lực tại Viễn

thông Tiền Giang.41

2.2.6 Chế độ lương và hệ thống tiền lương tại Viễn thông Tiền Giang.43

2.2.7 Về chế độ phúc lợi tại Viễn thông Tiền Giang .45

2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác QTNNL tại VNPT Tiền Giang .45

2.3.1 Ảnh hưởng của môi trường vĩ mô.45

2.3.2 Ảnh hưởng của môi trường vi mô.46

2.3.3 Các nhân tố thuộc môi trường nội bộ.49

2.4 Khảo sát ý kiến của nhân viên về công tác quản trị nguồn nhân lực tại Viễn

Thông Tiền Giang .49

2.4.1 Mô tả thông tin chung .50

2.4.2 Đánh giá của nhân viên về mức độ thỏa mãn công việc tại Viễn Thông

Tiền Giang.51

2.5 Đánh giá chung những kết quả đạt được và tồn tại hạn chế trong công tác

QTNNL tại Viễn thông Tiền Giang .72

2.5.1 Những kết quả đạt được .72

2.5.2 Những tồn tại hạn chế .74

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.78

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ

NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VIỄN THÔNG TIỀN GIANG. .79

3.1 Định hướng, mục tiêu xu hướng phát triển ngành Viễn thông Việt nam .79

3.2 Phương hướng và mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tại Viễn thông Tiền Giang. .80

3.2.1 Phương hướng .80

3.2.2 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực .81

3.3 Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác QTNNL tại Viễn thông

Tiền Giang.82

3.3.1 Giải pháp nâng cao nhận thức, kỹ năng quản lý trong lãnh đạo VNPT

Tiền Giang.82

3.3.2. Giải pháp hoàn thiện chức năng thu hút, bố trí nguồn nhân lực .83

3.3.3 Giải pháp hoàn thiện chức năng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực .88

3.3.4. Giải pháp hoàn thiện chức năng duy trì nguồn nhân lực.92

3.3.5 Các biện pháp hỗ trợ để hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực.96

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3.100

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.101

1. Kết luận .101

2. Một số kiến nghị.101

TÀI LIỆU THAM KHẢO.105

NHẬN XÉT PHẢN BIỆN 1

NHẬN XÉT PHẢN BIỆN 2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY