Luận văn Tăng cường công tác quản lý thuế Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công tại các tổ chức chi trả thu nhập do Cục thuế tỉnh Thanh Hóa thực hiện

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN. i

LỜI CÁM ƠN. ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC . iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TĂT . iv

DANH MỤC BẢNG BIỂU.v

DANH MỤC SƠ ĐỒ . vii

MỤC LỤC.viii

LỜI MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .2

3. Nội dung, đối tượng, phạm vi nghiên cứu .3

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Kết cấu của luận văn.5

CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ THUẾ TNCN VÀ QUẢN LÝ THUẾ TNCN.6

1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ.6

1.1.1. Nguồn gốc và bản chất thuế.6

1.1.2. Khái niệm, đặc điểm của thuế.7

1.1.3. Chức năng, vai trò của thuế .9

1.1.4. Phân loại thuế. 11

1.1.5. Những vấn đề chung về quản lý thuế. 11

1.2. QUẢN LÝ THUẾ TNCN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN

CÔNG TẠI CÁC TỔ CHỨC CHI TRẢ THU NHẬP . 13

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế TNCN . 13

1.2.2. Nội dung cơ bản của Luật thuế TNCN . 15

1.2.3. Quản lý thuế TNCN đối với thu nhập từ TLTC tại các tổ chức chi trả thunhập. 17

1.3. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ THUẾ TNCN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ

TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG TẠI CÁC TỔ CHỨC CHI TRẢ THU NHẬP Ở

MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM. 29

1.3.1. Kinh nghiệm các nước trên thế giới . 29

1.3.2. Công tác quản lý thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công tại

các tổ chức chi trả thu nhập ở Việt Nam . 32

CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ

NHÂN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG TẠI CÁC TỔ

CHỨC CHI TRẢ THU NHẬP DO CỤC THUỂ TỈNH THANH HÓA THỰC

HIỆN. 37

2.1. MỘT VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA TỈNH THANH HÓA . 37

2.1.1. Đặc điểm cơ bản của tỉnh Thanh Hóa. 37

2.1.2. Khái quát về Cục thuế tỉnh Thanh Hóa. 41

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG TẠI CÁC TỔ CHỨC

CHI TRẢ THU NHẬP DO CỤC THUỂ TỈNH THANH HÓA THỰC HIỆN. 44

2.2.1. Khái quát tình hình các tổ chức thực hiện chi trả thu nhập từ TLTC do Cục

thuế tỉnh Thanh Hóa quản lý. 45

2.2.2. Tình hình thực hiện quản lý thuế TNCN đối với thu nhập từ TLTC tại các

tổ chức chi trả thu nhập do Cục thuế tỉnh Thanh Hóa thực hiện . 46

2.3. ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT VỀ CÔNG TÁC

QUẢN LÝ THUẾ TNCN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TLTC TẠI CÁC TỔ

CHỨC CHI TRẢ THU NHẬP DO CỤC THUẾ TỈNH THANH HÓA THỰCHIỆN. 57

2.3.1. Thiết kế bảng hỏi . 57

2.3.2. Thông tin tổng hợp về mẫu khảo sát . 58

2.3.3. Kiểm định độ tin cậy của các biến số phân tích với hệ số Cronbach’sAlpha. 63

2.3.4. Đánh giá của các tổ chức chi trả thu nhập và cán bộ thuế . 65

CHƯƠNG 3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC

QUẢN LÝ THUẾ TNCN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN

CÔNG TẠI CÁC TỔ CHỨC CHI TRẢ THU NHẬP DO CỤC THUẾ TỈNH

THANH HÓA THỰC HIỆN. 90

3.1. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ . 90

3.2. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ THUẾ. 91

3.3. CÔNG TÁC KÊ KHAI, QUYẾT TOÁN THUẾ, NỘP THUẾ. 92

3.4. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ . 93

3.5. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ VÀ CƯỠNG CHẾ NỢ THUẾ. 94

3.6. SỰ PHỐI HỢP GIỮA CÁC BAN NGÀNH TRONG TỔ CHỨC QUẢN

LÝ THUẾ TNCN . 95

3.7. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ, THI ĐUA KHEN THƯỞNG. 96

3.8. VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT . 97

3.9. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ NGÀNH. 98

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 99

1. KẾT LUẬN. 99

2. KIẾN NGHỊ . 100

2.1. Đối với Nhà nước . 100

2.2. Đối với Bộ Tài chính. 100

2.3. Đối với Cục thuế. 103

2.4 Đối với các tổ chức chi trả thu nhập. 105

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 107

PHỤ LỤC. 110

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY