Luận văn Tăng cường công tác quản lý thu thuế tại Cục thuế tỉnh Quảng Trị

MỤC LỤC

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học Kinh Tế . iii

Danh mục những chữ viết tắt .iv

Danh mục sơ đồ.v

Danh mục các bảng biểu .vi

Mục lục.vii

PHẦN I: MỞ ĐẦU .1

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ THUẾ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ

THU THUẾ.5

1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ NHÀ NƯỚC.5

1.1.1. Khái niệm về thuế .5

1.1.2. Bản chất, chức năng của thuế.6

1.1.2.1. Bản chất của Thuế.6

1.1.2.2. Chức năng của thuế.7

1.1.3. Hệ thống thuế và phân loại thuế.9

1.1.3.1. Khái niệm hệ thống thuế .9

1.1.3.2 Phân loại thuế.9

1.1.4. Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường.12

1.1.4.1. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.12

1.1.4.2. Thuế là công cụ điều hoà thu nhập, thực hiện công bằng xã hội .12

1.1.4.3. Thuế là công cụ để thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất,

kinh doanh.13

1.1.4.4. Thuế góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.13

1.2. QUẢN LÝ THUẾ .14

1.2.1. Khái niệm .14

1.2.2. Nội dung quản lý thuế .14

1.2.2.1. Đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế.15

1.2.2.2. Miễn thuế, giảm thuế.17

1.2.2.3.Hoàn thuế .17

1.2.2.4. Thanh tra, kiểm tra thuế .18

1.2.2.5. Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế .19

1.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu thuế .19

1.2.3.1. Hệ thống chính sách, pháp luật thuế .19

1.2.3.2. Tổ chức bộ máy quản lý thuế.19

1.2.3.3. Công tác tin học .20

1.2.3.4. Công tác tuyên truyền chính sách thuế .20

1.2.3.5. Sự phối hợp giữa các ban ngành chức năng.21

1.2.4. Một số lý luận cơ bản về bộ máy quản lý thuế .21

1.2.4.1. Tổ chức bộ máy quản lý thuế.21

1.2.4.2. Chức trách, nhiệm vụ chủ yếu của cơ quan thuế các cấp .22

1.2.5. Doanh nghiệp và nghĩa vụ của Doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ

Ngân sách Nhà nước .24

1.2.5.1. Khái niệm .24

1.2.5.2. Nghĩa vụ của Doanh nghiệp đối với Ngân sách Nhà nước.24

1.3. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRONG KHU VỰC VÀ NƯỚC

TA VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ .25

1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước về công tác quản lý thuế .25

1.3.1.1. Anh.25

1.3.1.2. Nhật Bản.26

1.3.1.3. Hàn Quốc .27

1.3.2. Công tác quản lý thuế ở nước ta.28

1.3.2.1. Những thành tựu đạt được.28

1.3.2.2. Những tồn tại trong công tác quản lý thuế.32

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TẠI CỤC THUẾTỈNH QUẢNG TRỊ .34

2.1. ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU .34

2.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên của tỉnh Quảng Trị .34

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị.35

2.1.2.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội .35

2.1.2.2. Những kết quả nổi bật trong năm 2010 của tỉnh Quảng Trị .36

2.2. KHÁI QUÁT VỀ CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ.37

2.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Cục thuế tỉnh Quảng Trị .37

2.2.1.1. Cơ cấu bộ máy.37

2.2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ.37

2.2.2. Tình hình phân bố cán bộ công chức (CBCC) Cục thuế Quảng Trị.40

2.2.2.1. Phân theo trình độ chuyên môn.40

2.2.2.2. Phân theo chức năng .41

2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ TẠI CỤC THUẾ

TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2008-2010.41

2.3.1. Tình hình thực hiện dự toán thu NSNN .41

2.3.2. Công tác quản lý người nộp thuế, đăng ký, kê khai thuế.45

2.3.2.1.Tình hình quản lý người nộp thuế, đăng ký thuế .46

2.3.2.2.Tình hình doanh nghiệp kê khai thuế.47

2.3.3. Công tác quản lý thu nộp thuế và quản lý nợ thuế.47

2.3.3.1. Công tác quản lý thu nộp thuế .47

2.3.3.2. Công tác quản lý nợ & cưỡng chế nợ thuế.49

2.3.4. Công tác kiểm tra, thanh tra thuế .52

2.3.4.1. Kết quả kiểm tra hồ sơ kê khai tại trụ sở cơ quan thuế.52

2.3.4.2. Kết quả kiểm tra chấp hành pháp luật thuế.53

2.3.4.3. Kết quả kiểm tra trước hoàn thuế.54

2.3.4.4. Kết quả kiểm tra sau hoàn thuế .54

2.3.5. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế .55

2.3.6. Tin học hoá công tác quản lý thu thuế .57

2.4. ĐÁNH GIÁ CỦA CBCC THUẾ VÀ CÁC DOANH NGHIỆP VỀ CÔNG

TÁC QUẢN LÝ THUẾ TẠI CỤC THUẾ QUẢNG TRỊ.58

2.4.1. Đánh giá của CBCC thuế về công tác quản lý thuế tại Cục thuế

tỉnh Quảng Trị .58

2.4.1.1. Mô tả thông tin chung về phiếu điều tra cán bộ.58

2.4.1.2. Kiểm định độ tin cậy của các biến số phân tích với hệ số Cronbach’s Alpha.61

2.4.1.3. Đánh giá của cán bộ thuế về công tác quản lý thuế hiện nay ở Cục thuế tỉnh

Quảng Trị .62

2.4.1.4. Phân tích, đánh giá mức độ đồng ý giữa cán bộ có trình độ trung cấp, cao

đẳng và cán bộ có trình độ đại học về các nội dung điều tra .71

2.4.2. Đánh giá của các doanh nghiệp về công tác quản lý thuế tại Cục thuế tỉnh

Quảng Trị .74

2.4.2.1. Mô tả thông tin chung về phiếu điều tra doanh nghiệp.74

2.4.2.2. Kiểm định độ tin cậy của các biến số phân tích với hệ số Cronbach’s Alpha.75

2.4.2.3. Đánh giá của doanh nghiệp về công tác quản lý thuế hiện nay ở Cục thuế

tỉnh Quảng Trị .76

2.4.2.4. Phân tích và so sánh ý kiến đánh giá mức độ đồng ý giữa các doanh nghiệp

khác nhau về các nội dung điều tra .82

2.5. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU

THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ .85

2.5.1. Công tác quản lý kê khai, đăng ký thuế .85

2.5.2. Công tác quản lý thu và quản lý nợ thuế.86

2.5.3. Công tác kiểm tra, thanh tra thuế .88

2.5.4. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT .88

2.5.5. Các công tác khác.89

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC

QUẢN LÝ THU THUẾ TẠI VP CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ.91

3.1. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC

QUẢN LÝ THU THUẾ .91

3.1.1. Phương hướng chung .91

3.1.2. Mục tiêu .91

3.1.2.1. Mục tiêu tổng quát .91

3.1.2.2. Mục tiêu cụ thể.91

3.2. CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU THUẾ .92

3.2.1. Đẩy mạnh công tác quản lý NNT, quản lý đăng ký, kê khai thuế .93

3.2.2. Tăng cường công tác quản lý thu và quản lý nợ thuế .94

3.2.2.1. Công tác quản lý thu nộp thuế .94

3.2.2.2. Công tác quản lý nợ và CCNT.94

3.2.3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thuế.95

3.2.4. Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế.97

3.2.5. Hiện đại hóa, tin học hóa quản lý thuế, nâng cao chất lượng nguồn lực .98

3.2.6. Thực hiện việc cung cấp dịch vụ cho các người nộp thuế .100

3.3. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP .102

3.3.1. Tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của Hội đồng nhân dân và UBND địa phương;

có quy chế phối hợp giữa các ngành .102

3.3.1.1 Tranh thủ sự lãnh chỉ đạo của UBND Tỉnh .102

3.3.1.2. Cần thiết phải ban hành quy chế phối hợp giữa các ngành.102

3.3.2. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục thuế; phối hợp chặt chẽ với Sở

KHĐT, Kho bạc NN, Cục Hải quan .103

3.3.3. Đổi mới nhận thức về song trùng lãnh đạo giữa ngành thuế với chính quyền

địa phương các cấp.104

3.3.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.104

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .106

1. KẾT LUẬN.106

2. KIẾN NGHỊ .108

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.111

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY