Luận văn Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thuế đối với các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Cục Thuế Quảng Bình quản lý

MỤC LỤC

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . iii

Danh mục những từ viết tắt.iv

Danh mục các sơ đồ, hình .v

Danh mục các bảng .vi

Mục lục. viii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

Chương 1. TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ THUẾ VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA

KIỂM SOÁT THUẾ .5

1.1 TỔNG QUAN VỀ THUẾ .5

1.1.1. Khái niệm .5

1.1.2. Bản chất, chức năng của thuế.6

1.1.2.1. Bản chất của thuế .6

1.1.2.2. Chức năng của thuế.7

1.1.3. Hệ thống thuế, phân loại thuế, các yếu tố cấu thành một sắc thuế .8

1.1.3.1. Hệ thống thuế .8

1.1.3.2. Phân loại thuế.9

1.1.3.3. Các yếu tố cơ bản cấu thành một sắc thuế .10

1.1.4. Miễn giảm thuế .12

1.1.5. Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường.12

1.1.5.1. Thuế là nguồn thu chủ yếu của NSNN .13

1.1.5.2. Thuế là công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế .14

1.1.5.3. Thuế góp phần bảo đảm bình đẳng giữa các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp

dân cư, điều hoà thu nhập và thực hiện công bằng xã hội .15

1.2. KIỂM TRA KIỂM SOÁT THUẾ .16

1.2.1. Kiểm tra kiểm soát trong quản lý.16

1.2.2. Kiểm tra kiểm soát thuế .17

1.2.3. Vai trò và sự cần thiết của kiểm tra kiểm soát thuế .18

1.2.4. Kinh nghiệm quốc tế về tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thuế thông

qua việc hiện đại hóa công tác thanh tra thuế .20

1.3. KIỂM TRA KIỂM SOÁT THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DN NQD .21

1.3.1. Khái niệm và vai trò của các DN NQD .21

1.3.1.1. Khái niệm .21

1.3.1.2 Vai trò của các DN NQD trong nền kinh tế.22

1.3.2. Nội dung cơ bản một số loại thuế liên quan đến lĩnh vực DN NQD .23

1.3.2.1. Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) .23

1.3.2.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN) .23

1.3.2.3. Thuế tài nguyên.25

1.3.2.4. Thuế tiêu thụ đặc biệt(TTĐB).26

1.3.2.5. Thuế môn bài.26

1.3.3. Mục tiêu cơ bản của kiểm tra kiểm soát thuế các DN NQD.27

1.3.4. Quy trình kiểm tra kiểm soát thuế các DN NQD.27

1.3.5. Nội dung kiểm tra kiểm soát thuế các DN NQD .29

1.3.5.1. Kiểm tra kiểm soát ở khâu đăng ký, kê khai thuế.29

1.3.5.2. Kiểm tra kiểm soát thông qua hoạt động thanh, kiểm tra thuế .31

1.3.5.3. Kiểm tra kiểm soát nợ thuế .35

1.3.5.4. Xử lý vi phạm về thuế.35

Chương 2. THỰC TRẠNG KIỂM TRA KIỂM SOÁT THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DN

NQD DO CỤC THUẾ QUẢNG BÌNH QUẢN LÝ .37

2.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH .37

2.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên .37

2.1.2. Tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực tỉnh Quảng Bình .37

2.1.3. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình.38

2.2. DOANH NGHIỆP NQD TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH .39

2.3. CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG BÌNH .42

2.4. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA KIỂM SOÁT THUẾ ĐỐI VỚI CÁC

DN NQD DO CỤC THUẾ QUẢNG BÌNH QUẢN LÝ .44

2.4.1. Kết quả thực hiện dự toán một số loại thuế chính của các DN NQD .44

2.4.2. Công tác kiểm tra kiểm soát thuế đối với các DN NQD.46

2.4.2.1. Quy trình kiểm soát thuế đối với các DN NQD tại Cục thuế Quảng Bình .46

2.4.2.2. Kết quả kiểm tra kiểm soát thuế của các bộ phận chức năng .49

2.5. ĐÁNH GIÁ CỦA CBCC THUẾ VÀ CỦA DN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA

KIỂM SOÁT THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DN NQD TẠI CỤC THUẾ QUẢNG BÌNH 61

2.5.1. Tổng quan về mẫu điều tra.61

2.5.1.1. Thông tin chung về CBCC thuế được điều tra.61

2.5.1.2. Thông tin chung về doanh nghiệp được điều tra.62

2.5.2. Kiểm định độ tin cậy của các biến số phân tích với hệ số Cronbach’s Alpha 63

2.5.3. Phân tích nhân tố.65

2.5.4. Phân tích và so sánh ý kiến đánh giá giữa các đối tượng điều tra .68

2.5.4.1. Về công tác thanh tra kiểm tra thuế .68

2.5.4.2. Về công tác kê khai thuế .70

2.5.4.3. Về công tác tuyên truyền hổ trợ.71

2.5.4.4. Về kiểm soát thuế GTGT .72

2.5.4.5. Về công tác quản lý nợ thuế.73

2.5.4.6. Về kiểm soát thuế TNDN.74

2.5.5. Phân tích hồi qui để xác định cụ thể các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm

tra kiểm soát thuế đối với các DN NQD tại Cục thuế Quảng Bình .75

2.5.6. Đánh giá của CBCC thuế về tính tuân thủ và các biện pháp kiểm tra kiểm soátthuế.77

2.5.6.1. Đánh giá mức độ trốn thuế của các DN NQD theo loại hình DN.78

2.5.6.2. Đánh giá mức độ trốn thuế của các DN NQD theo lĩnh vực hoạt động .79

2.5.6.3. Đánh giá mức độ ưu tiên trong kiểm tra kiểm soát theo từng sắc thuế .80

2.5.6.4. Sự cần thiết áp dụng các biện pháp phát hiện vi phạm về thuế .80

2.5.6.5. Sự cần thiết áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm về thuế.82

2.5.6.6. Đánh giá mức độ cần thiết của các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả

kiểm tra kiểm soát thuế .83

2.6. ĐÁNH GIÁ CHUNG THUẾ VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA KIỂM SOÁT

THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DN NQD DO CỤC THUẾ QUẢNG BÌNH QUẢN LÝ .84

2.6.1. Những ưu điểm.84

2.6.2. Những hạn chế .85

Chương 3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA KIỂM SOÁT

THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NQD TẠI CỤC THUẾ

QUẢNG BÌNH.90

3.1. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU VỀ KIỂM TRA KIỂM SOÁT

THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DN NQD TẠI QUẢNG BÌNH .90

3.1.1 Quan điểm .90

3.1.2. Định hướng về công tác kiểm tra kiểm soát thuế.91

3.1.3. Mục tiêu công tác kiểm tra kiểm soát thuế .92

3.2. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA KIỂM SOÁT THUẾ ĐỐI VỚI CÁC

DN NQD TẠI CỤC THUẾ QUẢNG BÌNH .93

3.2.1. Tăng cường quản lý đối tượng nộp thuế, kiểm soát đăng ký kê khai thuế .94

3.2.2. Tổ chức lại bộ máy làm công tác kiểm tra kiểm soát thuế.95

3.2.3. Chuyển hẳn sang cơ chế thanh tra, kiểm tra theo mức độ rủi ro về thuế.97

3.2.4. Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra kiểm soát thuế.99

3.2.5. Tăng cường công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế.100

3.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ ngành.101

3.2.7. Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ các DN thông qua dịch vụ công và

xây dựng trang Website của Cục thuế.102

3.2.8. Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu chung về người nộp thuế .103

3.2.9.Tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của chính quyền địa phương, tăng cường sự

phối hợp với các ban ngành liên quan.103

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.105

A. KẾT LUẬN .105

B. KIẾN NGHỊ.106

TÀI LIỆU THAM KHẢO.111

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY