Luận văn Tái cấu trúc ngân hàng thương mại Việt Nam theo các chuẩn mực basel II - Nghiên cứu điển hình tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ CÁI VIẾT TẮT. i

DANH MỤC CÁC BẢNG.iv

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.vi

DANH MỤC CÁ C BIỂ U ĐỒ , ĐỒ THỊ.vii

PHẦN MỞ ĐẦU. 1

CHưƠNG 1: TỔ NG QUAN NGHIÊN Cứ U V Ề TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG

THưƠNG MẠI THEO CÁC CHUẨN MỰC BASEL II . 8

1.1. Tổng quan nghiên cứ u về tái cấu trúc ngân hàng . 8

1.1.1. Tái cấu trúc sở hữu. 8

1.1.2. Tái cấu trúc chiến lược . 10

1.1.3. Tái cấu trúc hệ thống quản trị. 11

1.1.4. Tái cấu trúc hoạt động . 13

1.1.5. Tái cấu trúc tài chính . 14

1.1.6. Tổng hơp̣ các quan điểm tái cấu trúc ngân hàng . 16

1.2. Tổng quan nghiên cứ u về tái cấu trúc ngân hàng theo các chuẩn mực

Basel II . 16

1.3. Tổng quan nghiên cứ u các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thực hiện

Basel II tại NHTM . 21

1.4. Khoảng trống nghiên cứu. 26

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÁI CẤU TRÚC NGÂN

HÀNG THưƠNG MẠI THEO CÁC CHUẨN MỰC BASEL II. 29

2.1. Cơ sở lý luận về tái cấu trúc NHTM theo các chuẩn mực Basel II. 29

2.1.1. Một số lý thuyết về tái cấu trúc doanh nghiệp. 29

2.1.2. Môṭ số đặc trưng của ngân hàng thương mại . 37

2.1.3. Môṭ số nôị dung chính của Hiệp ước Basel II. 41

2.1.4. Khái niệm về tái cấu trúc NHTM theo các chuẩn mực Basel II. 46

2.2. Kinh nghiệm quốc tế về tái cấu trúc ngân hàng theo chuẩn mực Basel II

và một số bài học . 51

CHưƠNG 3: PHưƠNG PHÁ P NGHIÊN Cứ U. 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY