Luận văn Tác động của quá trình đô thị hóa đến sản xuất nông nghiệp, nông thôn tỉnh Phú Yên

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN. 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . 6

MỞ ĐẦU. 7

1. Lý do chọn đề tài.7

2. Mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng nghiên cứu đề tài .7

3. Những công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài .8

4. Hệ quan điểm và phương pháp nghiên cứu .11

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn đề tài.14

6. Đóng góp của đề tài.14

7. Cấu trúc của luận văn .14

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÔ THỊ HÓA, NÔNG

NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN. 15

1.1. Đô thị.15

1.1.1. Khái niệm .15

1.1.2. Phân loại đô thị.16

1.2. Đô thị hóa.18

1.2.1. Khái niệm .18

1.2.2. Các chỉ tiêu xác định mức độ đô thị hóa.20

1.2.3. Những biểu hiện cơ bản của đô thị hóa.21

1.3. Nông nghiệp – nông thôn .24

1.3.1. Nông nghiệp .24

1.3.2. Nông thôn.27

1.4. Tác động của quá trình đô thị hóa đến sản xuất NN, NT .29

1.4.1. Tác động tích cực .29

1.4.2. Tác động tiêu cực .32

1.5. Kinh nghiệm của một số nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn trong quá

trình đô thị hóa.34

1.5.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc [8, tr.38-39] .34

1.5.2. Kinh nghiệm của Nhật Bản [8, tr.41-42].35

1.5.3. Kinh nghiệm của Hàn Quốc [20, tr.24-25] .364

1.5.4. Kinh nghiệm của Đài Loan (Trung Quốc) [8, tr.56-57].37

1.6. Kinh nghiệm của một số địa phương về phát triển NN, NT trong quá trình ĐTH.39

1.6.1. Kinh nghiệm của Đà Nẵng .39

1.6.2. Kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh .40

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÔ THỊ HÓA VÀ TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ

TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở

TỈNH PHÚ YÊN. 42

2.1. Khái quát về tỉnh Phú Yên.42

2.1.1. Vị trí địa lý .42

2.1.2. Đặc điểm tự nhiên .44

2.1.3. Kinh tế – xã hội .46

2.2. Thực trạng quá trình đô thị hóa tỉnh Phú Yên giai đoạn 2001 – 2011 .47

2.2.1. Khái quát về quá trình thành lập các đô thị tỉnh Phú Yên.47

2.2.2. Thực trạng đô thị hóa ở tỉnh Phú Yên .48

2.3. Tác động tích cực của quá trình đô thị hóa đến sản xuất nông nghiệp, nông thôn

tỉnh Phú Yên.56

2.3.1. Tác động tích cực của quá trình đô thị hóa đến kinh tế tỉnh Phú Yên .56

2.3.2. Tác động tích cực của đô thị hóa đến sản xuất nông nghiệp.60

2.3.3. Tác động tích cực của quá trình đô thị hóa đến nông thôn Phú Yên .82

2.4. Tác động tiêu cực của quá trình đô thị hóa đến sản xuất nông nghiệp, nông thôn

tỉnh Phú Yên.93

2.4.1. Đối với sản xuất nông nghiệp.93

2.4.2. Đối với sự phát triển nông thôn.94

2.4.3. Tác động đến môi trường .95

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÁC

ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP,

NÔNG THÔN Ở TỈNH PHÚ YÊN. 98

3.1. Định hướng nâng cao hiệu quả tác động của đô thị hóa đến phát triển nông

nghiệp, nông thôn ở tỉnh Phú Yên.98

3.1.1. Cơ sở xây dựng định hướng .98

3.1.2. Định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn dưới tác động quá trình đô thị hóa.103

3.2. Một số giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn dưới tác động của quá trình

đô thị hóa ở tỉnh Phú Yên .1145

3.2.1. Nâng cao chất lượng quy hoạch, giải quyết một cách có hiệu quả mối quan hệ

giữa quy hoạch phát triển đô thị với quy hoạch phát triển NN, NT.114

3.2.2. Sử dụng đất một cách hợp lý trong quá trình đô thị hóa.114

3.2.3. Giải quyết việc làm cho người dân trong quá trình đô thị hóa.116

3.2.4. Giải pháp phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn .117

3.2.5. Xây dựng nền nông nghiệp bền vững, chất lượng cao.118

3.2.6. Phát triển nông thôn theo định hướng xây dựng nông thôn mới .120

3.2.7. Xử lý tốt vấn đề môi trường trong quá trình đô thị hóa .122

3.3. Kiến nghị.122

KẾT LUẬN . 125

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 128

PHỤ LỤC . 132

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY