Luận văn Sự tạo mô sẹo và dịch treo tế bào từ cây sưa (Dalbergia tonkinensis prain) in vitro

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục chữ viết tắt

Danh mục các hình

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU .1

Chương1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU.2

1.1. Khái quát về cây Sưa (Dalbergia tonkinensis Prain).2

1.1.1. Phân loại .2

1.1.2. Sự phân bố.2

1.1.3. Đặc điểm sinh học .2

1.1.4. Giá trị.3

1.1.5. Tình trạng .3

1.1.6. Những nghiên cứu về cây Sưa.3

1.2. Sự phát sinh hình thái thực vật .4

1.2.1. Khái niệm sự phát sinh hình thái thực vật.4

1.2.2. Sự phát sinh cơ quan và phát triển phôi hợp tử.5

1.2.2.1. Mô phân sinh ngọn chồi và sự phát triển chồi .5

1.2.2.2. Mô phân sinh ngọn rễ và sự hình thành rễ .7

1.2.2.3. Sự phát triển phôi hợp tử.9

1.2.3. Cơ sở phân tử của sự phát sinh cơ quan và phát sinh phôi .10

1.3. Sự phát sinh hình thái thực vật in vitro.12

1.3.1. Sự tạo mô sẹo .13

1.3.2. Sự tạo dịch treo tế bào.14

1.3.3. Sự phát sinh cơ quan .15

1.3.4. Sự phát sinh và thu nhận phôi thể hệ .161.4. Vai trò của các chất điều hòa tăng trưởng thực vật .18

1.4.1. Auxin .18

1.4.2. Cytokinin .22

1.4.3. Sự kết hợp giữa auxin và cytokinin trong nuôi cấy in vitro.24

1.4.4. Gibberelline .25

1.4.5. Abscissic acid (ABA).27

1.4.6. Etylene.28

Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP.29

2.1. Vật liệu.29

2.1.1. Vật liệu dùng trong nuôi cấy .29

2.1.2. Vật liệu sinh trắc nghiệm.29

2.2. Phương pháp .29

2.2.1. Nuôi cấy tạo cây Sưa in vitro .29

2.2.2. Sự tạo mô sẹo .30

2.2.2.1. Sự tạo mô sẹo từ cây Sưa in vitro.30

2.2.2.2. Sự tăng trưởng của mô sẹo.31

2.2.3. Sự phát sinh cơ quan từ mô sẹo.32

2.2.4. Quan sát hình thái giải phẫu.33

2.2.5. Đo cường độ hô hấp .33

2.2.6. Đo cường độ quang hợp .33

2.2.7. Đo hoạt tính các chất điều hòa tăng trưởng thực vật.33

2.2.7.1. Ly trích .33

2.2.7.2. Phân đoạn và đo hoạt tính các chất điều hòa tăng trưởng thực vật

nội sinh.35

2.2.8. Áp dụng kết quả sự thay đổi hoạt tính các chất điều hoà tăng trưởng

thực vật trong quá trình tạo mô sẹo .36

2.2.9. Sự tạo dịch treo tế bào từ mô sẹo .37

2.2.9.1. Khảo sát khối lượng mô sẹo ảnh hưởng đến sự tạo dịch treo tế bào

của cây Sưa in vitro .372.2.9.2. Khảo sát nồng độ các chất điều hoà tăng trưởng thực vật ảnh hưởng

đến quá trình tạo dịch treo tế bào từ mô sẹo của cây Sưa in vitro.38

2.2.10. Phân tích số liệu .38

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .39

3.1. Kết quả.39

3.1.1. Nuôi cấy tạo cây Sưa (Dalbergia tonkinensis Prain) in vitro .39

3.1.2. Sự tạo mô sẹo .39

3.1.2.1. Sự tạo mô sẹo từ cây Sưa in vitro.39

3.1.2.2. Sự tăng trưởng của mô sẹo.55

3.1.2.3. Quan sát hình thái giải phẫu mô sẹo .57

3.1.2.4. Sự thay đổi cường độ hô hấp của các mẫu cấy trong quá trình tạomô sẹo.64

3.1.2.5. Sự thay đổi hoạt tính các chất điều hòa tăng trưởng thực vật nội

sinh trong quá trình tạo mô sẹo .65

3.1.2.6. Áp dụng kết quả sự thay đổi hoạt tính các chất điều hoà tăng trưởng

thực vật trong quá trình tạo mô sẹo .66

3.1.3. Sự phát sinh cơ quan .67

3.1.3.1. Sự phát sinh cơ quan từ mô sẹo.67

3.1.3.2. Hình thái giải phẫu khối mô sẹo trong quá trình phát sinh cơ quan .70

3.1.3.3. Sự thay đổi cường độ quang hợp trong quá trình phát sinh cơ quan

của mô sẹo .73

3.1.3.4. Sự thay đổi cường độ hô hấp trong quá trình phát sinh hình thái củamô sẹo.74

3.1.3.5. Sự thay đổi hoạt tính các CĐHTTTV trong quá trình phát sinh cơquan.75

3.1.4. Sự tạo dịch treo tế bào từ mô sẹo của cây Sưa in vitro .76

3.1.4.1. Ảnh hưởng của khối lượng mô sẹo đến sự tạo dịch treo tế bào cây

Sưa in vitro.763.1.4.2. Ảnh hưởng của nồng độ các chất điều hoà tăng trưởng thực vật đến

quá trình tạo dịch treo tế bào từ mô sẹo cây Sưa in vitro .78

3.2. Thảo luận .81

3.2.1. Sự tạo cây Sưa in vitro .81

3.2.2. Sự tạo mô sẹo .81

3.2.3. Sự tăng trưởng của mô sẹo.82

3.2.4. Những biến đổi hình thái giải phẫu trong quá trình hình thành mô sẹo.82

3.2.5. Sự thay đổi cường độ hô hấp trong quá trình tạo mô sẹo .83

3.2.6. Vai trò của các chất điều hoà tăng trưởng thực vật nội sinh trong quá

trình tạo mô sẹo .83

3.2.7. Áp dụng kết quả sự thay đổi hoạt tính các chất điều hoà tăng trưởng

thực vật trong quá trình tạo mô sẹo .84

3.2.8. Sự phát sinh cơ quan từ mô sẹo.84

3.2.9. Những biến đổi hình thái giải phẫu trong quá trình phát sinh cơ quantừ mô sẹo.84

3.2.10. Sự thay đổi cường độ hô hấp và quang hợp trong quá trình phát sinh

cơ quan từ mô sẹo.85

3.2.11. Vai trò của các chất điều hoà tăng trưởng thực vật nội sinh trong quá

trình phát sinh cơ quan từ mô sẹo.85

3.2.12. Sự tạo dịch treo tế bào.85

Chương 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.87

4.1. Kết luận.87

4.2. Đề nghị.87

TÀI LIỆU THAM KHẢO .88

PHỤ LỤ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY