Luận văn Sự tăng trưởng in vitro của cây mầm lúa Oryza sativa L. trong điều kiện stress nước

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn .i

Mục lục.ii

Các chữ viết tắt.v

Danh mục ảnh .vi

Danh mục hình . viii

Danh mục bảng .ix

Lời mở đầu .1

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU.3

1.1. Khái quát về cây lúa (Oryza sativa L.).3

1.1.1. Phân loại . 3

1.1.2. Nguồn gốc xuất phát cây lúa trồng. 3

1.1.3. Đặc điểm hình thái và sự sinh trưởng của cây lúa . 4

1.1.4. Đặc điểm sinh lí cây lúa . 5

1.1.5. Giá trị kinh tế của lúa . 7

1.1.6. Mối quan hệ giữa stress nước với năng suất cây lúa . 8

1.1.7. Tình hình sản xuất lúa gạo. 9

1.2. Sự tăng trưởng in vitro của cây mầm lúa trong điều kiện stress .10

1.2.1. Khái niệm nhân giống in vitro . 10

1.2.2 Sự tăng trưởng in vitro của cây mầm lúa. 10

1.2.3. Ảnh hưởng của stress nước tới sự tăng trưởng in vitro của cây

mầm lúa . 11

1.2.4. Sự đáp ứng của cây mầm lúa trong điều kiện stress nước . 13

1.2.5. Điều hòa sự sinh trưởng của cây mầm trong điều kiện stress nước .16

1.2.6. Vai trò của saccharose và mannitol trong nuôi cấy in vitro câymầm lúa . 21iii

Chương 2: VẬT LIỆU – PHƯƠNG PHÁP .22

2.1. Vật liệu.22

2.2. Phương pháp .22

2.2.1. Xác định thời điểm bão hòa nước của hạt lúa. 22

2.2.3. Khảo sát sự tăng trưởng cây mầm lúa in vitro . 24

2.2.4. Khảo sát sự tăng trưởng của cây mầm lúa trong môi trường

MS1/2 với các nồng độ đường khác nhau . 25

2.2.4.1. Với nồng độ saccharose khác nhau.25

2.2.4.2. Với nồng độ mannitol khác nhau .25

2.2.4.3. Với nồng độ đường saccharose và mannitol khác nhau.26

2.2.5. Theo dõi sự tăng trưởng rễ nhánh cây mầm lúa trên môi trường

MS1/2 bổ sung saccharose riêng rẽ hoặc kết hợp . 26

2.2.6. Xác định thời gian bị stress của cây mầm lúa. 26

2.2.7. Xác định trọng lượng tươi, trọng lượng khô của cây mầm lúa trên

các môi trường cảm ứng mannitol 3% kết hợp thời gian bị stress

khác nhau. 27

2.2.8. Xác định cường độ hô hấp của cây mầm lúa trên môi trường

MS1/2 và MS1/2 bổ sung mannitol 3% ở các thời gian bị stress

khác nhau. 27

2.2.9. Xác định hoạt tính các chất điều hòa tăng trưởng thực vật nội

sinh của cây mầm lúa . 28

2.2.10. Đưa cây in vitro từ hai môi trường MS1/2 và MS1/2 có bổ sung

mannitol 3% đã cảm ứng 48 giờ ra vườn ươm. 32

2.2.12. Xử lý thống kê kết quả thu được . 33

Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .34

3.1. Kết quả.34

3.1.1. Thời điểm bão hòa nước của hạt lúa . 34

3.1.2. Sự tăng trưởng cây mầm lúa in vitro. 38iv

3.1.3. Sự tăng trưởng của cây mầm lúa trong môi trường MS1/2 với các

nồng độ đường khác nhau. 43

3.1.3.1. Với nồng độ saccharose khác nhau.43

3.1.3.2 Với nồng độ mannitol khác nhau .46

3.1.3.3. Với nồng độ mannitol và saccharose khác nhau.52

3.1.4. Sự tăng trưởng rễ nhánh cây mầm lúa trên môi trường MS1/2 bổ

sung saccharose riêng rẽ hoặc kết hợp . 55

3.1.5. Thời gian bị stress của cây mầm lúa . 55

3.1.6. Trọng lượng tươi, trọng lượng khô của cây mầm lúa sau 3 ngày

nuôi cấy trên các môi trường cảm ứng mannitol 3% với thời gian

khác nhau. 57

3.1.7. Cường độ hô hấp của cây mầm lúa trên môi trường MS1/2 và

MS1/2 bổ sung mannitol 3% với các thời gian khác nhau. 58

3.1.8. Hoạt tính các chất điều hòa tăng trưởng thực vật nội sinh của cây

mầm lúa . 60

3.1.9. Đưa cây in vitro từ hai môi trường MS1/2 và MS1/2 có bổ sung

mannitol 3% trong 48 giờ ra vườn ươm . 61

3.2. Thảo luận .66

Chương 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.72

4.1. Kết luận.72

4.2. Đề nghị.72

TÀI LIỆU THAM KHẢO .73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY