Luận văn Sự gắn kết với tổ chức của ngƣời lao động trong các doanh nghiệp liên doanh

MỞ ĐẦU .4

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GẮN KẾT VỚI TỔ CHỨC CỦA NGưỜI

LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH .9

1.1. Sơ lược một số nghiên cứu về gắn kết với tổ chức của người lao động .9

1.1.1Một số nghiên cứu về gắn kết với tổ chức của người lao động ở nước ngoài.9

1.1.2. Các nghiên cứu về gắn kết với tổ chức của người lao động ở trong nước.16

1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài.18

1.2.1. Khái niệm gắn kết với tổ chức của người lao động trong các doanh nghiệp

liên doanh.18

1.2.2 Biểu hiện của gắn kết với tổ chức của người lao động trong các doanh nghiệp

liên doanh.22

1.2.3. Các yếu tổ ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của người lao động trong

các doanh nghiệp .25

Chương 2: TỔ CHỨC VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.29

2.1 Tổ chức nghiên cứu.29

2.1.1 Đặc điểm khách thể nghiên cứu.29

2.1.2 Các giai đoạn thực hiện nghiên cứu .29

2.1.2.1 Giai đoạn nghiên cứu lý luận.29

2.1.2.2 Giai đoạn nghiên cứu thực tiễn.30

2.2 Phương pháp nghiên cứu.31

2.2.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu.31

2.2.2 Phương pháp phỏng vấn sâu.31

2.2.3 Phương pháp quan sát.32

2.2.4 Phương pháp điều tra bằng phiếu trưng cầu ý kiến.32

2.2.5 Phương pháp trắc nghiệm.34

2.2.6 Thu thập dữ liệu và phân tích kết quả nghiên cứu.34

Tiểu kết chương 2.38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY