Luận văn Sử dụng toán học hoá để phát triển các năng lực hiểu biết định lượng của học sinh lớp 10

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU .11

CHƯƠNG 1 .23

TOÁN HỌC HÓA VÀ HIỂU BIẾT ĐỊNH LƯỢNG.23

1.1 MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC.23

1.1.1 Các khái niệm cơ bản.24

1.1.2 Khái niệm mô hình hóa toán học .26

1.1.3 Sơ đồ quá trình mô hình hóa toán học .26

1.1.4 Sự khác nhau giữa mô hình hóa và áp dụng toán .30

1.1.5 Nền tảng lịch sử và các tiếp cận mô hình hóa trong giáo dục toán.33

1.1.6 Toán học hóa.36

1.1.7 Phân tích việc dạy học sử dụng toán học hóa dưới quan điểm lý thuyết kiến tạo xã hội.40

1.2 HIỂU BIẾT ĐỊNH LƯỢNG.42

1.2.1 Khái niệm hiểu biết định lượng .42

1.2.2 Mối quan hệ giữa Hiểu biết định lượng và Toán học .48

1.2.3 Các thành phần liên quan đến hiểu biết định lượng.49

1.2.4 Sơ lược lịch sử của hiểu biết định lượng .58

1.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA TOÁN HỌC HÓA VÀ HIỂU BIẾT ĐỊNH LƯỢNG.61

CHƯƠNG 2 .66

SỬ DỤNG TOÁN HỌC HÓA ĐỂ PHÁT TRIỂN.66

CÁC NĂNG LỰC HIỂU BIẾT ĐỊNH LƯỢNG.66

2.1 XÂY DỰNG QUÁ TRÌNH TOÁN HỌC HÓA PHÙ HỢP VỚI CHƯƠNG TRÌNH

TOÁN PHỔ THÔNG HIỆN NAY .664

2.1.1 Các tình huống toán học .66

2.1.2 Tìm hiểu thể hiện của mô hình hóa trong chương trình .72

2.1.3 Những khó khăn thường gặp khi sử dụng MHH trong lớp học toán.79

2.1.4 Xây dựng quá trình toán học hóa.80

2.2 THIẾT KẾ CÁC TÌNH HUỐNG TOÁN HỌC HÓA .83

2.2.1 Lựa chọn nội dung toán .83

2.2.2 Tiêu chí thiết kế tình huống .88

2.2.3 Thiết kế tình huống.89

2.2.4 Các mức độ của tình huống toán học hóa.91

2.2.5 Thử nghiệm và sửa chữa.95

2.3 XÂY DỰNG THANG ĐÁNH GIÁ ĐỂ ĐO MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN CÁC NĂNG

LỰC HIỂU BIẾT ĐỊNH LƯỢNG CỦA HỌC SINH QUA QUÁ TRÌNH TOÁN HỌC

HÓA.101

CHƯƠNG 3 .110

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM .110

3.1 MỤC ĐÍCH, NGỮ CẢNH VÀ KẾ HOẠCH THỰC NGHIỆM.110

3.1.1 Mục đích thực nghiệm .110

3.1.2 Ngữ cảnh thực nghiệm.110

3.1.3 Kế hoạch thực nghiệm .112

3.1.4 Tổ chức dạy học thực nghiệm.113

3.1.5 Thu thập dữ liệu và phân tích .114

3.2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ CÁC TÌNH HUỐNG THỰC NGHIỆM .115

3.2.1 Tình huống thực nghiệm 1.115

3.2.2 Tình huống thực nghiệm 2.126

3.2.3 Tình huống thực nghiệm 3.1355

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY